EN support
volume_up
{rzeczownik}

Support for this declaration signals Parliament's support for the future.
Poparcie tego oświadczenia jest sygnałem poparcia Parlamentu dla przyszłości.
Support for this report does not imply support for that Treaty.
Poparcie przedmiotowego sprawozdania nie oznacza poparcia dla tego traktatu.
That will help us to secure people's support, and the support of my Dutch citizens.
Pomoże nam to zapewnić poparcie obywateli, w tym moich współobywateli, Holendrów.
Support for AXIS Video Hosting System (AVHS) with One-Click Camera connection
Obsługa oprogramowania AXIS Video Hosting System (AVHS) z technologią błyskawicznego podłączania kamery tzw.
posprzedażowa obsługa serwisowa
posprzedażna obsługa serwisowa
support (też: cantilever)
Then the shells themselves were removed, and finally, the structural framework, which consisted of reinforced concrete supports, was also pulled down.
Następnie zdemontowano same kolebki, a na końcu żelbetowe wsporniki konstrukcyjne.
support (też: crutch, linchpin, lynchpin)
I call on Member States to support innovative activities, as well as doctoral and post-doctoral programmes, which will underpin competitiveness and sustainable economic growth.
Apeluję do państw członkowskich, aby wspierały działania innowacyjne oraz programy doktoranckie i post-doktoranckie, które będą podporą konkurencyjności i trwałego wzrostu gospodarczego.
support (też: crutch, buttress)
The Council has not formally specified the position of each Member State, although the Council opinions are supported by quasi-unanimity.
Rada nie wyszczególniła w sposób formalny stanowisk poszczególnych państw członkowskich, chociaż opinie Rady mają oparcie w rzekomej jednogłośności.
It is worth considering, however, why Muslim terrorists are able to garner so much support amongst young people of Arab descent born in Member States of the European Union.
Warto jednak zanalizować, dlaczego terroryści muzułmańscy znajdują takie oparcie w młodych ludziach pochodzenia arabskiego urodzonych w krajach członkowskich Unii.
A common framework, too, which is supported and should be stimulated by particular European Union measures, what we call in our document 'flagship initiatives'.
Również wspólne ramy mają oparcie w określonych środkach Unii Europejskiej i powinny być przez nie stymulowane.
support (też: bookend, bracket, prop)
support
So I got it down to just one tether to be able to support that.
Mamy oto jedną więź, która jest podparciem.
support (też: bulwark)
support (też: aid, assistance, help, succor)
These funds will provide direct support to the strategy's implementation.
Fundusze te zapewnią bezpośrednią pomoc dla wdrażania przedmiotowej strategii.
Instead, it received support from Russia on the basis of a bilateral agreement.
Pomoc nadeszła jednak ze strony Rosji na mocy porozumienia dwustronnego.
We must offer developing countries a substantial amount of support in this regard.
W tym kontekście musimy zaoferować krajom rozwijającym się znaczną pomoc.
support (też: aid, assistance, backup, crutch)
Of course, financial support is important, but symbolic support is even more important.
Oczywiście, wsparcie finansowe jest istotne, ale wsparcie symboliczne ma jeszcze większą wagę.
However, the EU's support is essential to ensure that country's independence.
Jednakże wsparcie UE jest kluczowe dla zapewnienia niepodległości tego państwa.
The international community should lend sustained support to this dialogue.
Społeczność międzynarodowa powinna zapewnić trwałe wsparcie dla tego dialogu.
support (też: coaster, washer, tee)

Przykłady użycia - "support" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
Mając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.
EnglishThey are proposals that we hope will have the support of the European Parliament.
Mamy nadzieję, że propozycje te spotkają się z poparciem Parlamentu Europejskiego.
EnglishIf paragraph 20 remains in the motion for a resolution, I am unable to support it.
Jeśli punkt 20 pozostanie w treści projektu rezolucji, nie będę mogła jej poprzeć.
EnglishNow that Parliament has made major changes, however, I can support the proposal.
Po wprowadzeniu przez Parlament poważnych zmian mogę jednak poprzeć wniosek.
EnglishEvery Member State is doing its own thing and launching national support measures.
Każde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.
EnglishThe oral amendment is on the voting list but nobody stood up to support it.
Poprawka ustna jest na liście do głosowania, ale nikt nie wstał, aby ją poprzeć.
EnglishI am against abortion and cannot support a dossier that promotes these practices.
Jestem przeciwny aborcji i nie mogę poprzeć dokumentu, który promuje takie praktyki.
EnglishAs the EU, we should support the Arab countries in the peaceful pursuit of reforms.
Jako UE powinniśmy wesprzeć kraje arabskie w pokojowym przeprowadzaniu reform.
EnglishThe available data in animals support the carcinogenic potential of busulfan.
Dostępne dane z badań na zwierzętach potwierdzają działanie rakotwórcze busulfanu.
EnglishThere are no clinical data to support a concomitant treatment of the second eye.
Brak danych klinicznych wskazujących na celowość równoczesnego leczenia drugiego oka.
EnglishWhat documentation did the Company present to support its application to the CVMP?
Jaka dokumentacja została dołączona przez firmę do wniosku złożonego do CVMP?
EnglishI will also support the amendments on the labour market tabled by Mrs Figueiredo.
Poprę także poprawki dotyczące rynku pracy, skierowane przez panią poseł Figueiredo.
EnglishOn the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.
Wręcz przeciwnie - powinniśmy wpierać wysiłki Indii w tym poważnym zadaniu.
English* We're unable to provide support beyond configuration instructions for these clients.
* Dla tych klientów możemy zaoferować jedynie instrukcje dotyczące konfiguracji.
English. - (SV) We have chosen to support the report in the final vote.
na piśmie. - (SV) Zdecydowaliśmy się poprzeć sprawozdanie w końcowym głosowaniu.
EnglishI am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.
Jestem pewna, że Parlament Europejski będzie nas silnie wspierał w tych wysiłkach.
EnglishThe factors favouring support for terrorism and the recruitment of terrorists (debate)
Czynniki sprzyjające poparciu dla terroryzmu i rekrutacja terrorystów (dyskusja)
EnglishThis step, albeit a small one, is going in the right direction, and I support it.
Krok ten, choć niewielki, zmierza we właściwym kierunku, dlatego jestem za.
EnglishFor all of these reasons, our political group is happy to support this report.
Z tych wszystkich powodów nasza grupa polityczna chętnie poprze ten raport.
EnglishThe first is the issue of home support for patients who are seriously ill.
Pierwszy z nich dotyczy opieki domowej dla osób cierpiących na poważne choroby.