EN

supportive {przymiotnik}

volume_up
supportive (też: agreeing in viewpoint)

Przykłady użycia - "supportive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTreatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).
Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).
English(ES) Mr President, thank you very much for your compassionate and supportive words.
(ES) Panie Przewodniczący! Bardzo Panu dziękuję za słowa współczucia i wsparcia.
English. - In general, I am very supportive of most of what is in this report.
na piśmie. - Ogólnie rzecz biorąc, popieram większą część przedmiotowego sprawozdania.
EnglishManagement In the event of an overdose, supportive management is recommended.
Postępowanie W przypadku przedawkowania, zaleca się leczenie podtrzymujące.
EnglishThe Commission's role in this regard is mainly supportive, but nevertheless important.
Rola Komisji w tym względzie jest głównie wspomagająca, niemniej jednak ważna.
EnglishI trust that the Parliament will be supportive in this area within the MFF.
Ufam, że Parlament wesprze ten obszar w ramach wieloletnich ram finansowych.
EnglishMaintain a patent airway and give symptomatic and supportive treatment.
Utrzymywać drożność dróg oddechowych, stosować leczenie objawowe i wspomagające.
EnglishIf symptomatic hypotension should occur, supportive treatment should be instituted.
W razie wystąpienia objawowego niedociśnienia należy zastosować leczenie podtrzymujące.
EnglishIn case of overdose, patients should be managed by symptomatic and supportive care.
W przypadku przedawkowania pacjenci powinni otrzymać leczenie objawowe i podtrzymujące.
EnglishEarly use of supportive care measure may help ameliorate the condition.
Wczesne rozpoczęcie leczenia wspomagającego może przynieść poprawę stanu pacjenta.
EnglishThe patients should be carefully observed and given symptomatic and supportive treatment.
Pacjentów należy uważnie obserwować i w razie potrzeby stosować leczenie objawowe.
EnglishIn the event of an overdose, general medical supportive measures should be instituted.
W przypadku przedawkowania należy zastosować ogólne leczenie wspomagające.
EnglishPatients with an overdose should be managed by symptomatic and supportive care.
W przypadku przedawkowania należy zastosować u pacjentów leczenie objawowe i podtrzymujące.
EnglishWe must endeavour to define a mutually supportive and coherent policy.
Musimy poczynić wysiłki, aby zdefiniować politykę wzajemnego wsparcia i spójności.
EnglishShould overdose occur, symptomatic or supportive treatment is recommended.
W przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe lub podtrzymujące.
EnglishThe patient should be monitored closely and treated symptomatically with supportive measures.
Pacjent musi być uważnie monitorowany i leczony objawowo środkami wspomagającymi.
EnglishAs with any overdose, general supportive measures should be utilised as necessary.
Jak w każdym przypadku przedawkowania, należy zastosować odpowiednie leczenie podtrzymujące.
EnglishTreatment consists of discontinuation of MabCampath and supportive therapy.
Leczenie polega na odstawieniu produktu MabCampath i zastosowaniu leczenia wspomagającego.
EnglishThe patient should be monitored closely and treated symptomatically with supportive measures.
Pacjenta należy uważnie monitorować i zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.
EnglishIt was more effective than best supportive care therapy in lung cancer.
Preparat okazał się skuteczniejszy od najlepszego leczenia podtrzymującego w raku płuc.