EN

to support [supported|supported] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
The EU should support international diplomacy for the protection of human rights.
UE powinna popierać międzynarodową dyplomację w celu ochrony praw człowieka.
As we cannot support such policies, please support this amendment.
Ponieważ nie możemy popierać takich polityk, proszę o poparcie dla tej poprawki.
I think that is an important principle and one we would all want to support.
Uważam, że jest to ważna zasada, którą wszyscy chcielibyśmy popierać.
In this expectation, we support your candidature and keep our fingers crossed for your Presidency.
Oczekując, że tak się stanie, popieramy pańską kandydaturę i trzymamy kciuki za pańskie przywództwo.
True friendship means offering support and assistance, and that is what Europe must stand for now that Georgia's territorial integrity is at issue.
Przyjaźń oznacza udzielanie wsparcia i pomocy i tego musi się trzymać Europa kiedy integralność terytorialna Gruzji jest niepewna.
I think a lot of people have decided to do it one way, and we should follow, and we all support the view that it should be done thus.
Myślę, że wiele osób postanowiło przeprowadzić tę sprawę w taki sposób, i powinniśmy się tego trzymać.
It's going to be everywhere we look -- where there are planetary systems that can possibly support it.
Natkniemy się na nie w każdym układzie planetarnym zdolnym je podtrzymać.
From outside comes water and support to sustain life and create new fruit.
Z zewnątrz dociera woda i pomaga podtrzymać życie i urodzić nowe owoce.
Support must be maintained for creating forest plantations as part of these programmes.
Trzeba podtrzymać wsparcie na rzecz zakładania plantacji leśnych, ustanawiając je częścią tych programów.
to support (też: to help, to help out)
Therefore, I am not sure that Ireland can contribute; we have the scientists and the knowledge, but we certainly do not have the support from the government.
Dlatego nie jestem pewna, czy Irlandia może dopomóc w tej sprawie: posiadamy naukowców i wiedzę, ale z pewnością nie mamy poparcia ze strony rządu.
to support
Mr Skynas was rapporteur though, since at the time we needed Parliament's support to secure funding.
Aczkolwiek pan Skynas był sprawozdawcą, w czasie kiedy potrzebowaliśmy wsparcia Parlamentu, aby zabezpieczyć finansowanie.
This is why the PSE Group supports the rapporteur, in order to safeguard the powers of the European Parliament.
Z tego właśnie względu grupa PSE popiera posła sprawozdawcę chcąc zabezpieczyć uprawnienia Parlamentu Europejskiego.
We must continue to support environmentally friendly coal technology and a secure energy supply using domestic products.
Musimy kontynuować wspieranie przyjaznej dla środowiska technologii węglowej oraz zabezpieczyć dostawy energii za pomocą produktów krajowych.
The European Union must continue to provide comprehensive support to Moldova.
Unia Europejska musi zatem nadal udzielać wsparcia Republice Mołdowy.
Europe should refuse to lend any more support to this situation.
Europa powinna przestać udzielać wsparcia tym zjawiskom.
From the Commission's side we will continue our support to IMPEL and reinforce our successful cooperation.
Komisja ze swej strony będzie w dalszym ciągu udzielać wsparcia sieci IMPEL i wzmacniać swoją owocną współpracę.
Support should be given to newcomers in the farming sector including young farmers.
Należy udzielić wsparcia podejmującym pracę w sektorze rolniczym, w tym młodym rolnikom.
If it materialises, we should see how we can best provide support for this initiative.
Jeżeli zostanie ona zrealizowana, sprawdzimy, w jaki sposób możemy najlepiej udzielić wsparcia tej inicjatywie.
We also need to lend support to those campaigners in China seeking his release.
Powinniśmy także udzielić wsparcia osobom prowadzącym w Chinach kampanię na rzecz uwolnienia Hu Jia.
The European Union will continue to support Ukraine in these important efforts.
Unia Europejska będzie nadal wspierać Ukrainę w tych istotnych staraniach.
The European Union must support such an initiative financially and logistically.
Unia Europejska musi wspierać taką inicjatywę finansowo i logistycznie.
The EU must support creativity for more innovation and entrepreneurship.
UE musi wspierać kreatywność dla większej innowacyjności i przedsiębiorczości.
Let us not forget that many people support themselves specifically by fishing.
Pamiętajmy, że wiele osób utrzymuje się właśnie z połowów.
On the external side, ongoing growth in global demand should support euro area exports.
Po stronie czynników zewnętrznych utrzymujący się wzrost popytu światowego sprzyja eksportowi obszaru euro.
And you might think, well, "Boy, your life support system was failing you.
Myślicie pewnie, że się bałam, widząc awarię systemu, który utrzymywał mnie przy życiu.
That is why I fully support the Brok Report, which advocates and safeguards close collaboration between the Commission and the future service.
Właśnie dlatego w pełni popieram sprawozdanie pana posła Broka, w którym zaleca się i zabezpiecza ścisłą współpracę między Komisją i nową służbą.
On the contrary, this report supports and safeguards the links with the USA, in particular, via NATO.
Wręcz przeciwnie, w przedmiotowym sprawozdaniu wspiera się i zabezpiecza powiązania ze Stanami Zjednoczonymi, w szczególności za pośrednictwem NATO.
I support the report's obligations to lay down minimum requirements for the construction and functioning of vehicles and frontal protection systems.
Popieram zobowiązania określone w sprawozdaniu, dotyczące ustanowienia minimalnych wymogów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz odnoszących się do przednich układów zabezpieczających.
This is why I believe that we have a duty, first and foremost, to support them.
Dlatego też sądzę, że mamy obowiązek wspomagać przede wszystkim właśnie ich.
So it means young couples will have to support four parents who have a life expectancy of 73 years old.
Oznacza to, że młode pary będą musiały wspomagać 4 rodziców, którzy mogą dożyć 73 roku życia.
He makes enough money, just by running ads, to support his family up in Oregon.
Na samych reklamach zarabia tyle, że może wspomagać finansowo swoją rodzinę w Oregonie.
to support (też: to underpin)
These measures should be supporting trust in the financial system and should help to prevent undue constraints in credit supply to companies and households.
Posunięcia te mają podbudować zaufanie do systemu finansowego i przyczynić się do zapobiegania niepożądanym ograniczeniom w podaży kredytów dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
to support (też: to underpin)
2. IT
Young people are turning their backs on sectarianism and violence, the militia are losing support and the Mahdi Army is cooperating.
Młodzi ludzie odwracają się od sekciarstwa i przemocy, milicja traci poparcie, a Armia Mahdiego zaczyna współpracować.
We have worked hard with Member States to try and support getting people home.
Intensywnie współpracujemy z państwami członkowskimi nad tym, by umożliwić ludziom powrót do domu.
The European Commission should support this initiative and cooperate with this network with a view to exchanging information and good practice.
Komisja Europejska powinna wspierać tę inicjatywę oraz współpracować z siecią w zakresie wymiany informacji i dobrych praktyk.
It has to support over 100 million users at any given moment.
Musi obsługiwać ponad 100 000 000 użytkowników w każdym momencie.
Rack, up to 56 analog cameras can be supported in one 4U, 19-inch rack.
Jeden taki 19-calowy stelaż 4U może obsługiwać do 56 kamer analogowych.
Your other email provider has to provide authenticated SMTP support for you to use this option.
Należy pamiętać, że drugi dostawca poczty e-mail musi obsługiwać uwierzytelnianie SMTP, aby możliwe było skorzystanie z tej opcji.
Because big sisters are always supposed to support their little sisters.
Ponieważ starsze siostry zawsze powinny pomagać młodszym siostrom.
We need to help young people more and support entrepreneurship and youth employment.
Musimy więcej pomagać młodym ludziom oraz wspierać przedsiębiorczość i zatrudnienie młodych osób.
We shall keep an eye on you, and shall support you again if further proposals are needed.
Będziemy pana obserwować i będziemy panu dalej pomagać, jeżeli potrzebne będą dalsze wnioski.

Przykłady użycia - "to support" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor this reason, I support the introduction of the two annexes to the directive.
Mając to na uwadze, opowiadam się za uchwaleniem obydwu załączników do dyrektywy.
EnglishIn this respect, the Commission must provide financial support to Member States.
W zwiąkzu z tym Komisja musi zapewnić państwom członkowskim wsparcie finansowe.
EnglishThe EU must be unequivocal in support of democracy wherever it begins to flower.
UE musi jednogłośnie wspierać demokrację wszędzie tam, gdzie zaczyna ona kwitnąć.
EnglishWe must increase the funds available for these micro-credit support structures.
Musimy zwiększyć środki dostępne dla tych mechanizmów wspierania mikrokredytów.
EnglishFor this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.
Dlatego też moja grupa ma zamiar popierać niektóre z poprawek grupy Zielonych.
EnglishTherefore, we support the Commission in its ongoing joint activities in this area.
Wspieramy zatem Komisję w jej nieustannych wspólnych działaniach w tym obszarze.
EnglishSupport for this sector is especially valuable, particularly in times of crisis.
Zwłaszcza w czasach kryzysu wsparcie dla tego sektora jest szczególnie cenne.
EnglishIt is therefore not surprising that I support the current basis of cohesion policy.
W związku z tym nie dziwi moje poparcie dla obecnej podstawy polityki spójności.
EnglishThis is particularly important given the support it received during the crisis.
Jest to szczególnie ważne ze względu na wsparcie, jakie otrzymał w czasie kryzysu.
EnglishWe should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.
Należy wspierać podejście oddolne, które powinno być elastyczne i zintegrowane.
EnglishSerbia has our support on its road to integration, and will continue to have it.
Serbia ma nasze poparcie na swojej drodze do integracji i tak już pozostanie.
EnglishTo this end, I support this important report on agriculture and the food supply.
Z tego powodu popieram to ważne sprawozdanie w sprawie rolnictwa i dostaw żywności.
EnglishParliament should have given this delegation its support by endorsing the decision.
Parlament powinien był udzielić delegacji wsparcia poprzez poparcie tej decyzji.
EnglishThey are proposals that we hope will have the support of the European Parliament.
Mamy nadzieję, że propozycje te spotkają się z poparciem Parlamentu Europejskiego.
EnglishSo we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.
A zatem z całego serca wspieramy wspólną rezolucję w sprawiestrategii lizbońskiej.
EnglishWe support your plans and hope that they will become a reality in their entirety.
Popieramy te plany i mamy nadzieję, że zostaną one w całości urzeczywistnione.
EnglishI support the rapporteur's call to leave the correlation tables in the report.
Popieram apel sprawozdawcy o pozostawienie tablic korelacyjnych w sprawozdaniu.
EnglishEvery Member State is doing its own thing and launching national support measures.
Każde państwo członkowskie działa na swoją rękę i uruchamia krajowe środki pomocy.
EnglishSector and budget support operations are used to promote the agreed reform agenda.
Wspieraniu uzgodnionego programu reform służą działania sektorowe i budżetowe.
EnglishI would also like to express my thanks for the support I received for my amendments.
Chciałabym podziękować również za wsparcie zaproponowanych przeze mnie poprawek.