EN

supported {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "supported" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMrs Harms supported the Commission's proposal, which did not mention the 95 grams.
Pani Rebecca Harms poparła wniosek Komisji, w którym nie było mowy o 95 gramach.
EnglishThese are two fundamental demands which have long been supported by many experts.
Są to dwa zasadnicze żądania, które wielu ekspertów stawiało już od dłuższego czasu.
EnglishThese limited data are supported by the outcome of the empirical therapy study.
Te ograniczone dane zostały poparte wynikami badań dotyczących leczenia empirycznego.
English(PL) Mr President, I supported Commissioner Barrot's candidacy in today's vote.
Panie Przewodniczący! W dzisiejszym głosowaniu poparłam kandydaturę komisarza Barrot.
EnglishThe people who supported it were the Air Force, which meant that it was all secret.
CI, którzy go wspierali, byli z Air Force, co znaczy, że wszystko było tajne.
EnglishThe other political groups have not supported our request for postponement.
Inne ugrupowania polityczne nie poparły naszego wniosku o przesunięcie terminu.
EnglishEurope has supported the peace process, and it is our duty to continue to do that.
Europa popiera proces pokojowy i naszym obowiązkiem jest jego kontynuowanie.
EnglishI think that this report is necessary, and I therefore supported its adoption.
Uważam, że to sprawozdanie jest niezbędne i dlatego poparłam jego przyjęcie.
EnglishA free market for services and employee mobility should be supported, not fought.
Wolny rynek usług i mobilność pracowników trzeba wspierać, a nie zwalczać.
EnglishThis approach is also supported by the European consumer organisation BUC.
To podejście jest popierane także przez europejską organizację konsumencką BUC.
EnglishThis combination of measures has supported the transmission of monetary policy.
Taka kombinacja środków pomogła w transmisji impulsów polityki pieniężnej.
EnglishWe therefore supported the initial draft of the joint resolution tabled here.
Dlatego też poparliśmy przedstawiony tu wstępny projekt wspólnej rezolucji.
EnglishOnly that part of the journey that leads towards a democratic Turkey can be supported.
Możemy pomagać tylko na tym etapie podróży, który prowadzi do demokracji w Turcji.
EnglishThis resolution pursues that objective and is therefore supported by my group.
W omawianej rezolucji został postawiony taki cel, dlatego ma ona poparcie mojej grupy.
EnglishThe Union supported the government's efforts to stamp out the para-state.
Unia poparła wysiłki tureckiego rządu zmierzające do położenia kresu parapaństwu.
EnglishAll three have been strongly supported by the Committee on Transport and Tourism.
Komisja Transportu i Turystyki zdecydowanie popiera wszystkie trzy umowy.
EnglishIn July of the same year, the Member States supported the extension of ENISA's mandate.
W lipcu tego samego roku państwa członkowskie poparły przedłużenie mandatu ENISA.
EnglishThe European Union is led by the presidency and supported by the Commission.
Unia Europejska jest prowadzona przez prezydencję i wspierana przez Komisję.
English. - (PL) Mr President, I supported Mr Saryusz-Wolski's report.
na piśmie. - Panie Przewodniczący! Poparłem sprawozdanie pana Saryusza-Wolskiego.
EnglishWe need more projects which are supported by several ministries at once.
Potrzebujemy więcej projektów wspieranych przez kilka ministerstw jednocześnie.