EN

supervision {rzeczownik}

volume_up
It will take no time at all to approve them, and financial supervision will be applied.
Zatwierdzenie ich potrwa bardzo krótko, a nadzór finansowy będzie zastosowany.
National supervisors have responsibility for prudential supervision at the national level.
Za nadzór ostrożnościowy na szczeblu krajowym odpowiadają krajowe organy nadzoru.
Where there is European supervision, national momentum comes to a standstill.
Tam, gdzie w grę wchodzi europejski nadzór, motywy krajowe tracą na znaczeniu.
Arava should be administered to patients only under careful medical supervision.
Produkt leczniczy Arava należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.
In case of overdose, close clinical supervision of the patient is required.
W przypadku przedawkowania wymagana jest ścisła kontrola kliniczna.
Then there is the subject of supervision of the intelligence services.
Kolejnym tematem godnym uwagi jest kontrola usług wywiadu.

Przykłady użycia - "supervision" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishArava should be administered to patients only under careful medical supervision.
Produkt leczniczy Arava należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.
EnglishYes, we need better supervision and better regulation of the financial markets.
Tak, potrzebujemy lepszego nadzoru i lepszego uregulowania rynków finansowych.
EnglishThe very first injection of Puregon should be given under medical supervision.
Pierwsze podanie leku Puregon powinno być wykonywane pod ścisłym nadzorem lekarza.
EnglishThe very first injection of Fertavid should be given under medical supervision.
Pierwsze podanie leku Fertavid powinno być wykonywane pod ścisłym nadzorem lekarza.
EnglishIt also does - and I agree with the Commissioner - contain group supervision.
Uwzględniono w nim także - i zgadzam się z panem komisarzem - nadzór nad grupą.
EnglishAs for alternative funds, the supervision system should also apply to them.
Jeżeli chodzi o fundusze alternatywne, system nadzoru powinien również je objąć.
EnglishWhere there is European supervision, national momentum comes to a standstill.
Tam, gdzie w grę wchodzi europejski nadzór, motywy krajowe tracą na znaczeniu.
EnglishAlso, we have now to think about the longer-term vision of European supervision.
Ponadto musimy obecnie pomyśleć o długofalowej wizji europejskiego nadzoru.
EnglishBuilding and government supervision in that area also need to be discussed.
Polityka budowlana i nadzór rządu w tym rejonie również wymagają przedyskutowania.
EnglishI would like to express my fundamental confidence in the system of public supervision.
Chciałbym powiedzieć, że mam bezwzględne zaufanie do systemu nadzoru publicznego.
EnglishNow we need to strengthen Europe's role in the supervision of the financial markets.
Teraz musimy wzmocnić rolę Europy w zakresie nadzoru nad rynkami finansowymi.
EnglishMedical supervision for up to several days and assisted ventilation may be necessary.
Niezbędna może stać się kilkudniowa opieka lekarska i wspomaganie oddychania.
EnglishClose supervision and monitoring should continue until the patient recovers.
Należy utrzymywać ścisły nadzór i obserwację aż do czasu powrotu pacjenta do zdrowia.
EnglishI wonder: has the regulation and supervision mission demanded by Parliament been set up?
Zastanawiam się, czy powstała misja kontroli i nadzoru, której zażądał Parlament?
EnglishThirdly, the financial system, tax havens and new regulation and supervision.
Po trzecie, system finansowy, raje podatkowe oraz nowa regulacja i nadzór.
EnglishIt will take no time at all to approve them, and financial supervision will be applied.
Zatwierdzenie ich potrwa bardzo krótko, a nadzór finansowy będzie zastosowany.
EnglishWe have also been looking at strengthening the supervision of cross-banking groups.
Przyglądaliśmy się także możliwościom wzmocnienia nadzoru nad grupami międzybankowymi.
EnglishSecondly, publication of out-of-print works requires special supervision.
Po drugie wymaga szczególnego nadzoru kwestia wydawania dzieł niewznowionych.
EnglishI shall be brief now, and address a few issues regarding supervision and governance.
Teraz postaram się już krótko omówić parę zagadnień dotyczących nadzoru i zarządzania.
EnglishSpecialist supervision is recommended when the 40 mg dose is initiated.
Zaleca się, aby leczenie dawką 40 mg było prowadzone pod kontrolą specjalisty.

Synonimy (angielski) dla "supervision":

supervision