"suspicious of" po polsku

EN

"suspicious of" - polskie tłumaczenie

EN

suspicious of

volume_up

Przykłady użycia - "suspicious of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYou should speak with your doctor about any suspicious skin changes.
Każda budząca podejrzenie zmiana skórna powinna być zbadana przez lekarza.
EnglishAny suspicious skin lesion should be evaluated by a specialist.
Każda budząca podejrzenie zmiana skórna powinna być zbadana przez specjalistę.
EnglishIf you receive a message spoofing Google, please report the suspicious email.
Jeśli otrzymasz wiadomość od kogoś podszywającego się pod Google, zgłoś taką podejrzaną wiadomość.
EnglishAnd that leaves two open areas that are kind of suspicious ... and bingo.
To jest bardziej bezpośrednie, pozwala "poczuć" matematykę i przypomina własny dowód Pitagorasa.
EnglishChrome does this by analyzing the content on the site and warn you if it seems suspicious.
W tym celu Chrome analizuje treść strony i ostrzega użytkownika, jeśli wydaje się ona podejrzana.
EnglishBill Koch is a Florida billionaire who owns four of the Jefferson bottles, and he became suspicious.
Bill Koch jest miliarderem z Florydy, posiadającym cztery z butelek Jeffersona. ~~~ Zaczął coś podejrzewać.
EnglishI condemn the leader of the Conservative Group in this debate, who has called the UN, a 'suspicious source'.
Potępiam głos lidera Grupy Konserwatystów wyrażony w tej debacie, który nazwał ONZ "podejrzanym źródłem”.
EnglishNo, but I did notice some suspicious characters in the lobby.
EnglishWe narrowly escaped disaster with research institutes that were suspicious of the European Union.
Ledwie uniknęliśmy katastrofy w stosunkach z instytutami badawczymi, które odnosiły się podejrzliwie do Unii Europejskiej.
EnglishIt is precisely Tehran's uncooperative stance that lends Iran's nuclear programme its suspicious air.
To właśnie brak współpracy ze strony Teheranu doprowadził do powstania atmosfery podejrzeń wobec programu jądrowego Iranu.
EnglishSimilarly, you should be wary if a random person sends you a suspicious email containing attachments or images.
Zachowuj więc podobną ostrożność, gdy otrzymujesz od nieznanej osoby podejrzanego e-maila z załącznikami lub obrazami.
EnglishI thought, that guy looks suspicious.
Pomyślałem, że tamten kolega wygląda podejrzanie.
EnglishNot to mention, one of those people had a vision... of the plane exploding... minutes before it actually did is highly suspicious.
Nie wspominając, że jeden z nich miał wizję...... eksplozji samolotu... chwilę przed tym jak to się stało.
EnglishI was suspicious, but my children were hungry.
EnglishHe said he heard suspicious laughter.
EnglishIt is not just that I have a suspicious mind, but the chances are that the consumer will be left with precious few choices.
To nie tak, że jestem z natury podejrzliwa, ale może się zdarzyć, że konsumentom zostanie bardzo niewiele opcji do wyboru.
EnglishThe policy of suspicious isolation has been tried for almost the whole of Burma's life as an independent state and it has failed.
Polityka podejrzliwej izolacji była testowana przez prawie cały czas istnienia Birmy jako niepodległego państwa i zawiodła.
EnglishAnd it made me suspicious.
EnglishWhich made me very suspicious.
EnglishTo keep looking for suspicious people on the basis of looks or behaviour can distract from the search for those who are really dangerous.
Poszukiwanie osób podejrzanych ze względu na wygląd czy zachowanie może odwrócić uwagę od osób naprawdę niebezpiecznych.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "suspicious of"

suspicious przymiotnik
of przyimek
Polish
to get hold of czasownik
to get rid of czasownik
to get the hang of
to take care of czasownik
to run afoul of czasownik