EN

surgical {rzeczownik}

volume_up
So this is, I think, the first kosher Hippocratic surgical system.
Według mnie, jest to pierwszy koszerny hipokratejski system chirurgiczny.
The waiting lists of Maltese and Gozitans in need of medical tests and surgical interventions are unbelievable.
Długość list obywateli Malty i Gozo oczekujących na badania lekarskie i operacje chirurgiczne jest niewiarygodna.
Where practical, surgical manipulations to the site should be completed prior to product implantation.
Zgodnie z praktyką, czynności chirurgiczne należy zakończyć przed implantacją leku.

Przykłady użycia - "surgical" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe oral gel can be given 3 hours or earlier before a surgical operation.
Żel doustny można podać na 3 godziny lub wcześniej przed zabiegiem chirurgicznym.
EnglishTachoSil may stick to surgical instruments or gloves covered with blood.
TachoSil może przywierać do narzędzi chirurgicznych lub rękawiczek pokrytych krwią.
EnglishThe adverse reactions should be interpreted within the surgical setting.
Działania niepożądane należy interpretować w odniesieniu do zabiegu chirurgicznego.
EnglishIn pregnant or lactating surgical patients participating in an autologous blood predonation
Nie zaleca się stosowania epoetyny alfa u kobiet w ciąży lub karmiących piersią,
EnglishProvide adequate haemostasis to ensure that the material stays at the surgical site.
Zapewnić dokładną hemostazę, aby produkt nie uległ przemieszczeniu z pola operacyjnego.
EnglishIrrigate the surgical site as necessary prior to the implantation of the medicinal product.
W razie potrzeby przepłukać pole operacyjne przed implantacją produktu leczniczego.
EnglishNo additional surgical procedure performed that was classified as a “failure”
Nie przeprowadzono dodatkowego postępowania chirurgicznego sklasyfikowanego jako niepowodzenie
EnglishBasically, we've come up with a way to stain tissue and color-code the surgical field.
Po prostu wymyśliliśmy sposób na oznaczanie tkanek i znakowanie kolorami pola operacyjnego.
EnglishSurgical resection of the tumour remnant should be undertaken whenever possible.
Należy podejmować próbę operacyjnego usunięcia pozostałości guza w przypadkach kiedy jest to możliwe.
EnglishSo this is, I think, the first kosher Hippocratic surgical system.
Według mnie, jest to pierwszy koszerny hipokratejski system chirurgiczny.
EnglishPre-moisten surgical instruments or gloves with a saline solution, if necessary.
W razie potrzeby narzędzia chirurgiczne lub rękawiczki wstępnie zwilżyć roztworem soli fizjologicznej.
Englishthere is an immediate need for surgical intervention (which has to be diagnosed by your doctor).
tego powodu natychmiastowej interwencji chirurgicznej (stan zdiagnozowany przez lekarza)
EnglishWhere practical, surgical manipulations to the site should be completed prior to product implantation.
Zgodnie z praktyką, czynności chirurgiczne należy zakończyć przed implantacją leku.
EnglishPost-surgical patients with an increased risk for bleeding:
Pacjenci po zabiegach chirurgicznych ze zwiększonym ryzykiem krwawienia:
EnglishThe long half-life of adalimumab should be taken into consideration if a surgical procedure is planned.
W razie planowania zabiegu chirurgicznego należy uwzględnić długi okres uk
EnglishIf bleeding occurs, surgical treatment or treatment with blood transfusions may be required.
W przypadku wystąpienia krwawienia konieczne może być leczenie chirurgiczne lub przetoczenia krwi.
Englishanaesthesia in case of surgical procedures should not be used.
t bro zabiegu operacyjnego nie należy stosować znieczulenia rdzeniowego / zewnątrzoponowego.
EnglishProvide adequate haemostasis to ensure that Osigraft is not dislodged from the surgical site.
Należy zapewnić odpowiednią hemostazę, aby Osigraft nie uległ przemieszczeniu w polu operacyjnym.
Englishif you suffer from pain which lasts only for a short period, e. g. after a surgical procedure.
jeśli u pacjenta występuje ból, który trwa tylko przez krótki czas, np. po zabiegu chirurgicznym.
EnglishDegree of haemorrhage/type of surgical procedure Haemorrhage
Nasilenie krwawienia/ rodzaj zabiegu chirurgicznego Rodzaj krwawienia

"surgical gloves" - polskie tłumaczenie

surgical gloves
Polish
  • rękawice chirurgiczne
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"surgical gown" - polskie tłumaczenie

surgical gown
Polish
  • suknia chirurgiczna
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "surgical":

surgical
English