EN

supine {przymiotnik}

volume_up
1. "lying face upwards"

Przykłady użycia - "supine" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe corresponding additional reduction in supine diastolic blood pressure was 7 mmHg.
Odpowiednio obniżenie ciśnienia rozkurczowego w pozycji leżącej wynosiło 7 mmHg.
EnglishThe corresponding change in supine diastolic blood pressure was 5.5 mmHg.
Odpowiadająca temu zmiana ciśnienia rozkurczowego (w pozycji leżącej) wynosiła 5, 5 mm Hg.
EnglishIf hypotension occurs, the patient should be placed in a supine position, with salt and volume replacements given quickly.
Należy często kontrolować stężenie elektrolitów i kreatyniny w surowicy.
EnglishIf hypotension occurs, the patient should be placed in a supine position, with salt and volume replacements given quickly.
Jeśli wystąpi niedociśnienie, pacjenta należy ułożyć w pozycji na plecach, szybko podać sole i płyny.
EnglishThe mean maximum decreases in supine systolic blood pressure following 100 mg oral dosing of sildenafil was 8.4 mmHg.
Średnie maksymalne obniżenie skurczowego ciśnienia krwi (mierzonego w pozycji leżącej) po doustnej dawce 100 mg wynosiło 8, 4 mm Hg.
EnglishIf hypotension occurs, the patient should be placed in a supine position and blood volume correction should be undertaken.
W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego pacjenta należy ułożyć w pozycji na plecach i skorygować objętość krwi krążącej.
EnglishIf hypotension occurs, the patient should be placed in a supine position, with salt and volume replacement given quickly.
W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego, pacjenta należy ułożyć w pozycji na plecach, szybko uzupełniając sole i płyny oraz objętość wewnątrznaczyniową.
EnglishIf hypotension occurs, the patient should be placed in a supine position, with salt and volume replacements given quickly.
W przypadku wystąpienia niedociśnienia tętniczego należy pacjenta ułożyć w pozycji leżącej i szybko podać elekrolity oraz płyny uzupełniające objętość wewnątrznaczyniową.
EnglishEurope, having produced the Renaissance, the Enlightenment, the Industrial Revolution and the wonders of the modern scientific age, now lies supine before a 6th century ideology.
Europa, która stworzyła renesans, oświecenie, rewolucję przemysłową i cuda współczesnej nauki, pada plackiem przed ideologią z VI wieku.
EnglishAdministration of ramipril to patients with hypertension leads to a reduction in supine and standing blood pressure without a compensatory rise in heart rate.
Podanie ramiprylu pacjentom z nadciśnieniem tętniczym prowadzi do obniżenia ciśnienia w pozycji leżącej i stojącej, bez kompensacyjnego przyspieszenia czynności serca.
EnglishAdministration of ramipril to patients with hypertension leads to a reduction in supine and standing blood pressure without a compensatory rise in heart rate.
Podawanie ramiprylu pacjentom z nadciśnieniem tętniczym prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego w pozycji leżącej i stojącej bez kompensacyjnego wzrostu częstości pracy serca.
EnglishIf hypotension occurs with Dafiro, the patient should be placed in the supine position and, if necessary, given an intravenous infusion of normal saline.
Jeśli wystąpi niedociśnienie związane z leczeniem produktem Dafiro, pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach i, w razie potrzeby, podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej.
EnglishOnce daily dosing of amlodipine reduces the blood pressure of hypertensive patients both in the supine and standing position throughout the 24-hour interval.
Dawkowanie amlodypiny raz na dobę powoduje obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zarówno w położeniu na plecach, jak i w pozycji stojącej, przez całą dobę.
EnglishIf hypotension occurs with Exforge, the patient should be placed in the supine position and, if necessary, given an intravenous infusion of normal saline.
Jeśli wystąpi niedociśnienie związane z leczeniem produktem Exforge, pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach i, w razie potrzeby, podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej.
EnglishIf hypotension occurs with Imprida, the patient should be placed in the supine position and, if necessary, given an intravenous infusion of normal saline.
Jeśli wystąpi niedociśnienie związane z leczeniem produktem Imprida, pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach i, w razie potrzeby, podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej.
EnglishIf hypotension occurs with Copalia, the patient should be placed in the supine position and, if necessary, given an intravenous infusion of normal saline.
Jeśli wystąpi niedociśnienie związane z leczeniem produktem Copalia, pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej na plecach i, w razie potrzeby, podać dożylnie roztwór soli fizjologicznej.
EnglishFollowing administration of therapeutic doses to patients with hypertension, amlodipine produces vasodilation, resulting in a reduction of supine and standing blood pressures.
Po podaniu dawek terapeutycznych pacjentom z nadciśnieniem, amlodypina powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, skutkujące zmniejszeniem ciśnienia krwi w pozycji leżącej i stojącej.
EnglishSymptomatic treatment (placing the patient in a supine position, monitoring – and when necessary, support – of cardiac function, blood pressure, fluid and electrolyte balance) is recommended.
Zaleca się leczenie objawowe (ułożenie pacjenta na plecach, obserwacja i w razie potrzeby wspomaganie czynności serca, ciśnienia krwi, równowagi wodno- elektrolitowej).
EnglishIf hypotension occurs, the patient should be placed in a supine position and intravenous fluid replacement (intravenous infusion of physiologic saline) should be administered if necessary.
W przypadku wystąpienia niedociśnienia, pacjenta należy ułożyć na plecach i w razie potrzeby uzupełnić poziom płynów dożylnie (dożylna infuzja roztworu soli fizjologicznej).
EnglishThe mean maximum decreases in supine systolic blood pressure following 20 mg and 40 mg vardenafil were – 6.9 mmHg under 20 mg and – 4.3 mmHg under 40 mg of vardeanfil, when compared to placebo.
Średnie maksymalne obniżenia ciśnienia skurczowego w pozycji leżącej wynosiły – 6, 9 mmHg (dawka 20 mg) i – 4, 3 mmHg (dawka 40 mg) w porównaniu z wynikami uzyskanymi w grupie placebo.

Synonimy (angielski) dla "supine":

supine