"to switch on" po polsku

EN

"to switch on" - polskie tłumaczenie

EN to switch on
volume_up
{czasownik}

volume_up
włączać {czas. ndk}
And from the results of the same competition last year, a University of Texas team of students programmed bacteria so that they can detect light and switch on and off.
Z rezultatów tego konkursu z zeszłego roku: grupa studentów z Uniwersytetu w Teksasie zaprogramowała bakterie tak, że mogły wykrywać oraz włączać i wyłączać światło.
to switch on (też: to enable, to include, to incorporate, to run)
So let me just switch over so we can do the live demo.
Pozwólcie mi włączyć instalację i zademonstrować to na żywo.
The page will automatically switch to a print-friendly layout.
Po wybraniu tej opcji strona automatycznie włączy się w wersji gotowej do wydruku.
So what happens when I switch on that light?
Więc co się stanie jeśli włączę to światło?
to switch on (też: to open, to turn on, to twist, to uncoil)
to switch on (też: to light, to strike)
to switch on (też: to open, to turn on, to twist, to uncoil)
volume_up
odkręcać {czas. ndk}

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to switch on"

switch rzeczownik
to switch czasownik
on przymiotnik
on przysłówek
on przyimek

Przykłady użycia - "to switch on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOur objective should be to switch entirely to renewable energy by 2050.
Naszym celem powinno być całkowite przejście na energię odnawialną do roku 2050.
EnglishAnd whether you manually switch it or you do it in the software is to be seen.
Jeszcze nie wiemy, czy będzie się to przełączać ręcznie, czy programowo.
EnglishIf instead, you'd like to switch addresses, you can follow the steps below:
Jeśli zamiast tego chcesz przełączyć się między adresami, wykonaj następujące kroki:.
EnglishYou should not switch to another nebuliser without consulting your treating doctor.
Nie należy zmieniać nebulizatora bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.
EnglishAre you saying that Guangming deceived me with nothing more than a switch of armor?
Twierdzisz, że Guangming oszukał mnie, niczym więcej tylko zmianą zbroi?
EnglishThere’s also an option to switch between different Google Mail accounts.
Istnieje także możliwość przełączania się między różnymi kontami Google Mail.
EnglishSwitch out the knob for a pulse module, which is here, and now you've made a little blinker.
Zamieniając pokrętło na moduł pulsacyjny możemy sprawić, że diody zaczną mrugać.
EnglishWe have one major demand, and that is that the EU switch its strategy.
Mamy jeden ważny wniosek, dotyczy on tego, by UE zmieniła przyjętą strategię.
EnglishTasmar has been further studied in a ‘ switch’ study in 150 patients.
Następnie preparat Tasmar oceniano w badaniu zmiany leczenia u 150 pacjentów.
EnglishA switch-over to green taxation will be acceptable as a form of peaceful revolution.
Przejście na podatki ekologiczne będzie możliwe do przyjęcia jako forma pokojowej rewolucji.
EnglishIt is now time to switch to taking action and to implement the proposals as quickly as possible.
Teraz należy przejść do działania i w jak najkrótszym terminie wdrożyć projekty.
EnglishTotal duration of treatment (including switch to oral therapy as soon as possible)
Całkowity czas trwania leczenia (w tym zmiana na terapię doustną)
EnglishThe sound made flicking a wall switch off is of a completely different nature.
Dźwięk jaki wydaje wyłączanie światła, ma kompletnie inną naturę.
EnglishIt is possible to switch directly from oral administration to infusion and the other way around.
Można bezpośrednio zmienić sposób podania leku z doustnego na infuzję i odwrotnie.
EnglishOnce you upgrade a document, you can't switch back to the old version of Google documents.
Po uaktualnieniu dokumentu nie można przywrócić go do starszej wersji Dokumentów Google.
EnglishThe page will automatically switch to a print-friendly layout.
Po wybraniu tej opcji strona automatycznie włączy się w wersji gotowej do wydruku.
EnglishWe must not allow the financial crisis to slow down the switch to a green economy.
Nie możemy dopuścić, aby kryzys finansowy spowolnił proces przechodzenia na ekologiczną gospodarkę.
EnglishA switch to a suitable alternative treatment should be carried out in advance of a planned pregnancy.
Przed planowaną ciążą należy zmienić leczenie na inne dogodne leczenie zastępcze.
EnglishIt is obvious that the time is right to switch to this environmentally friendly technology.
To oczywiste, że nadszedł czas, aby przestawić się na technologie przyjazne dla środowiska.
EnglishA switch to a suitable alternative treatment should be carried out in advance of a planned pregnancy.
Przed planowaną ciążą należy zmienić terapię na odpowiednie alternatywne leczenie.