EN

supplementary {przymiotnik}

volume_up
supplementary
(SL) Thank you for this supplementary question, Mrs Panayotopoulos.
(SL) Dziękuję pani posłanko Panayotopoulos za to dodatkowe pytanie.
The Marketing Authorisation Holder provided supplementary information on 6 December 2007.
Podmiot odpowiedzialny dostarczył dodatkowe informacje w dniu 6 grudnia 2007 r.
I had a supplementary question for the Commissioner, but I will leave it.
Miałam dodatkowe pytanie do pani komisarz, ale zostawmy tę kwestię.
supplementary
The supplementary sum is earmarked for the development of the administrative skills of the Nabucco project coordinator.
Dodatkowa suma została przeznaczona na doskonalenie potencjału administracyjnego koordynatora projektu Nabucco.
The Commission submits a supplementary opinion on the applications for EC membership of the United Kingdom, Denmark, Ireland and Norway.
Komisja przedstawia dodatkową opinię dotyczącą wniosków o członkostwo w WE złożonych przez Wielką Brytanię, Danię, Irlandię i Norwegię.
In addition to the daily dose, a supplementary dose should be given immediately following every 4- hour haemodialysis treatment (see Table 1).
Oprócz dawki dobowej, pacjent powinien otrzymywać dodatkową dawkę bezpośrednio po każdym czterogodzinnym zabiegu hemodializy (patrz Tabela 1).
The Commission adopts a Green Paper on supplementary pensions in the Single Market.
Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie dodatkowych emerytur na jednolitym rynku.
The Marketing Authorisation Holder provided supplementary information on 6 December 2007.
Podmiot odpowiedzialny dostarczył dodatkowe informacje w dniu 6 grudnia 2007 r.
(SL) Thank you for this supplementary question, Mrs Panayotopoulos.
(SL) Dziękuję pani posłanko Panayotopoulos za to dodatkowe pytanie.

Przykłady użycia - "supplementary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Commission adopts a Green Paper on supplementary pensions in the Single Market.
Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie dodatkowych emerytur na jednolitym rynku.
EnglishA lot of people have asked for further supplementary questions on this question.
Wiele osób prosiło o możliwość zadania pytań uzupełniających do przedmiotowego pytania.
EnglishI thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
Sądziłam, że autor pytania oraz dwaj inni posłowie mają prawo do pytania uzupełniającego.
EnglishMy second supplementary question is this: what approach is being adopted?
Moje drugie uzupełniające pytanie jest takie: jakie podejście jest tu wprowadzane?
English. - (SL) Thank you for these supplementary questions.
urzędujący przewodniczący Rady. - (SL) Dziękuję za zadanie pytań uzupełniających.
EnglishIn 2009, we had more than 50 transfers and 10 supplementary and amending budgets.
W roku 2009 mieliśmy ponad 50 przesunięć oraz 10 budżetów korygujących i uzupełniających.
EnglishBilateral and interregional agreements can only be supplementary in nature.
Umowy dwustronne i międzyregionalne mogą mieć jedynie charakter umów uzupełniających.
EnglishThe Marketing Authorisation Holder provided supplementary information on 19 March 2008
W dniu 19 marca 2008 r. podmiot odpowiedzialny przedstawił informacje uzupełniające.
EnglishThe Marketing Authorisation Holder provided supplementary information on 6 December 2007.
Podmiot odpowiedzialny dostarczył dodatkowe informacje w dniu 6 grudnia 2007 r.
EnglishAllow me to make a comment on the legal nature of the supplementary document.
Pozwolę sobie odnieść się do statusu prawnego dokumentu uzupełniającego.
English(EL) Could the Vice-President please reply to my supplementary questions?
(EL) Czy pani wiceprzewodnicząca mogłaby odpowiedzieć na moje pytania uzupełniające?
EnglishA Request for Supplementary Information was adopted on 16 November 2006.
W dniu 16 listopada 2006 r. sformułowano prośbę o informacje uzupełniające.
EnglishThe Marketing Authorisation Holder provided supplementary information on 20 December 2007.
Podmiot odpowiedzialny przedstawił informacje uzupełniające dnia 20 grudnia 2007 r.
EnglishI am going to take one more supplementary question on this particular question.
Mogę przyjąć jeszcze jedno dodatkowe pytanie w związku z tą kwestią.
EnglishSecond supplementary question: does this also cover the Euroregions?
Drugie pytanie uzupełniające: czy programem objęte zostały również euroregiony?
EnglishSlovak is taught as a supplementary language for a few hours each week.
Język słowacki jest nauczany jako język uzupełniający, przez kilka godzin tygodniowo.
English. - (SL) Thank you very much, Ms Doyle, for your supplementary question.
przewodniczący. - (SL)Bardzo dziękuję, Pani Doyle, za pani pytanie dodatkowe.
English. - (SL) Firstly, the supplementary question from Mrs Harkin.
przewodniczący. - (SL) Najpierw odniosę się do pytania dodatkowego zadanego przez panią Harkin.
EnglishThe fourth element is strong supplementary rules which will protect investors and the markets.
Elementem czwartym są surowe dodatkowe zasady służące ochronie inwestorów i rynków.
English. - (SL) Thank you for those supplementary questions.
urzędujący przewodniczący Rady - (SL) Dziękuję za te dodatkowe pytania.

Synonimy (angielski) dla "supplementary":

supplementary