EN

supervisors {liczba mnoga}

volume_up
supervisors (też: directors, leaders, managers)
supervisors
Our European supervisors in the US will be able to verify what happens to any European bank details on a daily basis.
Nasi europejscy nadzorcy w Stanach Zjednoczonych będą mogli codziennie sprawdzać, co dzieje się z danymi bankowymi każdego Europejczyka.

Przykłady użycia - "supervisors" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe want to look into the situation as regards the supervision of the supervisors.
Chcemy przyjrzeć się sytuacji dotyczącej nadzoru nad organami nadzoru.
EnglishNational supervisors have responsibility for prudential supervision at the national level.
Za nadzór ostrożnościowy na szczeblu krajowym odpowiadają krajowe organy nadzoru.
EnglishRegulators and supervisors should understand that there are systemic risks.
Organy regulacji i nadzoru powinny zdawać sobie sprawę z występowania zagrożeń systemowych.
EnglishThe systematic introduction of standardised Colleges of Supervisors is a major advance.
Znacznym postępem jest systematyczne wprowadzanie kolegiów organów nadzoru i ich unifikacja.
EnglishThere should be a much closer link between the ECB and its knowledge and the supervisors.
Powinien istnieć znacznie bliższy związek między EBC oraz jego wiedzą a organami nadzorczymi.
EnglishSupervisors from their side may benefit from central bank information.
Organy nadzoru ze swojej strony mogą skorzystać z informacji przekazywanych przez banki centralne.
EnglishSupervisors seemed to have no better idea of the risk in these hugely complex products.
Także inspektorzy zdawali się nie mieć pojęcia o ryzyku związanym z tymi bardzo złożonymi produktami.
EnglishIn practice, wide divergences have arisen among the various Member States and among supervisors.
W praktyce narosło wiele rozbieżności wśród różnych państw członkowskich i wśród inspektorów.
EnglishArrangements for cooperation between national supervisors will have to be put in place.
Konieczne będzie wprowadzenie w życie ustaleń dotyczących współpracy pomiędzy krajowymi organami nadzoru.
EnglishI should like to focus on the issue of supervisors in this regard.
Chciałbym się skupić na kwestii inspektorów w tym względzie.
EnglishAnd the second matter is the way of settling disputes or disagreements in the colleges of supervisors.
Drugą kwestią jest sposób rozstrzygania sporów lub nieporozumień w kolegiach organów nadzoru.
EnglishThese are issues that prudential authorities and supervisors will need to focus on in the time ahead.
To kwestie, na których będą musiały skupić się organy ostrożnościowe i nadzorcze w przyszłości.
EnglishCommon training for national supervisors will enable the emergence of a common supervisory culture.
Wspólne szkolenia dla krajowych organów nadzoru pozwolą na pojawienie się wspólnej kultury nadzoru.
EnglishWe have already taken measures to improve convergence and cooperation between supervisors.
Podjęliśmy już środki, mające na celu zwiększenie konwergencji i zacieśnienie współpracy między organami nadzoru.
EnglishHowever, many Member States also have independent supervisors who apply and elaborate legislation.
Jednakże wiele państw członkowskich posiada także niezależnych inspektorów, którzy stosują i badają prawo.
EnglishHence, in accordance with the ESA regulations, the chairperson of each ESA is appointed by the board of supervisors.
A więc, zgodnie z rozporządzeniami ustanawiającymi ESA, przewodniczącego każdego z ESA wybiera rada organów nadzoru.
EnglishThis is an area we, in conjunction with national supervisors, will be giving close attention to in the time ahead.
W nadchodzącym czasie zwrócimy, wspólnie z krajowymi organami nadzoru, szczególną uwagę właśnie na ten zakres działań.
EnglishNow, at long last, financial market supervisors - a number of individual supervisors in individual countries - have done so.
Teraz organy nadzoru finansowego - tzn. pojedyncze organy nadzoru w pojedynczych krajach - wreszcie zaczęły działać.
EnglishColleges of supervisors are essential.
EnglishAs such, there is no point in fooling ourselves into thinking that these actors can be controlled by small national supervisors.
A ponieważ tak jest, nie ma sensu się łudzić, że podmioty te mogą być kontrolowane przez małe krajowe organy nadzoru.

Synonimy (angielski) dla "supervisor":

supervisor