"supervisor" po polsku

EN

"supervisor" - polskie tłumaczenie

EN supervisor
volume_up
{rzeczownik}

supervisor (też: director, executive, head, manager)
kierownik działu efektów specjalnych
supervisor (też: overseer, superintendent)
A third avenue for exploration would be to strengthen the audit committee provided for in our Statute, and to convert it into a quasi-banking supervisor.
Trzecia droga, którą należałoby zbadać, to wzmocnienie komitetu ds. audytu, przewidzianego w naszym statucie i przekształcenie go w nadzorcę quasi-bankowego.

Synonimy (angielski) dla "supervisor":

supervisor

Przykłady użycia - "supervisor" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe therefore follow the recommendations of the Data Protection Supervisor.
Dlatego powinniśmy przestrzegać zaleceń Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
English2009 discharge: EU general budget - European Data Protection Supervisor (
Absolutorium za rok 2009: budżet ogólny UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych (
EnglishThat is why I voted for the report on the European Data Protection Supervisor.
Dlatego głosowałem za sprawozdaniem dotyczącym Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
English2008 discharge: EU general budget, European Data Protection Supervisor
Absolutorium budżetowe 2008: budżet ogólny UE, Europejski Inspektor Ochrony Danych
EnglishThese expressly follow an opinion of the European Data Protection Supervisor.
Są one ściśle zgodne z opinią Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
EnglishDischarge 2005: Section VIII B, European Data Protection Supervisor (vote)
Absolutorium za rok 2005: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
English2006 discharge: EU general budget, section IX - European Data Protection Supervisor (
Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny UE, sekcja 9 - Europejski Inspektor Ochrony Danych (
EnglishThat is the commitment to consult the European Data Protection Supervisor.
Chodzi o zobowiązanie do przeprowadzenia konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.
EnglishFirstly, I signed a memorandum of understanding with the European Data Protection Supervisor (EDPS).
Po pierwsze, podpisałem porozumienie z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EDPS).
EnglishThe building supervisor hired Steven as a member of our congregation.
Zarządca budynku zatrudnił Stevena jako członka naszej wspólnoty.
EnglishWe do not believe the idea of a lead supervisor would satisfy all the Member States.
Nie uważamy, by pomysł ustanowienia naczelnego organu nadzorczego zadowolił wszystkie państwa członkowskie.
EnglishNor was the European Data Protection Supervisor consulted at any time.
W trakcie całego procesu nie przeprowadzono również konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.
EnglishI also call for the role of the European Data Protection Supervisor to nevertheless be taken into account.
Ja apeluję także, aby jednak uwzględnić rolę Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
English2007 discharge: European Data Protection Supervisor (
Absolutorium budżetowe 2007:Europejski Inspektor Ochrony Danych (
EnglishThis view is shared by the European Data Protection Supervisor.
Opinię tę podziela Europejski Inspektor Ochrony Danych.
EnglishI think there is a majority here in Parliament in favour of going in the direction of a single supervisor.
Myślę, że tu w Parlamencie istnieje większość opowiadająca się za ustanowieniem jednego organu nadzoru.
EnglishWe hope that we can have this information and that you and the European Data Protection Supervisor will give it to us.
Mamy nadzieję, że otrzymamy te informacje od pana i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
EnglishNaturally, such data provision must comply with the stipulations of the European Data Protection Supervisor.
Oczywiście takie dostarczanie danych musi być zgodne z wymogami Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.
EnglishOur path leads straight into a system of European supervisory authorities via the lead supervisor.
Nasza droga wiedzie bezpośrednio ku systemowi europejskich organów nadzorczych poprzez "prowadzący” organ nadzorczy.
EnglishSection IX - European Data Protection Supervisor
Sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych