"sustainable growth" po polsku

EN

"sustainable growth" - polskie tłumaczenie

sustainable growth
PL
  • zrównoważony wzrost
  • zrównoważonego wzrostu

Przykłady użycia - "sustainable growth" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

On the path to achieve stronger, more balanced and sustainable growth, the potentials of responsible finance have therefore become greater than ever.
This is what we mean when we talk about green, smart and sustainable growth.
Complacency means missed opportunity; innovation is the only means of sustainable growth.
We care about their technical capacity to revive the ailing industry and to put it on the path of sustainable growth.
There's no denying family businesses have a competitive advantage that delivers sustainable growth and prosperity to our economy.
These reforms are crucial and have a vital role in supporting the sustainable growth of the economy.
He is seen as a visionary and entrepreneurial leader who produces sustainable growth.
He said that emerging markets need serious reforms of their financial, government, and tax systems before they can build sustainable growth going forward.
This ensured steady and sustainable growth in rural incomes - a prerequisite for comprehensive food security.
In spite of this occurrence, the bank's results continue to show a positive and sustainable growth trajectory over the past seven years across its operations.

Przykłady użycia - "sustainable growth" po polsku

EnglishTrade, and not aid, is the key for sustainable economic growth and development.
Handel, a nie pomoc, jest kluczem do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju.
EnglishA sustainable economic growth and job creation policy in Europe is essential.
Polityka zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie jest najważniejsza.
EnglishBoth strategies need to be supported by sustainable growth and employment policy.
Obie strategie powinny być uzupełnione o politykę zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia.
EnglishWe must ensure stable and sustainable economic growth and job creation.
Musimy zapewnić stabilny i trwały wzrost gospodarczy oraz tworzenie zatrudnienia.
EnglishWhen we speak of economic growth in Europe, I of course mean sustainable growth.
Gdy mówimy o wzroście gospodarczym w Europie, mam na myśli oczywiście zrównoważony·wzrost.
EnglishThis will allow Europe to experience intelligent, sustainable and inclusive growth.
W ten sposób bowiem zapewnimy Europie inteligentny, zrównoważony i zintegrowany wzrost.
EnglishInnovations provide a basis for strong and more sustainable growth and job creation.
Innowacje stanowią podstawę dla szybkiego i trwalszego wzrostu oraz tworzenia miejsc pracy.
EnglishSince you mentioned sustainable growth, Mr Barroso, let me add one more thing.
Skoro już była mowa o zrównoważonym wzroście, Panie Przewodniczący Barroso, dodam tylko jedno.
EnglishOnly sustainable growth can guarantee the creation of sustainable jobs
Jedynie trwały wzrost może zagwarantować tworzenie trwałych miejsc pracy.
EnglishThere can be no sustainable growth without a stable macroeconomy.
Nie może być mowy o zrównoważonym wzroście gospodarczym bez stabilnej makroekonomii.
EnglishMoreover, this strategy will create jobs and contribute to sustainable growth.
Strategia ta przyczyni się także do tworzenie nowych miejsc pracy i trwałego wzrostu gospodarczego.
EnglishTherefore, it is very important to encourage sustainable economic growth.
Bardzo ważne jest zatem, aby wspierać trwały wzrost gospodarczy.
EnglishThat leads to sustainable growth here and in developing countries.
Będzie to owocowało zrównoważonym rozwojem zarówno tutaj, jak i w krajach rozwijających się.
EnglishParliament's unconditional priority has been heading 1: sustainable growth and competitiveness.
Bezwarunkowym priorytetem Parlamentu była pozycja 1: zrównoważony wzrost i konkurencyjność.
EnglishInstead, this is time for a change in step to promote sustainable growth and job creation.
Jest natomiast czas na zmianę tempa działań na rzecz zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy.
EnglishOur unequivocal priority should be to restore employment and sustainable economic growth.
Jednym zdecydowanym priorytetem powinno być przywrócenie zatrudnienia i trwałego wzrostu gospodarczego.
English(RO) Sustainable economic growth requires huge, steady investment in the transport sector as well.
(RO) Trwały wzrost gospodarczy wymaga ogromnych, stałych nakładów także na sektor transportowy.
EnglishThe Europe 2020 strategy should provide for smart, sustainable and inclusive growth.
Strategia Europa 2020 powinna zapewnić inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój.
EnglishAppropriate taxation systems form a basis for sustainable economic growth and monetary stability.
Odpowiednie systemy podatkowe są podstawą trwałego wzrostu gospodarczego i stabilności walutowej.
EnglishThe money is largely directed towards developing sustainable economic growth and creating jobs.
Środki pieniężne przeznacza się głównie na zrównoważony wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "sustainable growth"

growth rzeczownik
sustainable przymiotnik
population growth rzeczownik
market growth rzeczownik
total population growth rzeczownik
rate of growth rzeczownik
green growth rzeczownik
Polish
plant growth rzeczownik
high growth rzeczownik