EN

surge {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
surge (też: billows)
So this experiment would have to cause a surge of oxytocin, have to grab it fast and keep it cold.
Eksperyment musiałby wywołać nagły przypływ oksytocyny, a ja musiałbym ją szybko pobrać i trzymać w chłodzie.
2. IT
AXIS T8123-E and AXIS T8124-E also offer surge protection for both the AC and the PoE ports ensuring the indoor equipment is protected from outdoor surges.
AXIS T8123-E i AXIS T8124-E oferują ochronę przeciwprzepięciową portów AC i PoE, zapewniając urządzeniom wewnętrznym ochronę przed przepięciami na zewnątrz.

Przykłady użycia - "surge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhat measures will the EU take to stem the international surge of profiteering on goods?
Jakie środki podejmie UE w celu zahamowania międzynarodowej fali spekulacji towarami?
EnglishAnd during this time, there's a surge of prolactin, the likes of which a modern day never sees.
W tym czasie gwałtownie wzrasta poziom prolaktyny, czego nie zna nowoczesny świat.
EnglishIn females, cetrorelix delays the LH surge and consequently ovulation.
Cetroreliks opóźnia wyrzut LH u kobiet, a w konsekwencji owulację.
EnglishThis challenge today is the surge of migration and refugees.
Dziś wyzwaniem jest gwałtowne nasilenie migracji i wzrost liczby uchodźców.
EnglishAnd depending on who you ask, the surge was supposed to push it up even further.
oddziały powiększyły się, stały się silniejsze.
EnglishWe are therefore better able to react in the event of being faced with a sudden surge in our industry.
Dlatego byliśmy w stanie lepiej reagować w razie wystąpienia w naszym przemyśle gwałtownego wzrostu.
EnglishIn women, Chorionic gonadotropin acts as a surrogate LH- surge that triggers ovulation.
U kobiet działanie gonadotropiny kosmówkowej odpowiada wyrzutowi hormonu luteinizującego (LH), który wyzwala owulację.
EnglishSo this experiment would have to cause a surge of oxytocin, have to grab it fast and keep it cold.
Eksperyment musiałby wywołać nagły przypływ oksytocyny, a ja musiałbym ją szybko pobrać i trzymać w chłodzie.
EnglishI wish to raise the issue of the surge in grain prices.
Chciałbym poruszyć kwestię gwałtownego wzrostu cen zbóż.
EnglishLet us pay tribute to the courage of the Haitian people and the worldwide surge of popular solidarity towards the victims.
Złóżmy hołd odwadze Haitańczyków oraz solidarności ludzi całego świata.
EnglishAnd with that confidence surge, I thought, "Well, it's time to create a real bakery, so let's paint it."
I bardzo szybko opanowałyśmy rynek w Kigali, i kobiety zaczęły zarabiać trzy do czterech średnich krajowych.
EnglishThe earthquake in Haiti has resulted in a surge of solidarity and fraternity on an exceptional and very justified scale.
Trzęsienie ziemi na Haiti wywołało wyjątkowo dużą falę solidarności i braterstwa, co jest bardzo uzasadnione.
EnglishIt means supporting a civilian surge.
EnglishThere has been no surge.
EnglishIn October 2008 there was a distinct surge following the bankruptcy of Lehman Brothers and the worsening of the financial crisis.
W październiku 2008 r. nastąpił wyraźny skok, związany z bankructwem banku Lehman Brothers i pogłębieniem się kryzysu finansowego.
EnglishEveryone claimed that this was not going to be profitable but it certainly is profitable now, with the surge in oil prices.
Wszyscy utrzymywali, że nie będzie to opłacalne przedsięwzięcie, lecz teraz, po takiej podwyżce cen ropy, z pewnością jest ono opłacalne.
EnglishCetrotide was as effective as the comparator treatments in preventing a surge (sudden increase) in the production of luteinising hormone.
Preparat Cetrotide był skuteczny w badaniach porównawczych w zapobieganiu nagłego wzrostu produkcji hormonu luteinizującego.
EnglishBecause of the resources, the skills, and certainly the surge of talent we're seeing all around the world, with the mindset to create change.
O zasobach, umiejętnościach, i oczywiście wysypie talentów widocznym na całym świecie, otwartych umysłach gotowych na zmiany.
EnglishThis is when the surge happens.
EnglishThis caused a surge in the 3-month Euribor interbank rate, to which thousands of business loans in Greece are linked.
Spowodowało to wzrost trzymiesięcznej międzybankowej stopy procentowej Euribor, z którą powiązane jest tysiące pożyczek udzielanych greckim przedsiębiorcom.