"symbolic gesture" po polsku

EN

"symbolic gesture" - polskie tłumaczenie

symbolic gesture
PL
  • gest symboliczny
  • symboliczny gest

Przykłady użycia - "symbolic gesture" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

An apology ought, at best, to be treated as a symbolic gesture.
But what if a handgun ban would be only a symbolic gesture?
Even if those "no" votes are nothing more than a symbolic gesture, it doesn't mean they are meaningless.
I do think though, that as far as a symbolic gesture, it is good.
It is for individual members or party groupings to attend something like this, not the party as a symbolic gesture.
It liberalized liquor sales, took addiction care more seriously and, in a symbolic gesture, banned drinking in government offices.
Of course, it is much more than just a symbolic gesture.
Soil from various states in the country was collected and water from all the rivers were used -- as a symbolic gesture of unity.
The temples are just a symbolic gesture of our existence.
They will each wear a pink hat, a symbolic gesture of unity, she says.

Przykłady użycia - "symbolic gesture" po polsku

EnglishIn some neighbourhoods that’s more than just a symbolic gesture.
W niektórych dzielnicach to wręcz więcej niż tylko symbol.
English(SK) As has already been mentioned, the accession of the EU to this convention is, above all, a symbolic gesture.
Jak już wspomniano, przystąpienie UE do konwencji jest przede wszystkim gestem symbolicznym.
EnglishI therefore think a symbolic gesture is very important.
Dlatego też myślę, że symboliczny gest jest bardzo ważny.
EnglishLet us hope that this is not just a symbolic gesture.
Miejmy nadzieję, że nie jest to tylko symboliczny gest.
EnglishSo this symbolic gesture is extremely important.
Jest to zatem gest symboliczny i niezwykle ważny.
EnglishVery few countries trade in arms with Uzbekistan, so an arms embargo might be more of a symbolic gesture than anything else.
Bardzo niewiele krajów sprzedaje broń Uzbekistanowi, a zatem embargo na broń może być raczej tylko symbolicznym gestem.
EnglishIt's a symbolic gesture.
EnglishWe interpret this symbolic gesture as proof of your determination to act in the service of the Community, and we thank you, Mr President.
Ten symboliczny gest interpretujemy jako dowód pana determinacji w działaniu na rzecz Wspólnoty, i za to panu dziękujemy, panie przewodniczący.
EnglishHe has been sentenced to 12 years in prison following a symbolic gesture of protest which he made against the way in which the border with Vietnam has been marked.
Został skazany na 12 lat więzienia na skutek symbolicznego gestu, będącego jego protestem przeciwko sposobowi oznakowania granicy z Wietnamem.
EnglishIn order to recognise this, it would be a strong symbolic gesture to name Sarajevo European Capital of Culture 2014, to reaffirm Europe's message of peace and stability.
Przyznanie Sarajewu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2014 roku byłoby ważnym gestem symbolicznym, potwierdzającym europejskie przesłanie na rzecz pokoju i stabilności.
EnglishSiting the headquarters of the Institute of Innovation and Technology in Wrocław would be a symbolic gesture and would not in any way be at odds with the criterion of excellence.
Zlokalizowanie we Wrocławiu siedziby Instytutu Innowacji i Technologii miałoby wymiar wręcz symboliczny i w żadnym wypadku nie kłóciłoby się z kryterium doskonałości.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "symbolic gesture"

gesture rzeczownik
Polish
symbolic przymiotnik
to gesture czasownik
grand gesture rzeczownik
Polish
symbolic coding rzeczownik
symbolic thinking rzeczownik