EN

to suspect of {czasownik}

volume_up
to suspect of

Przykłady użycia - "to suspect of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI suspect we are now reaching the end of 400 years when Western power was enough.
Sądzę, że jesteśmy u kresu tych 400 lat, w których potęga Zachodu wystarczyła.
EnglishThe citizens of Europe suspect that double standards are being applied in this area.
Obywatele Europy obawiają się, iż stosowane są podwójne standardy w tej materii.
EnglishAll of you are going through that every time you vote in this Parliament, I suspect.
Podejrzewam, że przechodzicie przez to przy każdym głosowaniu w tym Parlamencie.
EnglishAnd I suspect most geneticists don't understand it either, but they produce the numbers.
Większość genetyków też pewnie tego nie rozumie, ale liczby mówią same za siebie.
EnglishI suspect that the Member States will not want to give us more money.
Podejrzewam, że państwa członkowskie nie będą chciały dać nam więcej pieniędzy.
EnglishNor, I suspect, do many other people who are talking about what the future will bring.
I podejrzewam, że ci, którzy mówią o tym co przyniesie przyszłość też nie.
EnglishI, personally, do not agree with that, and, I suspect, neither would most of my group.
Ja osobiście się nie zgadzam i, jak przypuszczam, nie zgadza się większość mojej grupy.
EnglishThe EU certainly does not want such an outcome, nor, I suspect, does Russia.
Takiego scenariusza nie życzy sobie ani Unia, ani, jak mniemam, Rosja.
EnglishI suspect it probably will be and I think it can actually be put to very good use.
Podejrzewam, że prawdopodobnie będą i myślę, że naprawdę można je bardzo dobrze wykorzystać.
EnglishThe chief suspect, Andrei Lugovoi, has been a member of the Duma since the end of 2007.
Główny podejrzany, Andriej Ługowoj, jest od końca 2007 r. posłem do Dumy.
EnglishHowever, we were expecting Commissioner McCreevy - as I am sure you know or suspect.
Jak z pewnością pani wie lub podejrzewa, spodziewaliśmy się jednak komisarza McCreevy'ego.
EnglishI do not know, but I suspect that what my spokesperson said is right.
Nie wiem, ale podejrzewam, że to co powiedziała moja rzeczniczka jest prawdą.
EnglishI suspect not, and I ask why the Czech Republic is treated differently.
Przypuszczam, że nie, dlatego pytam, dlaczego Republika Czeska traktowana jest inaczej.
EnglishMany people suspect that money from his party's members have been used for personal gain.
Wiele osób podejrzewa, że pieniądze członków ich partii wykorzystano do celów osobistych.
EnglishIf I find it confusing, then I suspect many of my constituents do.
Czuję się zdezorientowany i podejrzewam, że wielu moich wyborców ma podobne odczucia.
EnglishNN: I suspect that some of you might not even understand that language.
Niektórzy z was pewnie nie mają zielonego pojęcia, o czym on mówi.
EnglishI suspect that is how every world leader looks at their role.
Przypuszczam, że każdy światowy przywódca tak właśnie postrzega swoją rolę.
EnglishI suspect that what is meant is that they must not be deducted from pay.
Podejrzewam, że chodzi o to, że nie wolno go odliczać od pensji.
EnglishFinally, I think that very easy definitions and very easy recipes are, by definition, suspect.
Kończąc, uważam, że bardzo łatwe określenia, bardzo łatwe recepty są z definicji podejrzane.
EnglishAnd I suspect many of you gave something to the people of Haiti this year.
Podejrzewam, że wielu z was ofiarowało coś ludziom z Haiti.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to suspect of"

suspect rzeczownik
suspect przymiotnik
of przyimek
Polish
to get hold of czasownik
to get rid of czasownik
to get the hang of
to take care of czasownik
to run afoul of czasownik