EN

surrounding {przymiotnik}

volume_up
surrounding
The Danube also represents significant socio-economic potential, with over 200 million people living in the surrounding region.
Dunaj odzwierciedla również znaczny potencjał socjoekonomiczny, gdyż ponad 200 milionów ludzi zamieszkuje okoliczne regiony.
While we built all this up during that week, with the 100 volunteers, a good number of the neighbors surrounding the plaza got very close to it and quite loved it.
" Gdy tworzyliśmy tę typografię, przez tydzień, z setką ochotników, wielu sąsiadów z okolicznych domów polubiło nasz projekt.
For years this House has relentlessly asked the EU to take up its responsibility to protect the victims of the bloody confrontations in Darfur and surrounding regions.
Przez lata izba ta bezustannie prosiła UE o podjęcie odpowiedzialności ochraniania ofiar krwawych konfrontacji w Darfurze i okolicznych regionach.

Przykłady użycia - "surrounding" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe government also promises land and hunting rights in the surrounding states.
Rząd obiecuje również ziemie i prawa do polowania na terenie sąsiednich stanów.
EnglishIs it the lack of prospects, or the general insecurity surrounding the profession?
Czy jest to brak perspektyw lub ogólna aura niepewności, otaczająca ten zawód?
EnglishThe surrounding soft tissues are then closed around the implanted material.
Po aplikacji zszywa się otaczające tkanki miękkie, zamykając je wokół implantu.
EnglishThe surrounding soft tissues (muscle and skin) are then closed around the implant.
Następnie otaczające tkanki miękkie (mięśnie i skóra) zostają zamknięte wokół implantu.
EnglishMrs McCarthy referred specifically to issues surrounding products and toys.
Pani McCarthy odwołała się w szczególności do kwestii otaczających produkty i zabawki.
EnglishFinancial imbalances are due to issues surrounding budgets and the balance of payments.
Brak równowagi finansowej wynika ze spraw związanych z budżetem i bilansem płatności.
EnglishIt also explained the condition of the site and the surrounding area.
Przedstawił także informacje o stanie terenu budowy i jego najbliższego otoczenia.
EnglishInductOs can cause initial resorption of surrounding trabecular bone.
InductOs może powodować pierwotną resorpcję otaczającej kości beleczkowatej.
EnglishOnce again, there are great hopes surrounding the climate change conference in Cancún.
Przypominam, że z konferencją na temat zmian klimatu w Cancún wiąże się ogromne nadzieje.
EnglishCare must be taken to avoid application of the gel to normal skin surrounding the lesions.
Należy wystrzegać się nakładania żelu na zdrową skórę w otoczeniu zmian.
EnglishThe great debate surrounding this report is a side issue to its motivation.
Gorąca debata towarzysząca temu sprawozdaniu to sprawa drugorzędna w stosunku do jej podłoża.
EnglishThe surrounding soft tissues, such as muscle and skin, are then closed around the implant.
Następnie wokół implantu zamyka się otaczające tkanki miękkie, takie jak mięśnie i skóra.
EnglishIt's us who act as the surrounding community around any conflict, who can play a constructive role.
My - - jako społeczność wokół konfliktu możemy odegrać w nim konstruktywną rolę.
EnglishFor this reason, I am very familiar with the issues surrounding e-justice.
Dzięki temu kwestie dotyczące e-sprawiedliwości są mi dobrze znane.
EnglishWe are well aware of the real tensions surrounding this heading.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z poważnych napięć wokół wymienionego działu.
EnglishTissue surrounding the tumour and normal brain may also be affected.
Tkanki otaczające guz i zdrowe tkanki mózgu również mogą kumulować lek.
English(DE) Mr President, the drama surrounding the European Union is turning into a tragedy.
(DE) Panie Przewodniczący! Dramat rozgrywający się w Unii Europejskiej zamienia się w tragedię.
EnglishThe circumstances surrounding the death of Anna Politkovskaya have also still not been explained.
Okoliczności śmierci Anny Politkowskiej pozostają także nadal niewyjaśnione.
EnglishThis has created a feeling and an atmosphere in which myths surrounding the agreement could thrive.
Stwarzało to poczucie i atmosferę sprzyjające powstawaniu mitów wokół porozumienia.
EnglishThere seems to be a great deal of confusion surrounding the statistics.
Wydaje się, że statystyki powodują znaczne zamieszanie Naprawdę mnie to dziwi.

Synonimy (angielski) dla "surrounding":

surrounding
surrounded
English
surround