EN

suspensions {liczba mnoga}

volume_up
1. Chemia
suspensions
Insulin suspensions are not to be used in insulin infusion pumps.
Zawiesiny insuliny nie mog by stosowane w pompach insulinowych.
Insulin suspensions are not to be used in insulin infusion pumps.
Nie stosować zawiesiny insuliny w pompach insulinowych.
Insulin suspensions are not to be used in insulin infusion pumps.
Nie stosowa zawiesiny insuliny w pompach insulinowych.

Przykłady użycia - "suspensions" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishInsulin Human Winthrop is a range of insulin solutions and suspensions for injection.
Insulin Human Winthrop to seria roztworów i zawiesin insuliny do wstrzyknięć.
EnglishInsuman is a range of insulin solutions and suspensions for injection.
Preparaty Insuman to seria roztworów i zawiesin insuliny do wstrzyknięć.
EnglishAdults Adults should take the Telzir oral suspensions without food and on an empty stomach.
Dorośli Dorośli powinni przyjmować zawiesinę doustną Telzir bez pokarmu i na pusty żołądek.
EnglishInsulin suspensions must have an evenly milky-white appearance.
Zawiesiny insulin muszą mieć równomierny jednolicie mleczny wygląd.
EnglishInsulin suspensions should not be used if they do not appear uniformly white and cloudy after resuspension.
Nie stosowa zawiesin insuliny, je eli nie s jednorodnie białe i m tne po wymieszaniu.
EnglishInsulin suspensions are not to be used in insulin infusion pumps.
Zawiesiny insuliny nie mog by stosowane w pompach insulinowych.
EnglishLiprolog is a range of solutions and suspensions for injection.
Preparaty Liprolog to gama roztworów i zawiesin do wstrzyknięć.
EnglishInsulin suspensions should not be used if they do not appear uniformly white and cloudy after resuspension.
Nie stosować zawiesin insuliny, jeżeli nie są jednorodnie białe i mętne po wymieszaniu.
EnglishHumalog is a range of solutions and suspensions for injection.
Preparaty Humalog są roztworami i zawiesinami do wstrzyknięć.
EnglishInsulin suspensions are not to be used in insulin infusion pumps.
Nie stosować zawiesiny insuliny w pompach insulinowych.
EnglishInsulin suspensions are not to be used in insulin infusion pumps.
Nie stosowa zawiesiny insuliny w pompach insulinowych.
EnglishMixtard is a range of insulin suspensions for injection.
Preparat Mixtard jest serią zawiesin insuliny do wstrzykiwań.
EnglishNovoMix is a range of white suspensions for injection.
Preparaty NovoMix mają postać białych zawiesin do wstrzykiwań.
EnglishInsulin suspensions should not be added to infusion fluids.
Nie dodawać zawiesiny insuliny do płynów infuzyjnych.
EnglishInsulin suspensions should not be added to infusion fluids.
Nie dodawa zawiesiny insuliny do płynów infuzyjnych.
EnglishProtaphane is a range of insulin suspensions for injection.
Protaphane jest zawiesiną insuliny do wstrzykiwań.
EnglishInsulatard is a range of insulin suspensions for injection.
Insulatard jest zawiesiną insuliny do wstrzykiwań.
EnglishActraphane is a range of insulin suspensions for injection.
Actraphane jest zawiesiną insuliny do wstrzykiwań.
EnglishInsulin suspensions are never to be administered intravenously.
EnglishAll these suspensions of payment were able to be lifted again before their deadlines expired, as the issues about which an objection had been raised had been resolved.
Wszystkie te zawieszenia płatności można było znieść przed upływem terminu końcowego, ponieważ rozwiązano problemy, co do których zgłoszono zastrzeżenia.