EN

supreme {przymiotnik}

volume_up
supreme
We had a 2000 presidential election decided by the Supreme Court.
W roku 2000 o wynikach wyborów prezydenckich zadecydował Sąd Najwyższy.
We know what the Supreme Court says, but that applies only to those who can reach the Supreme Court.
Wiemy, co mówi Sąd Najwyższy, ale dotyczy to tylko tych osób, którym udało się do niego dotrzeć.
He must reinstate the Supreme Court and he must move towards free and fair elections.
Musi na nowo utworzyć Sąd Najwyższy i przejść do organizacji wolnych i sprawiedliwych wyborów.
We called for President Musharraf on that day to end the state of emergency, to reinstate the constitution, to reinstate the Supreme Court and move towards free and fair elections.
Wezwaliśmy wówczas prezydenta Musharrafa do zakończenia stanu wyjątkowego, do przywrócenia konstytucji, do przywrócenia Sądu Najwyższego oraz podążania ku wolnym i uczciwym wyborom.
supreme
The things we make have one supreme quality -- they live longer than us.
Przedmioty, które robimy mają jedną największą zaletę - trwają dłużej, niż my.
This is one area for which you have supreme responsibility.
Za tę dziedzinę ponosi pan największą odpowiedzialność.
Now what I want to show you is that people don't know this about themselves, and not knowing this can work to our supreme disadvantage.
To co Wam chcę teraz pokazać, to że ludzie nie wiedzą tego na swój temat, a niewiedza, może się stać naszą największą wadą.

Przykłady użycia - "supreme" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe things we make have one supreme quality -- they live longer than us.
Przedmioty, które robimy mają jedną największą zaletę - trwają dłużej, niż my.
EnglishIf we look at the map we see that this island republic is of supreme strategic importance.
Jeśli spojrzymy na mapę zauważymy, że wyspa ta ma ogromne znaczenie strategiczne.
EnglishNow, notice, something interesting -- Well, I should tell you about the Supreme Court first.
Zwróćcie uwagę na coś interesującego -- ale najpierw powiem o Sądzie Najwyższym.
EnglishLike the EU, the Supreme Court has characterised this right as a matter of personal dignity.
Sąd Najwyższy, podobnie jak UE, określił to prawo kwestią godności osobistej.
EnglishIn the countries of the former Communist camp, the principle of non-intervention was supreme.
W krajach byłego bloku komunistycznego nadrzędna była zasada nieinterwencji.
EnglishThe European Union is considered to be the supreme home or temple of human rights protection.
Unię Europejską uważa się za najwyższy dom, czy też świątynię ochrony praw człowieka.
EnglishHe must reinstate the Supreme Court and he must move towards free and fair elections.
Musi na nowo utworzyć Sąd Najwyższy i przejść do organizacji wolnych i sprawiedliwych wyborów.
EnglishThe assumption of power and the decision of the Supreme Court have aroused universal controversy.
Przejęcie władzy oraz decyzja sądu najwyższego budzą powszechne kontrowersje.
EnglishCan't you apply a definition, like for example, a Supreme Court-like definition of life?"
Wystarczy zastosować definicję, jak w Sądzie Najwyższym, prawda?"
EnglishWe had a 2000 presidential election decided by the Supreme Court.
W roku 2000 o wynikach wyborów prezydenckich zadecydował Sąd Najwyższy.
EnglishThirteen parties have been buried by Supreme Court judgments.
Na podstawie orzeczeń Sądu Najwyższego pogrzebano trzynaście partii.
EnglishWell, in 1945, Supreme Court got a chance to address that question.
W roku 1945 Sąd Najwyższy stanął przed tym właśnie problemem.
EnglishYou may not have the money; you may not have the Supreme Court; but that is not the defining factor.
Możesz nie mieć pieniędzy, rząd może nie być idealny, ale to nie jest najważniejszy czynnik.
EnglishWe know what the Supreme Court says, but that applies only to those who can reach the Supreme Court.
Wiemy, co mówi Sąd Najwyższy, ale dotyczy to tylko tych osób, którym udało się do niego dotrzeć.
EnglishThe recent Supreme Court ruling on the Ecumenical Patriarchate is also an issue of concern.
Niepokojącą kwestią jest także niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Patriarchatu Ekumenicznego.
EnglishTurkey regards itself as the supreme power of the Turkic peoples.
Turcja uważa się za najwyższą władzę narodu tureckiego.
English(ES) Mr President, we need further clarification on the Supreme Military Council's plans in Egypt.
(ES) Panie Przewodniczący! Potrzebujemy dalszego wyjaśnienia planów Najwyższej Rady Wojskowej w Egipcie.
EnglishAnd the Supreme Court justices wrestled with that question.
Członkowie Sądu Najwyższego zmagali się z tym problemem.
EnglishThe scrapping of the Supreme Court did immeasurable damage to the separation of power systems within Pakistan.
Czystki w Sądzie Najwyższym wyrządziły ogromną szkodę dla systemu podziału władzy w Pakistanie.
EnglishThe court is to conduct this renewed procedure in light of considerations stated in the decision of the Supreme Court.
Sąd ten ma wznowić postępowanie w świetle ustaleń zawartych w decyzji Sądu Najwyższego.

Synonimy (angielski) dla "supreme":

supreme
English
Supreme Court