"symbols" po polsku

EN

"symbols" - polskie tłumaczenie

PL
EN

symbols {liczba mnoga}

volume_up
symbols (też: icons)
volume_up
symbole {niemęskoos.}
The symbols are symbols of our dignified values of peace and solidarity.
Te symbole są symbolami naszych dumnych wartości: pokoju i solidarności.
These are the symbols and automatic equation shortcuts used in Google documents:
Oto symbole i automatyczne skróty równań stosowane w dokumentach Google:
They show symbols of European countries and reflect the unity of the EU.
Przedstawiają one symbole krajów europejskich, a jednocześnie wyrażają jedność Unii.

Przykłady użycia - "symbols" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe presence of religious symbols is not a sign of religious discrimination or coercion.
Obecność symboli religijnych to nie znak dyskryminacji czy przymusu religijnego.
EnglishThese are the symbols and automatic equation shortcuts used in Google documents:
Oto symbole i automatyczne skróty równań stosowane w dokumentach Google:
EnglishThose who support the project would find a way of reintroducing the symbols.
Zwolennicy wspomnianego projektu znajdą sposób na ponowne wprowadzenie tych symboli.
EnglishPerhaps someone believes that the symbols can mask a lack of benefits for the people.
Może ktoś wierzy, że poprzez symbole da się ukryć brak korzyści dla ludzi.
EnglishI do not know what led Hungarian diplomats to demean the symbols of their own history.
Nie wiem, co skłoniło węgierskich dyplomatów do umniejszania symboli własnej historii.
EnglishThey show symbols of European countries and reflect the unity of the EU.
Przedstawiają one symbole krajów europejskich, a jednocześnie wyrażają jedność Unii.
EnglishA jumble of symbols alienates consumers rather than informing them.
Bezładna mieszanina symboli raczej zraża konsumentów niż zwiększa ich świadomość.
EnglishWell perhaps some rectangular pieces of plastic with strange symbols on them.
Być może na jakieś prostokątne kawałki plastiku z dziwnymi symbolami.
EnglishWhen I see the symbols of the rainbow and the dove, I think of personal serenity.
Kiedy widzę symbole tęczy czy gołębia, myślę o wewnętrznym spokoju.
EnglishUse by Parliament of the symbols of the Union (new Rule 202a) (debate)
Korzystanie z symboli Unii Europejskiej przez Parlament (nowy artykuł 202a) (debata)
EnglishYou can use automatic equation shortcuts to enter multiple symbols in an equation quickly.
Automatyczne skróty równań umożliwiają szybkie wprowadzanie w równaniu wielu symboli.
EnglishThese values are also expressed outwardly, including, but not exclusively, through symbols.
Wartości te wyrażamy również na zewnątrz, w tym również przy pomocy symboli.
EnglishAs is well known, symbols are worth more than any slogan or words.
Jak dobrze wiadomo, symbole mają większe znacznie od wszelkich sloganów czy słów.
EnglishThe symbols are symbols of our dignified values of peace and solidarity.
Te symbole są symbolami naszych dumnych wartości: pokoju i solidarności.
EnglishThey also possess symbols of statehood such as a separate currency and a flag.
Posiada też symbole państwowości, takie jak osobna waluta i flaga.
EnglishSo these symbols and these leaders come to your mind immediately.
Zatem, te symbole i ci przywódcy pojawiają się w waszych myślach natychmiast.
EnglishThose who are against the symbols of Europe are basically questioning European democracy itself.
Kto jest przeciwny symbolom Europy podważa w sumie samą europejską demokrację.
EnglishIt appears that they have decided that symbols and anthems will solve the problem.
Okazuje się, że uznały, że symbole i hymny rozwiążą ten problem.
EnglishAll that from this little formula, which has whatever, five symbols in it.
Wszystko z tego krótkiego wzoru, który składa się z pięciu symboli.
EnglishSo we could deliberately erase some symbols, and we can ask it to predict the missing symbols.
Możemy celowo wymazać niektóre symbole i poprosić go o odgadnięcie brakujących znaków.

Synonimy (angielski) dla "symbol":

symbol
symbolic
symbolism
symbolization