"supply" po polsku

EN

"supply" - polskie tłumaczenie

volume_up
supply {rzecz.}
volume_up
supply {przym.}

EN supply
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

supply (też: delivery)
Neupro delivers a constant supply of rotigotine through the skin into the bloodstream.
Preparat Neupro zapewnia stałą dostawę rotygotyny poprzez skórę do krwiobiegu.
Energy policy, climate change, the food supply problem.
Polityka energetyczna, zmiany klimatyczne, problemy z dostawami żywności.
We cannot afford another disruption of the energy supply.
Nie możemy sobie pozwolić na kolejne zakłócenia w dostawach energii.
supply (też: stock, stockpile)
And that would provide the community's food supply for a long time.
To zapewnia wspólnocie zapas jedzenia na długi czas.
In Europe, we now have only 27 days of food supply left, as Mr Daul told us earlier this afternoon.
W Europie pozostał nam 27-mio dniowy zapas żywności, jak powiedział nam dzisiaj pan Daul.
You have on the y axis some good thing: biodiversity, numbers of orca, the greenness of your country, the water supply.
Na osi rzędnych, mamy coś dobrego: bioróżnorodność, liczebność orek, zieleń we własnym kraju, zapas wody.
In many countries, the food supply situation has improved.
W wielu krajach zaopatrzenie w żywność poprawiło się.
The workers are fighting for adequate supplies of clean, safe water.
Ludzie pracujący walczą o odpowiednie zaopatrzenie w czystą, bezpieczną wodę.
In the longer term, the situation indicates the unsustainable state of our current energy supply.
W dłuższym okresie sytuacja wskazuje, że nasze obecne zaopatrzenie w energię ma niezrównoważony charakter.
supply (też: flow, inflow)
Increased heart rate, heart murmur, low blood pressure, decreased blood supply to the heart muscle.
Zwiększona częstość akcji serca, szmer sercowy, obniżone ciśnienie krwi, zmniejszony dopływ krwi do mięśnia sercowego.
It works by slowing down the rate of growth of cancer cells and cutting off the blood supply that keeps cancer cells growing.
Działa w ten sposób, że zmniejsza tempo wzrostu komórek rakowych i odcina dopływ krwi, który podtrzymuje rozwój komórek raka.
Clots in arteries supplying blood to the heart may also reduce the blood supply, causing unstable angina (a severe chest pain).
Obecność skrzepu w tętnicach doprowadzających krew do serca może ograniczyć dopływ krwi i wywołać niestabilną dławicę piersiową (nasilony ból w klatce piersiowej).

2. Handel

supply
Let us resurrect efficiency by allowing the supply to feed the demand and allowing innovation.
Przywróćmy efektywność, pozwalając, by podaż zaspokajała popyt i umożliwiając innowacje.
Ladies and gentlemen, no market functions if demand exceeds supply.
Żaden rynek nie funkcjonuje, kiedy popyt przewyższa podaż.
In so doing the EU has obstructed the local food supply in developing countries.
Postępując w ten sposób, UE utrudniała lokalną podaż żywności w krajach rozwijających się.

Synonimy (angielski) dla "supply":

supply

Przykłady użycia - "supply" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTo this end, I support this important report on agriculture and the food supply.
Z tego powodu popieram to ważne sprawozdanie w sprawie rolnictwa i dostaw żywności.
EnglishYet, without a blood supply, most of these cancers will never become dangerous.
Jednak, bez dopływu krwi, większość z tych raków nigdy nie stanie się groźna.
EnglishPersonally, I worked for more than three years in the automotive supply sector.
Ja sam pracowałem przez ponad trzy lata w sektorze dostawców motoryzacyjnych.
EnglishThey are needed to guarantee the food supply as well as sustainable development.
Są one potrzebne, aby zagwarantować dostawy żywności i zrównoważony rozwój.
EnglishThe question of security of supply for our citizens is becoming ever more important.
Kwestia bezpieczeństwa dostaw dla naszych obywateli staje się coraz ważniejsza.
EnglishThe price and reliability of energy supply are critical factors in EU competitiveness.
Cena i wiarygodność dostaw energii są kluczowymi czynnikami konkurencyjności UE.
EnglishOne cannot fail to take note of the possibility of evaluating this energy supply.
Nie można nie zauważyć możliwości oszacowania tego rodzaju dostaw energii.
EnglishDisconnecting people from the energy supply is a question of social injustice.
Odcinanie ludzi od dostaw energii to kwestia niesprawiedliwości społecznej.
EnglishOn the contrary, we must make our supply conditional on respect for human rights.
Odwrotnie, musimy uwarunkować nasze dostawy szacunkiem dla praw człowieka.
EnglishCouncil and Commission, what solution will Europe supply to this Lebanese dilemma?
Rado i Komisjo, jakie rozwiązanie dylematu libańskiego zaproponuje Europa?
EnglishAre we any closer to synchronised approvals in terms of key areas which also supply?
Czy jesteśmy bliżej synchronizacji akceptacji w zakresie kluczowych obszarów dostaw?
EnglishIt includes no specific proposals to improve the legal supply of cultural goods.
Nie zawiera on żadnych konkretnych propozycji poprawy pełnoprawnej dostawy dóbr kultury.
EnglishRegional cooperation is essential for ensuring the Union's energy supply.
Współpraca regionalna jest niezbędna w celu zagwarantowania dostaw energii w Unii.
EnglishFor this reason, my country is an excellent supply platform for the European Union.
Z tej przyczyny mój kraj przedstawia dla Unii Europejskiej doskonałą platformę dostaw.
EnglishNow, I didn't come here to depress you about the state of the global supply chain.
Nie przyszedłem dziś, żeby was smucić stanem światowego łańcucha dostaw.
EnglishWe consider security of food supply to be one of the basic human rights.
Bezpieczeństwo dostaw żywności uważamy za jedno z podstawowych praw człowieka.
EnglishA lot of fake medicine is getting into the legal supply chain during repackaging.
Wiele fałszywych lekarstw trafia do legalnego kanału dystrybucji podczas przepakowywania.
EnglishWe know that 0.3% of the planet's deserts could supply the entire world with energy.
Wiemy, że 0,3% pustyń na ziemi mogłoby zapewnić energię dla całej planety.
EnglishThis would also include investment in modernising energy supply systems.
Miało to również obejmować inwestycje w modernizację systemów energetycznych.
EnglishMy question really is about our reliance on supply from outside the EU.
Moje pytanie w rzeczywistości dotyczy naszego uzależnienia od dostaw spoza UE.