EN

susceptibility {rzeczownik}

volume_up
1. "to sth"
susceptibility
Do not use in dogs with a known or suspected genetic susceptibility to malignant hyperthermia.
Nie stosować u psów o rozpoznanej lub podejrzewanej podatności na hipertermię złośliwą.
Transparency is essential in order to determine the European banks' susceptibility to crisis.
Przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla określenia podatności banków europejskich na kryzys.
Immunosuppression increases the susceptibility to the development of lymphoma and other malignancies, particularly of the skin (see section 4.4).
Immunosupresja zwiększa podatność na rozwój chłoniaków i innych nowotworów złośliwych, zwłaszcza skóry (patrz punkt 4. 4).
2. "impressionability"

Przykłady użycia - "susceptibility" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHIV isolates with reduced susceptibility to nelfinavir have been selected in vitro.
In vitro wyselekcjonowano szczepy HIV o zmniejszonej wrażliwości na nelfinawir.
EnglishHIV-1 isolates with reduced susceptibility to lopinavir have been selected in vitro.
In vitro wyselekcjonowano izolaty HIV- 1 o zmniejszonej wrażliwości na lopinawir.
EnglishIt is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.
EnglishCombination of all three of these is usually required for reduced susceptibility.
Kombinacja wszystkich trzech mutacji jest zwykle konieczna do zmniejszenia wrażliwości.
EnglishDicural Coated Tablets should only be used based on susceptibility testing.
Podawanie preparatu Dicural tabletki należy poprzedzić wykonaniem testu wrażliwości.
EnglishSome products include the recommendation to base treatment on susceptibility testing.
W przypadku niektórych produktów zaleca się oparcie leczenia na badaniach wrażliwości.
Englishrecent data on susceptibility and resistance of equine target pathogens are missing;
brakuje nowych danych na temat wrażliwości i oporności docelowych patogenów występujących
EnglishNatural intermediate susceptibility in the absence of acquired mechanism of resistance (1):
Naturalna średnia wrażliwość bakterii bez nabytych mechanizmów oporności (1):
EnglishIn vitro, two mechanisms have been identified which reduce susceptibility to retapamulin.
In vitro zidentyfikowano dwa mechanizmy, które zmniejszają wrażliwość na retapamulinę.
EnglishIt is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia na badaniach wrażliwości.
EnglishThe clinical relevance of this reduced susceptibility is not fully explored.
Wartość kliniczna ograniczonej wrażliwości nie jest w pełni zbadana.
EnglishSusceptibility breakpoints for 1,3- β -D-glucan synthesis inhibitors have not been established.
Nie określano progów wrażliwości na inhibitory syntezy beta - (1, 3) - D - glukanu.
EnglishSusceptibility of staphylococci to ertapenem is inferred from the methicillin susceptibility)
Wrażliwość gronkowców na ertapenem wnioskowana na podstawie wrażliwości na metycylinę)
EnglishIbaflin gel should only be used based on susceptibility testing.
Ibaflin żel powinien być stosowany jedynie na podstawie wyników antybiogramu.
EnglishClinical isolates with decreased susceptibility to voriconazole have been identified.
Zidentyfikowano izolowane klinicznie szczepy grzybów o zmniejszonej wrażliwości na worykonazol.
EnglishReduced susceptibility for tylvalosin was generally noted in tylosin resistant strains.
Wśród szczepów opornych na tylozynę stwierdzano na ogół zmniejszoną wrażliwość na tylwalozynę.
EnglishThe following organisms were found to be of intermediate susceptibility:
50/ 64 Drobnoustroje średnio wrażliwe na działanie difloksacyny to:
EnglishDo not use in dogs with a known or suspected genetic susceptibility to malignant hyperthermia.
Nie stosować u psów o rozpoznanej lub podejrzewanej podatności na hipertermię złośliwą.
EnglishSusceptibility testing of the target bacteria should be carried out prior to treatment.
Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać badanie wrażliwości docelowych bakterii na antybiotyk.
EnglishTransparency is essential in order to determine the European banks' susceptibility to crisis.
Przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla określenia podatności banków europejskich na kryzys.

"susceptibility gene" - polskie tłumaczenie

susceptibility gene
Polish
  • gen podatności
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "susceptibility":

susceptibility