EN

suspected of

volume_up
1. "sth"
suspected of
There was nothing strange about this, since the residents of the block included an individual wanted for drug dealing, an arms trader and someone suspected of organising bank robberies.
I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby mieszkańcem tegoż bloku był ścigany diler narkotyków, handlarz bronią, człowiek podejrzany o organizowanie napadów na banki.

Przykłady użycia - "suspected of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishKnown or suspected right-sided infective endocarditis due to Staphylococcus aureus:
Rozpoznane lub podejrzewane prawostronne infekcyjne zapalenie wsierdzia wywołane przez
EnglishOverdose If overdose is suspected, symptomatic treatment will be administered.
W przypadku przedawkowania preparatu należy zastosować leczenie objawowe.
EnglishIf bone abnormalities are suspected then appropriate consultation should be obtained.
W przypadku podejrzenia zaburzeń kostnych konieczna jest konsultacja specjalistyczna.
EnglishIf PML is suspected, further dosing must be suspended until PML has been excluded.
W przypadku podejrzenia PML należy wstrzymać dalsze podawanie leku do czasu wykluczenia PML.
EnglishEstablished or suspected pregnancy or when pregnancy has not been excluded (see section 4.6)
nadwrażliwość na chlorek itru (90Y) lub którykolwiek z pozostałych składników
EnglishNeurological evaluations were performed every 12 weeks and at times of suspected relapse.
Oceny neurologiczne były wykonywane co 12 tygodni oraz w przypadku podejrzewania nawrotu.
EnglishAnd he was born looking like a boy -- nobody suspected anything.
Do tego urodził się wyglądając jak zwykły chłopiec - nikt niczego nie podejrzewał.
EnglishTreatment should be stopped if bleeding is observed or suspected.
W razie stwierdzenia lub podejrzenia krwawienia należy przerwać leczenie preparatem.
EnglishGastric lavage may be considered if co-ingestants are suspected.
Jeżeli istnieje podejrzenie zatrucia wielolekowego, można rozważyć płukanie żołądka.
EnglishThere has to be a suspected terrorist that can only be searched.
Przeszukiwanie danych może dotyczyć jedynie osoby podejrzewanej o terroryzm.
EnglishDo not use in dogs with a known or suspected genetic susceptibility to malignant hyperthermia.
Nie stosować u psów o rozpoznanej lub podejrzewanej podatności na hipertermię złośliwą.
EnglishCyanokit is an antidote for the treatment of known or suspected cyanide poisoning.
Lek Cyanokit jest odtrutką stosowaną w leczeniu stwierdzonego lub podejrzewanego zatrucia cyjankami.
EnglishLeukoScan is used in patients with suspected infection of the bone called osteomyelitis.
LeukoScan jest stosowany u pacjentów z podejrzeniem choroby zwanej zapaleniem szpiku kostnego.
English'Madam, unfortunately, as I suspected, economy class is full.
"Niestety, proszę pani, tak jak się obawiałam, w klasie ekonomicznej nie ma miejsc.
EnglishIf gastrointestinal bleeding is suspected, administer gastric protectants.
Przy podejrzeniu krwawienia z przewodu pokarmowego podawać środki osłaniające przewód pokarmowy.
EnglishKnown or suspected hypersensitivity to retapamulin or to the excipient.
Znana lub podejrzewana nadwrażliwość na retapamulinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishPaclitaxel is suspected to cause serious birth defects when administered during pregnancy.
Przypuszcza się, że paklitaksel stosowany w okresie ciąży może wywoływać ciężkie wady wrodzone.
EnglishIn the case of suspected overdose the patient should be monitored.
W razie podejrzenia przedawkowania należy monitorować stan pacjenta.
EnglishIf bone abnormalities are suspected then appropriate consultation should be obtained.
W przypadku podejrzenia występowania zmian w obrębie kości należy przeprowadzić odpowiednią konsultację.
EnglishEstablished or suspected pregnancy or when pregnancy has not been excluded (see section 4.6)
Stwierdzona ciąża lub jej podejrzenie, bądź jeśli ciąża nie została wykluczona (patrz punkt 4. 6).

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "suspected of"

suspected przymiotnik
of przyimek
Polish
to get hold of czasownik
to get rid of czasownik
to get the hang of
to take care of czasownik
to run afoul of czasownik
kind of
Polish