"swords" po polsku

EN

"swords" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
sword {rzecz.}

EN swords
volume_up
{liczba mnoga}

swords
volume_up
miecze {niemęskoos.}
Beat your plowshares into swords, and your pruning-hooks into spears: let the weak say, I am strong.
Przekujcie lemiesze wasze na miecze, a kosy wasze na oszczepy; kto słaby, niech rzecze: Mocnym ja.
For he foretold of a period when people shall transform their swords into plowshares and will not learn war or make war anymore.
Mówi ona o czasie, kiedy ludzie przekują miecze na lemiesze i przestaną toczyć ze sobą wojny.
There is a generation whose teeth are [as] swords, and their jaw teeth [as] knives, To devour the poor from off the earth, and the needy from among men.
Jest rodzaj, którego zęby są jako miecze, a trzonowe zęby jego jako noże na pożarcie ubogich na ziemi, a nędzników między ludźmi.

Synonimy (angielski) dla "sword":

sword

Przykłady użycia - "swords" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBehold, they belch out with their mouth; Swords are in their lips: For who, [say they], doth hear?
Nawracają się pod wieczór, a warczą jako psy, i biegają około miasta.
EnglishHis mouth was smooth as butter, But his heart was war: His words were softer than oil, Yet were they drawn swords.
Wyciągnął ręce swoje na tych, którzy z nim mieli pokój, wzruszył przymierze swoje.
EnglishYou can't have plastic knives and swords and axes and all that kind of thing in a kindergarten classroom.
Nie można mieć noży, mieczy i toporów itp.
EnglishOrganon (Ireland) Ltd Drynam Road Swords Co.
Organon (Irlandia) Ltd., Drynam Road Swords Co.
English(PT) The informal summit in Lisbon could bring to a close a troubled period in which Europe's ambition crossed swords with crisis.
(PT) Nieformalny szczyt w Lizbonie mógłby oznaczać zakończenie burzliwego okresu, w którym ambicje Unii Europejskiej napotkały na kryzys.
EnglishBox 2857 Swords, Co.
EnglishI have crossed swords with him a fair few times since 1994, but our teamwork has always been fair, and I should like to thank him once again for his work.
Od 1994 roku ścierałem się z nim wiele razy, lecz praca naszego zespołu zawsze układała się prawidłowo i jeszcze raz chcę mu podziękować za jego starania.
EnglishHe and his people with him, the terrible of the nations, shall be brought in to destroy the land; and they shall draw their swords against Egypt, and fill the land with the slain.
On i lud jego z nimi, najsrożsi z narodów, przywiedzeni będą na wytracenie tej ziemi; bo dobędą mieczów swych przeciw Egiptowi, i napełnią ziemię pobitymi.
Englishtherefore, behold, I will bring strangers upon thee, the terrible of the nations; and they shall draw their swords against the beauty of thy wisdom, and they shall defile thy brightness.
Dlatego oto Ja przywiodę na cię cudzoziemców najsroższych z narodów, którzy dobywszy mieczów swoich na piękność mądrości twojej splugawią jasność twoję;
EnglishLadies and gentlemen, I am a fencer and it was in this discipline that I took part in the Olympics, so the metallic sound of the clash of swords is not unfamiliar to me.
Panie i Panowie! Jestem szermierzem, i to właśnie w tej dyscyplinie brałem udział w Igrzyskach Olimpijskich, tak więc metaliczny dźwięk krzyżowanych szpad nie jest mi obcy.