EN

sworn {przymiotnik}

volume_up
sworn
The Austrian authorities ask her to have all the supporting documents for her application translated by a sworn translator.
Władze austriackie wezwały Katarinę do przedstawienia tłumaczeń wszystkich dokumentów dołączonych do wniosku, sporządzonych przez austriackiego tłumacza przysięgłego.

Przykłady użycia - "sworn" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishJehovah hath sworn by the excellency of Jacob, Surely I will never forget any of their works.
Przysiągł Pan przez zacność Jakóbową, że nie zapomnę na wieki wszystkich spraw ich.
EnglishBut Katarina cannot be required to provide sworn translations of her diplomas.
Władze nie mogą jednak wymagać od Katariny przedstawienia uwierzytelnionych tłumaczeń jej dyplomów.
EnglishOnce have I sworn by my holiness: I will not lie unto David:
Nie splugawię przymierza mego, a tego, co wyszło z ust moich, nie odmienię.
EnglishI have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant:
Rzekłem bowiem: Miłosierdzie na wieki budowane będzie; na niebiosach utwierdziłeś prawdę twoję, o którejś rzekł:
EnglishJehovah hath sworn, and will not repent: Thou art a priest for ever After the order of Melchizedek.
Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował, mówiąc: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedechowego.
EnglishScavo has been sworn in, so we're all ready to start.
Scavo została zaprzysiężona, więc możemy zaczynać.
EnglishYou only tell your dearest, closest friend, sworn to secrecy for life, the first time you had sex.
Powiesz jedynie najbliższemu przyjacielowi, który przysiągł milczeć po grób, o pierwszym razie kiedy uprawiałeś seks.
EnglishWe understand that he will be sworn in shortly, possibly by tonight, by Nigeria's Chief of Justice.
Jak rozumiemy, zostanie on zaprzysiężony wkrótce, może nawet dzisiaj do wieczora, przez przewodniczącego Sądu Najwyższego Nigerii.
EnglishJehovah hath sworn unto David in truth; He will not turn from it: Of the fruit of thy body will I set upon thy throne.
Przysiągł Pan Dawidowi prawdę, a nie uchyli się od niej, mówiąc: Z owocu żywota twego posadzę na stolicy twojej.
EnglishJehovah of hosts hath sworn, saying, Surely, as I have thought, so shall it come to pass; and as I have purposed, so shall it stand:
Przysiągł Pan zastępów, mówiąc: Zaiste, jakom umyślił, tak będzie, a jakom uradził, tak się stanie;
EnglishAnd he said, Jehovah hath sworn: Jehovah will have war with Amalek from generation to generation.
A rzekł: Gdy będziecie babić niewiastom Hebrejskim, a ujrzycie że rodzą, byłliby syn, zabijcież go, a jeźli córka, niech żywa zostanie.
EnglishThou wilt perform the truth to Jacob, [and] the lovingkindness to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old.
Pokażesz się Jakóbowi prawdomównym, a miłosiernym Abrahamowi, jakoś przysiągł ojcom naszym ode dni dawnych.
Englishand said, By myself have I sworn, saith Jehovah, because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son,
I uczynił Bóg dwa światła wielkie: światło większe, aby rządziło dzień, a światło mniejsze, aby rządziło noc, i gwiazdy.
EnglishHow shall we do for wives for them that remain, seeing we have sworn by Jehovah that we will not give them of our daughters to wives?
Cóż uczynimy tym, co pozostali, aby mieli żony, gdyżeśmy przysięgli przez Pana, że im nie mamy dać córek naszych za żony?
Englishtherefore thus saith the Lord Jehovah: I have sworn, [saying], Surely the nations that are round about you, they shall bear their shame.
Przetoż tak mówi panujący Pan: Jam podniósł rękę moję, iż te narody, które są zewsząd około was, sami hańbę swoję poniosą.
EnglishEven then, the data must be processed by a health professional or other person who is sworn to professional secrecy.
Jednak nawet wówczas dane muszą być przetwarzane przez pracownika służby zdrowia lub inną osobę związaną przysięgą do zachowania tajemnicy zawodowej.
Englishthy children have forsaken me, and sworn by them that are no gods: when I had fed them to the full, they committed adultery, and assembled themselves in troops at the harlots' houses.
Synowie twoi opuścili mię, a przysięgają przez onych, którzy nie są bogami.
EnglishJehovah of hosts hath sworn by himself, [saying], Surely I will fill thee with men, as with the canker-worm; and they shall lift up a shout against thee.
Przysiągł Pan zastępów na duszę swoję, że cię napełni ludźmi, jako chrząszczami, którzy uczynią nad tobą okrzyk wojenny.
EnglishAnd therefore I have sworn unto the house of Eli, that the iniquity of Eli's house shall not be expiated with sacrifice nor offering for ever.
A przetoż przysiągłem domowi Heli, że nie będzie oczyszczona nieprawość domu Heliego żadną ofiarą, ani ofiarą śniedną, aż na wieki.
EnglishAnd if Jehovah thy God enlarge thy border, as he hath sworn unto thy fathers, and give thee all the land which he promised to give unto thy fathers;
A gdy rozszerzy Pan, Bóg twój, granice twoje, jako przysiągł ojcom twoim, i dać wszystkę ziemię, którą zaślubił dać ojcom twoim:

Synonimy (angielski) dla "sworn":

sworn
English