EN sustainability
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

sustainability
At present, the sustainability of the fisheries sector is particularly important.
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa jest obecnie bardzo ważny.
The second argument which is put forward is the question of sustainability.
Drugi wysuwany argument to zrównoważony rozwój.
For them, it will guarantee the sustainability of the industry.
Zagwarantuje to im zrównoważony rozwój tej branży.

2. Ekologia

sustainability

Przykłady użycia - "sustainability" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Commission will include measures on biofuel sustainability in its proposal.
W swoim wniosku Komisja uwzględni środki dotyczące takiej produkcji biopaliw.
EnglishIn particular, it does not measure environmental sustainability or social integration.
W szczególności nie mierzy on równowagi środowiskowej ani integracji społecznej.
EnglishThis will significantly contribute to the sustainability of inflation in Slovakia.
To zobowiązanie wniesie znaczący wkład w zrównoważenie inflacji na Słowacji.
EnglishIt will enable us to anchor the sustainability objectives of our public accounts.
Pozwoli nam ustabilizować cele zrównoważenia naszych rachunków publicznych.
EnglishFor example, GDP does not measure environmental sustainability or social integration.
Przykładowo, PKB nie mierzy równowagi środowiskowej ani integracji społecznej.
EnglishIt is about modernising our social systems and securing their sustainability.
Polega na modernizacji naszych systemów społecznych i zapewnieniu ich zrównoważenia.
EnglishThe sustainability of their medium to long term strategies has been put into question.
Wykonalność ich strategii średnio- i długoterminowych stanęła pod znakiem zapytania.
EnglishWe have to put sustainability and conservation at the heart of our agenda.
Nasz program powinien koncentrować się na zrównoważonym rozwoju i ochronie.
EnglishGenuine sustainability cannot be achieved without ensuring that pensions are adequate.
Prawdziwej stabilności nie da się osiągnąć bez zagwarantowania adekwatności emerytur.
EnglishFishing by seiner is not a threat to the biological sustainability of the stocks exploited.
Połowy sejnerami nie szkodzą biologicznemu przetrwaniu eksploatowanych zasobów.
EnglishSustainability criteria have been defined and thus usability improved.
Ustalono kryteria zrównoważonego rozwoju, a tym samym poprawiono użyteczność.
EnglishSubject: The possibility of a double-dip recession: sustainability of the 3% target
Przedmiot: Możliwość ponownego wystąpienia recesji: utrzymanie celu 3%
EnglishLong-term sustainability of public finances for a recovering economy (
Długoterminowa stabilność finansów publicznych w gospodarce wychodzącej z kryzysu (
EnglishSustainability must therefore be included right from the planning phase.
Dlatego też element zrównoważonego rozwoju należy uwzględniać już w fazie planowania.
EnglishA sustainability impact assessment is currently being finalised for Libya as well.
Prace nad oceną skutków w kontekście zrównoważonego rozwoju dla Libii także dobiegają końca.
EnglishWe need to have strict sustainability requirements in place, therefore.
Z tego względu potrzebujemy restrykcyjnych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
EnglishWe all want sustainable fisheries, but that means sustainability for fishermen too.
Wszyscy pragniemy zrównoważonego rybołówstwa, ale oznacza to również stabilność dla rybaków.
English(DE) Mr President, I believe that we have talked a great deal about sustainability.
(DE) Panie przewodniczący! Moim zdaniem bardzo dużo zostało powiedziane na temat stabilności.
EnglishThe sustainability and competitiveness of the sector should be balanced.
Należy zapewnić równowagę między zrównoważonym rozwojem sektora a jego konkurencyjnością.
EnglishRules to ensure the long-term sustainability of our way of life.
Zasad, które mają zapewnić trwałość naszego sposobu życia w długiej perspektywie.