EN

sympathetic {przymiotnik}

volume_up
1. ogólne
sympathetic (też: favorable, favourable)
For this reason, I am sympathetic to the European Commission's proposal.
Z tego powodu jestem przychylny wobec propozycji Komisji Europejskiej.
I therefore hope that Members will be sympathetic to Mr Parish's amendments.
Mam dlatego nadzieję, że niektórzy posłowie do PE spojrzą przychylnie na poprawki pana posła Parisha.
It is vital that the European Union reinforces its sympathetic support of these people.
Bardzo ważne jest wzmocnienie przez Unię Europejską jej przychylnego wsparcia okazywanego obywatelom tego kraju.
sympathetic
sympathetic (też: compassionate)
2. "to/towards sb/sth"
sympathetic
volume_up
życzliwy {przym. m.} (w stosunku do kogoś/czegoś)
I am sympathetic towards anyone who takes action against Islamic extremists.
Jestem życzliwie nastawiony do wszystkich, którzy podejmują działania przeciwko islamskim ekstremistom.
The aim of centralised power is to make people adopt a more sympathetic attitude towards it - to make them submissive.
Celem scentralizowanej władzy jest skłonienie ludzi do przyjęcia wobec nich życzliwej postawy - aby stali się ulegli.
For my part, however, I am counting on sympathetic support from the Presidency for work on reform of the common agricultural policy.
Ze swojej strony liczę natomiast na życzliwe wsparcie prezydencji dla prac nad reformą wspólnej polityki rolnej.
3. Muzyka
sympathetic
4. Medycyna
sympathetic
sympathetic

Przykłady użycia - "sympathetic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor this reason, I am sympathetic to the European Commission's proposal.
Z tego powodu jestem przychylny wobec propozycji Komisji Europejskiej.
EnglishThere was one thing in Mr Ulmer's speech to which I was more sympathetic, however.
Do jednego stwierdzenia w wypowiedzi pana posła Ulmera ustosunkowałem się jednak z większą sympatią.
EnglishI therefore hope that Members will be sympathetic to Mr Parish's amendments.
Mam dlatego nadzieję, że niektórzy posłowie do PE spojrzą przychylnie na poprawki pana posła Parisha.
EnglishI am sympathetic towards anyone who takes action against Islamic extremists.
Jestem życzliwie nastawiony do wszystkich, którzy podejmują działania przeciwko islamskim ekstremistom.
EnglishSympathetic neurotransmission is prevented and the level of consciousness decreases.
Produkt ten blokuje neurotransmisję w układzie współczulnym, co skutkuje obniżeniem poziomu świadomości.
EnglishThe European Commission is particularly sympathetic to these concerns.
Komisja Europejska wyraża szczególne zrozumienie tych obaw.
EnglishUKIP is furthermore sympathetic to parents with disabled children and those choosing to adopt.
Ponadto UKIP sympatyzuje z rodzicami niepełnosprawnych dzieci i osobami decydującymi się na adopcję.
EnglishIt is vital that the European Union reinforces its sympathetic support of these people.
Bardzo ważne jest wzmocnienie przez Unię Europejską jej przychylnego wsparcia okazywanego obywatelom tego kraju.
EnglishAt the time, it did apparently find a sympathetic ear.
Wówczas prośby te najwyraźniej padły na podatny grunt.
EnglishHowever, as this proposal did not meet with a sympathetic response, we chose to abstain in the final vote.
Ponieważ propozycja ta nie spotkała się jednak z przychylną reakcją, postanowiliśmy wstrzymać się od głosu w głosowaniu końcowym.
EnglishHe needed to be a very sympathetic character.
EnglishThe aim of centralised power is to make people adopt a more sympathetic attitude towards it - to make them submissive.
Celem scentralizowanej władzy jest skłonienie ludzi do przyjęcia wobec nich życzliwej postawy - aby stali się ulegli.
EnglishFor my part, however, I am counting on sympathetic support from the Presidency for work on reform of the common agricultural policy.
Ze swojej strony liczę natomiast na życzliwe wsparcie prezydencji dla prac nad reformą wspólnej polityki rolnej.
EnglishI am particularly sympathetic to the situation in the Azores, where the dairy sector is very important and has had serious difficulties.
Szczególnie współczuję Azorom, gdzie mający ogromne znaczenie sektor mleczarski zmaga się z poważnymi trudnościami.
EnglishI would have welcomed it if the Council in particular had agreed on more objective solutions that were sympathetic to small businesses.
Szczególnie ucieszyłoby mnie to, gdyby Komisja uzgodniła bardziej obiektywne rozwiązania przychylne małym przedsiębiorstwom.
EnglishAnd that is a slide taken from a TV set and it was pre-processed to be very sympathetic to the TV medium, and it absolutely looks beautiful.
Ten slajd pochodzi z ekranu TV. ~~~ Przygotowany tak, by świetnie się na nim przedstawiał, wygląda naprawdę przepięknie.
EnglishI know that some Member States will be more sympathetic than others when it comes to giving financial aid to their airlines.
Wiem, że niektóre państwa członkowskie będą okazywać większe współczucie niż inne przy udzielaniu pomocy finansowej swoim liniom lotniczym.
EnglishI therefore believe that swift, assured and realistic intervention is needed, and I know that Mr Verheugen will be attentive and sympathetic.
Dlatego wierzę, że szybka, pewna i realistyczna interwencja jest potrzebna i wiem, że pan Verheugen będzie uważny i przychylny.
EnglishAre you sympathetic to him?
EnglishCzech citizens do not expect fine promises and sympathetic noises from EU bodies, but concrete, goal-orientated actions.
Czescy obywatele nie oczekują ładnie brzmiących obietnic i pomruków współczucia ze strony organów UE, ale konkretnych, ukierunkowanych na cele działań.

Synonimy (angielski) dla "sympathetic":

sympathetic