EN

sustainable {przymiotnik}

volume_up
Only sustainable growth can guarantee the creation of sustainable jobs
Jedynie trwały wzrost może zagwarantować tworzenie trwałych miejsc pracy.
We must ensure stable and sustainable economic growth and job creation.
Musimy zapewnić stabilny i trwały wzrost gospodarczy oraz tworzenie zatrudnienia.
Therefore, it is very important to encourage sustainable economic growth.
Bardzo ważne jest zatem, aby wspierać trwały wzrost gospodarczy.
Sustainable development and respect for the environment are factors in economic growth.
Zrównoważony rozwój i poszanowanie środowiska to czynniki wzrostu gospodarczego.
We are staunch supporters of investment in sustainable transport.
Jesteśmy żarliwymi zwolennikami inwestycji w zrównoważony transport.
Permanent and sustainable success cannot be assured without such protection.
Stały i zrównoważony sukces nie będzie możliwy bez takiej ochrony.
sustainable (też: renewable)
We strongly reject nuclear energy as a sustainable, renewable source of energy.
Zdecydowanie odrzucamy energetykę jądrową jako zrównoważone, odnawialne źródło energii.
The sustainable and increased use of renewable energy sources is a positive solution for the regions.
Zrównoważone i zwiększające się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest pozytywnym rozwiązaniem dla regionów.
Our energy sources are not sustainable.
Nasze źródła energii nie są odnawialne.
sustainable (też: preservative)

Przykłady użycia - "sustainable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe have not chosen measures that encourage more sustainable carriage of goods.
Nie wybraliśmy środków zachęcających do bardziej zrównoważonego przewozu towarów.
EnglishThese are wonderful results, proving that Europe is taking the sustainable route.
To wspaniałe rezultaty, dowodzące, że Europa kroczy ścieżką zrównoważonego rozwoju.
EnglishThey are needed to guarantee the food supply as well as sustainable development.
Są one potrzebne, aby zagwarantować dostawy żywności i zrównoważony rozwój.
EnglishTrade, and not aid, is the key for sustainable economic growth and development.
Handel, a nie pomoc, jest kluczem do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju.
EnglishEUROPA > Summaries of EU legislation > Environment > Sustainable development
EUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Środowisko > Zrównoważony rozwój
EnglishI believe that the Europe 2020 strategy must promote a sustainable development plan.
Moim zdaniem strategia Europa 2020 musi wspierać plan zrównoważonego rozwoju.
EnglishSustainable development and respect for the environment are factors in economic growth.
Zrównoważony rozwój i poszanowanie środowiska to czynniki wzrostu gospodarczego.
EnglishAt this stage, we do not know which technology is best for sustainable mobility.
Na tym etapie nie wiemy, która technologia jest najlepsza dla zrównoważonej mobilności.
EnglishFirst, without any doubt, are climate change and sustainable development.
Po pierwsze, bez żadnych wątpliwości, są to zmiana klimatu i zrównoważony rozwój.
EnglishThey now have the chance to establish themselves using a sustainable business model.
Zyskują szansę funkcjonowania na rynku w oparciu o stabilny model biznesowy.
EnglishWe strongly reject nuclear energy as a sustainable, renewable source of energy.
Zdecydowanie odrzucamy energetykę jądrową jako zrównoważone, odnawialne źródło energii.
EnglishThe Danube River Basin is the backbone of a sustainable macro-regional structure.
Zlewnia Dunaju stanowi szkielet zrównoważonej struktury makroregionalnej.
EnglishThese are all measures that make for strong and sustainable European agriculture.
Wszystkie te działania sprzyjają silnemu i zrównoważonemu rolnictwu w UE.
EnglishThey should also serve to promote the sustainable exploitation of maritime resources.
Powinny także służyć promowaniu zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich.
EnglishA sustainable economic growth and job creation policy in Europe is essential.
Polityka zrównoważonego wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie jest najważniejsza.
EnglishBoth strategies need to be supported by sustainable growth and employment policy.
Obie strategie powinny być uzupełnione o politykę zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia.
EnglishI said, "Don, what's sustainable about feeding chicken to fish?" (Laughter)
Pytam: „Don, co jest ekologicznego w karmieniu ryb kurczakami?" ~~~ (Śmiech)
EnglishThis is not sustainable and this is not in the interests of the people and of society.
To nie jest zrównoważone podejście i nie leży to w interesie ludzi i społeczeństwa.
EnglishWe can only achieve this by means of an integrated and sustainable policy.
Cel ten możemy osiągnąć jedynie poprzez zintegrowaną i zrównoważoną politykę.
EnglishThe package must pave the way for sustainable public finances and economic growth.
Pakiet musi utorować drogę do stabilności finansów publicznych i wzrostu gospodarczego.

"sustainable growth" - polskie tłumaczenie

sustainable growth
Polish
  • zrównoważony wzrost
  • zrównoważonego wzrostu
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "self-sustaining":

self-sustaining