EN

to survive [survived|survived] {czasownik}

volume_up
In order to survive we need to give permission for quota increases now.
Aby przeżyć, musimy natychmiast zezwolić na zwiększenie kwot.
So we had to prevent nuclear war if we expected to survive.
Musieliśmy więc zapobiec wojnie nuklearnej, jeśli chcieliśmy przeżyć.
And of course, we knew now that she was going to survive.
I oczywiście wiedzieliśmy już, że uda jej się przeżyć.
We know from the Americans that only a very few clones survive.
Od Amerykanów wiemy, że jedynie bardzo mała liczba klonów przeżywa.
In some countries, 99.7 percent of children survive to five years of age; others, only 70.
W niektórych krajach 99,7 procent dzieci przeżywa do 5 roku życia; w innych, zaledwie 70.
Patients receiving Alimta and cisplatin survived for an average of 12.1 months, compared with 9.3 months in those receiving cisplatin alone.
Pacjenci otrzymujący preparat Alimta i cisplatynę przeżywali średnio 12, 1 miesiąca, podczas gdy pacjenci otrzymujący samą cisplatynę przeżywali średnio 9, 3 miesiąca.
And it has - by proving that together the member states are strong enough to not only survive globalisation but even gain from it.
Unia Europejska, pokazując, że wspólnie państwa członkowskie są wystarczająco silne, musi nie tylko przetrzymać, ale wręcz skorzystać z globalizacji.
to survive
to survive (też: to last)
to survive (też: to grow, to rear)
to survive (też: to remain safe)
The European Union honours the victims of this crime, and salutes those who survived it, the last living witnesses to this tragedy.
Unia Europejska oddaje hołd ofiarom tej zbrodni oraz składa cześć tym, którzy ocaleli - ostatnim żyjącym świadkom tej tragedii.

Przykłady użycia - "to survive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe need to make them proud of being a farmer because they allow us to survive.
Sprawić, by poczuli się dumni z bycia rolnikami, ponieważ to dzięki nim my żyjemy.
EnglishThey are facing a radical change to their environment and therefore cannot survive.
W obliczu radykalnych zmian w ich naturalnym środowisku nie są w stanie przetrwać.
EnglishPerhaps the United States can survive on its own in this global-style competition.
Być może Stany Zjednoczone mogą przetrwać same w tej światowej konkurencji.
EnglishMany African-Americans who never work got minimum amount of money to survive.
Wielu nigdy nie pracujących Afroamerykanów dostało to minimum na przeżycie.
EnglishAnother way to enable European fisheries to survive would be through better marketing.
Inna metoda zapewniająca przetrwanie europejskiego rybołówstwa to lepszy marketing.
EnglishOne billion four hundred million people in the world survive on less than EUR 1 per day.
Miliard czterysta milionów ludzi na świecie żyje dziennie za mniej niż 1 euro.
English♫ We’ll survive side by side, should have signed with Verve instead of Sony.
♫ Nasz sukces przesądzony, choć kontrakt z Verve zamiast Sony byłby bardziej trafiony.
EnglishAll fish that have been caught and will not survive must be landed.
Wszystkie ryby, które zostały złowione, a nie przeżyją, muszą zostać wyładowane.
EnglishIt is only by being one step ahead that certain sectors can survive.
Niektóre sektory mogą przetrwać tylko dzięki temu, że będą zawsze krok do przodu.
EnglishNow I have money on that axis, and I have the possibility of children to survive there.
Teraz mamy pieniądze na tej osi, a ja mam możliwość przeżycia dzieci tam.
EnglishThere are still groups of people whose income is below the minimum needed to survive.
Nadal istnieją grupy ludności o dochodach poniżej minimum egzystencji.
EnglishSo that being said, it's highly unlikely that any jellyfish would survive that long in the wild.
Ale trzeba pamiętać, że prawie żadna meduza nie przeżyłaby tak długo na wolności.
EnglishAgain, the modern, energy-efficient industry is the one that will survive.
A więc nowoczesny, energooszczędny przemysł to taki, który przetrwa.
EnglishEurope is obliged to innovate if it is to survive globalisation.
Europa ma obowiązek wprowadzać innowacje, jeżeli chce przetrwać globalizację.
EnglishBut what you may not know is that bears that play more survive longer.
Ale być może nie wiecie, że niedźwiedzie, które się bawią, żyją dłużej.
EnglishIn some countries, 99.7 percent of children survive to five years of age; others, only 70.
W niektórych krajach 99,7 procent dzieci przeżywa do 5 roku życia; w innych, zaledwie 70.
EnglishBusinesses cannot survive and the unemployed have to find work with the smugglers and extremists.
Firmy bankrutują, a bezrobotni muszą pracować dla przemytników i ekstremistów.
EnglishWhen we do, we will find that patients don't just survive; we thrive.
Jeśli nam się to uda, zauważymy, że pacjenci nie tylko przetrwają, ale również rozkwitną.
EnglishHowever, some might not be able to survive long enough to see the results of these measures.
Jednakże niektóre z nich mogą nie być na tyle trwałe, aby doczekać się swoich rezultatów.
EnglishSomething else is, because if that doesn't survive, we are not here; there are no mammals.
Powiem więcej, nie było by tu nas wszystkich. ~~~ Nie było by ssaków.

Synonimy (angielski) dla "survival":

survival