EN

surplus {rzeczownik}

volume_up
Draft amending budget No 4/2010: Section III - Commission (2009 surplus) (
Projekt budżetu korygującego 04/2010 - sekcja 3 - Komisja (nadwyżka 2009) (
Deficit and surplus are tools, depending on the economic cycle.
Deficyt i nadwyżka są narzędziami zależnymi od cyklu koniunkturalnego.
There is currently a surplus on European milk markets.
Obecnie na europejskich rynkach mlecznych mamy do czynienia z nadwyżką.

Przykłady użycia - "surplus" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn short, what surplus of fish does the Commission expect to find in Mauritania?
Podsumowując: jakie nadwyżki ryb Komisja spodziewa się znaleźć w Mauretanii?
EnglishSince 2007 did apparently produce a surplus, they are worried about their future.
Jako że w roku 2007 najwyraźniej pozostały środki, martwią się oni o swoją przyszłość.
EnglishDraft amending budget No 4/2010: Section III - Commission (2009 surplus) (
Projekt budżetu korygującego 04/2010 - sekcja 3 - Komisja (nadwyżka 2009) (
EnglishThe result is that the surplus income is absorbed by intermediate agencies.
W rezultacie nadwyżka dochodowa jest absorbowana przez gałęzie pośrednie.
EnglishThe milk surplus must be stemmed at national level by imposing European requirements.
Poprzez nałożenie wymogów unijnych należy zatamować nadwyżki mleka na szczeblu krajowym.
EnglishIt does not, in any way, contribute to the surplus European production.
Ten stan rzeczy w żaden sposób nie przyczynia się do nadwyżki produkcji europejskiej.
EnglishIt accounts for 3% of the EU's GDP and generates a commercial surplus of EUR 35 billion.
Stanowi 3% PKB UE i generuje nadwyżkę handlową rzędu 35 miliardów euro.
EnglishI believe that we should be cautious at a time when we have this high milk surplus.
Uważam, że w okresie, w którym mamy tak znaczną nadwyżkę mleka powinniśmy zachować ostrożność.
EnglishThe purpose of sovereign wealth funds is to invest surplus state reserves to yield profits.
Ich celem jest inwestowanie dla zysku państwowych nadwyżek finansowych.
EnglishIf there is a surplus of money in one Member State, it can be reallocated.
Jeśli będzie nadwyżka środków w jakimś państwie członkowskim, będzie mogła zostać realokowana.
EnglishIt is not true that Germany has a trade surplus because Portugal has a trade deficit.
Nie jest prawdą, jakoby Niemcy miały nadwyżkę handlową, gdyż Portugalia ma w tej dziedzinie deficyt.
EnglishThe drafts of both the Council and Parliament cover both the deficit and surplus countries.
W projektach Rady i Parlamentu uwzględniono zarówno kraje wykazujące deficyty, jak i nadwyżki.
EnglishA milk surplus exists and prices have fallen to catastrophic levels.
Istnieje nadwyżka mleka, a ceny spadły do katastrofalnych poziomów.
EnglishI believe I should add a specific note on the subject of the surplus.
Uważam, że powinienem szczególnie się odnieść do sprawy nadwyżki.
EnglishAny surplus revenue could be used to provide grants for insulating homes.
Wszelkie nadwyżki z dochodów można by przeznaczyć na pomoc finansową niezbędną do ocieplenia domów.
EnglishDeficit and surplus are tools, depending on the economic cycle.
Deficyt i nadwyżka są narzędziami zależnymi od cyklu koniunkturalnego.
EnglishAnd, of course, one needs the mindset to be wanting to give away what you have as a surplus.
I, oczywiście, potrzebne jest nastawienie by chcieć dawać od siebie to czego się ma w nadmiarze.
EnglishAnd when they produce their crops, they sell the surplus on marketplaces.
A kiedy zbierają plony, sprzedają nadwyżkę na targowiskach.
EnglishThe Union has two ways of dealing with the surplus wine production.
Unia może rozprawić się z nadwyżką produkcji wina na dwa sposoby.
EnglishIdentity is not a disease in Europe and so really any surplus energy ought to be put towards unity.
Tożsamość nie jest chorobą w Europie, zatem nadwyżki energii należy poświęcać na jedność.

Synonimy (angielski) dla "surplus":

surplus