EN

swift {rzeczownik}

volume_up
1. Ornitologia

Przykłady użycia - "swift" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSecondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
Po drugie, wymaga ona szybkiego i skutecznego odszkodowania za poniesione szkody.
EnglishIt was known back in 2007 that the architecture of Swift needed to be reformed.
Już w 2007 roku wiadomo było, że architektura SWIFT musi zostać zreformowana.
EnglishThe SWIFT agreement, too, has major data protection concerns associated with it.
Spore obawy dotyczące kwestii ochrony danych wiążą się również z porozumieniem SWIFT.
EnglishThe current situation calls for robust, proper and swift implementation of the ESF.
Bieżąca sytuacja zmusza do zdecydowanego, właściwego i niezwłocznego wdrażania EFS.
EnglishThis crisis requires swift and effective action from the EU and its Member States.
Ten kryzys wymaga od UE i państw członkowskich niezwłocznego i efektywnego działania.
EnglishToday, after careful consideration, I voted in favour of the revised SWIFT agreement.
Dzisiaj, po dogłębnej refleksji, głosowałam za przyjęciem przejrzanej umowy SWIFT.
EnglishSwift and effective humanitarian action is needed from the EU and the UN.
Unia Europejska i ONZ muszą rozpocząć błyskawiczną i skuteczną akcję humanitarną.
English. - (DE) Data protection with the SWIFT agreement is simply a sham.
na piśmie. - (DE) Ochrona danych w ramach umowy SWIFT to po prostu wstyd.
EnglishBy his Spirit the heavens are garnished; His hand hath pierced the swift serpent.
Duchem swym niebiosa przyozdobił, a ręka jego stworzyła węża skrętnego.
EnglishI therefore call on the Council to take a swift decision on this initiative.
Wzywam zatem Radę do szybkiego podjęcia decyzji w sprawie tej inicjatywy.
EnglishHowever, the example of SWIFT shows us the extent of the progress to be made.
Jednak przykład SWIFT pokazuje nam zakres postępów, jakie w tym zakresie należy poczynić.
EnglishThere are, by all means, similarities with SWIFT, but also differences.
W wielu aspektach jest ono podobne do porozumienia SWIFT, ale istnieją także różnice.
EnglishIt is all for the SWIFT agreement and tomorrow will vote in favour.
Wszyscy jej członkowie popierają umowę SWIFT i jutro zagłosują za jej przyjęciem.
EnglishA heart that deviseth wicked purposes, Feet that are swift in running to mischief,
Serca, które knuje myśli złe; nóg, które się kwapią bieżeć ku złemu;
EnglishThe swift and timely adoption of the package is a must for all of us.
Sprawne, terminowe przyjęcie tego pakietu to dla nas wszystkich konieczność.
EnglishI very much expect us in this House to be able to debate the SWIFT agreement once more.
Spodziewam się, że będziemy tu w stanie jeszcze poprowadzić debatę na temat umowy SWIFT.
EnglishIt refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
Odnosi się do poczynionych postępów oraz zapowiada szybkie przeprowadzenie procesu akcesyjnego.
EnglishSwift action is called for once such situations have been identified, hence our response.
Oczywiście obserwując takie sytuacje należy bezsprzecznie działać. I właśnie tak robimy.
EnglishI do not agree with Amendments 4 and 5 which would delay the swift implementation of the system.
Nie zgadzam się z poprawkami 4 i 5, które opóźniłyby szybkie wdrożenie systemu.
EnglishI agree with Mr Gauzès that swift action is needed, because we need legal certainty.
Zgadzam się z panem Gauzèsem, że trzeba działać szybko, ponieważ potrzebujemy pewności prawa.

Synonimy (angielski) dla "swift":

swift
swiftly
English
swiftness