EN

surface {przymiotnik}

volume_up
1. "attr."
surface (też: superficial)
micrograms Hepatitis B surface antigen **................................................
mikrogramów Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B **...............
Hepatitis B virus surface antigen, recombinant (HBsAg) *....................
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, rekombinowany (HBsAg) *....
Hepatitis B virus surface antigen recombinant** (S protein)***
le Rekombinowany antygen powierzchniowy wirusa hepatitis B ** (białko S) ***

Przykłady użycia - "surface" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
EnglishInfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase)* of strain:
Antygeny powierzchniowe (hemaglutynina i neuraminidaza) * wirusa grypy szczepu:
EnglishThe dose of Myocet will be calculated according to the surface area of your body.
Dawka leku Myocet zostanie obliczona na podstawie powierzchni ciała pacjentki.
EnglishYour height and weight are measured to work out the surface area of your body.
Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta.
EnglishHepatitis B virus surface antigen, recombinant (HBsAg) *....................
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, rekombinowany (HBsAg) *....
English(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
(DE) Pani przewodnicząca! Czterdzieści procent powierzchni Kamerunu pokrywają lasy.
Englishis receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
EnglishErythropoietin receptors may be expressed on the surface of a variety of tumour cells.
dla erytropoetyny mogą znajdować się na powierzchni różnych komórek nowotworowych.
EnglishOf course, it's not very likely that there's life on the surface of Europa.
Oczywiście, to mało prawdopodobne, że na Europie są organizmy powierzchniowe.
EnglishWe can integrate over the surface, and the notation usually is a capital sigma.
Możemy całkować po powierzchni; i oznacza się to zazwyczaj wielką sigmą.
EnglishThat is the view that we had of the surface of Titan before we got there with Cassini,
Tak wyobrażaliśmy sobie powierzchnię Tytana zanim dotarła tam sonda Cassini.
EnglishIt has no bacteria on its surface, no fouling on its surface, no barnacles.
To jest żarłacz galapagoski. ~~~ Nie ma na sobie bakterii, zanieczyszczeń, wąsonogów.
EnglishA ring of small air bubbles on the surface of the liquid is acceptable.
Pierścień małych pęcherzyków powietrza na powierzchni płynu jest dopuszczalny.
EnglishOptaflu contains fragments from the surface of three different strains of flu virus.
Preparat Optaflu zawiera składniki powierzchniowe trzech różnych szczepów wirusa grypy.
EnglishIt can be found on the body surface throughout the treatment interval.
Można wykazać jego obecność na powierzchni ciała nawet podczas przerw w leczeniu.
EnglishThis procedure enables an easy adhesion of TachoSil to the wound surface.
Powyższa procedura ułatwia przylgnięcie gąbki TachoSil do powierzchni rany.
EnglishIt acts by binding to some proteins on the surface of the cells of the bacteria.
Jego działanie polega na wiązaniu się z niektórymi białkami na powierzchni komórek bakterii.
EnglishThe free movement of labour and services has brought fierce conflict to the surface.
Swobodny przepływ pracy i usług spowodował wybuch gwałtownego konfliktu.
EnglishEfficacy has not been demonstrated for ulcers of baseline surface area > 5 cm2.
Nie stwierdzono skuteczności terapii w przypadku owrzodzeń o powierzchni większej niż 5 cm2.
EnglishThis prevents the virus from attaching to the surface of human cells and infecting them.
Zapobiega to przyłączeniu się wirusa do powierzchni komórek ludzkich i ich zakażenia.

"surface gravity" - polskie tłumaczenie

surface gravity
Polish
  • grawitacja powierzchni
  • grawitacja powierzchniowa
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.