EN

superior {przymiotnik}

volume_up
superior (też: tertiary)
This study showed that PegIntron was superior to interferon alfa-2b (Table 5).
Badania te wykazały wyższą skuteczność preparatu PegIntron w porównaniu do interferonu alfa- 2b (Tabela 5).
This study showed that ViraferonPeg was superior to interferon alfa-2b (Table 5).
Badania te wykazały wyższą skuteczność preparatu ViraferonPeg w porównaniu do interferonu alfa - 2b (Tabela 5).
In Psoriasis Study 1 maintenance of PASI 75 was significantly superior with continuous treatment compared with treatment withdrawal (p < 0.001).
W badaniu nad łuszczycą 1 stabilność wskaźnika PASI 75 była znacząco wyższa przy ciągłym leczeniu w porównaniu z odstawieniem leku (p < 0, 001).
superior
Christopher Senyonjo, a 70-year-old Anglican bishop, was banned from officiating by his superiors for having been one of the few to have taken a stand in favour of homosexuals.
Christopherowi Senyonjo, 70-letniemu biskupowi anglikańskiemu, jego przełożeni zabronili odprawiania nabożeństw, ponieważ był jednym z niewielu, którzy stanęli po stronie homoseksualistów.
It would only undermine superior national regulations in many EU Member States.
Podważyłaby jedynie nadrzędne przepisy krajowe w wielu państwach członkowskich UE.
It is superior to other models, but inadequate.
Ma on znaczenie nadrzędne wobec pozostałych modeli, lecz jest nieodpowiedni.
European law is superior to national law, even constitutional law.
Prawo europejskie jest nadrzędne wobec prawa krajowego, nawet prawa konstytucyjnego.

Przykłady użycia - "superior" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt would only undermine superior national regulations in many EU Member States.
Podważyłaby jedynie nadrzędne przepisy krajowe w wielu państwach członkowskich UE.
EnglishPancreas survival at 1 year was significantly superior with tacrolimus:
Po roku przeżywalność trzustki była znacznie lepsza w grupie otrzymującej takrolimus:
EnglishEuropean law is superior to national law, even constitutional law.
Prawo europejskie jest nadrzędne wobec prawa krajowego, nawet prawa konstytucyjnego.
EnglishTime to progressive disease was superior in the Xeloda + docetaxel combination arm (p < 0.0001).
Czas do wystąpienia progresji był dłuższy w grupie Xeloda + docetaksel (p < 0, 0001).
EnglishThis study showed that PegIntron was superior to interferon alfa-2b (Table 5).
Badania te wykazały wyższą skuteczność preparatu PegIntron w porównaniu do interferonu alfa- 2b (Tabela 5).
EnglishIt offers superior video quality in its class at 30 frames per second in VGA resolution.
Oferuje najwyższą jakość obrazu wideo w swojej klasie przy 30 klatkach na sekundę w rozdzielczości VGA.
EnglishThis study showed that ViraferonPeg was superior to interferon alfa-2b (Table 5).
Badania te wykazały wyższą skuteczność preparatu ViraferonPeg w porównaniu do interferonu alfa - 2b (Tabela 5).
EnglishIn all three studies, INVEGA was superior to placebo on PSP and CGI-S.
We wszystkich trzech badaniach produkt INVEGA był lepszy od placebo w ocenianych skalach PSP i CGI- S.
EnglishIt offers superior video quality in its class at 30 frames per second in SVGA resolution.
Oferuje najwyższą jakość obrazu wideo w swojej klasie przy 30 klatkach na sekundę w rozdzielczości SVGA.
EnglishUsing progressive scan, the entire image is captured each time, with superior image quality as a result.
W rezultacie progresywnego skanowania obraz uchwycony w najwyższej jakości za każdym razem.
EnglishThose men are following the orders of a superior officer.
Tych dwóch mężczyzn wypełnia rozkazy wydane przez ich przełożonego.
EnglishIt is superior to other models, but inadequate.
Ma on znaczenie nadrzędne wobec pozostałych modeli, lecz jest nieodpowiedni.
EnglishLook at the UK's superior employment figures noted just now.
Spójrzcie na najważniejsze brytyjskie liczby dotyczące zatrudnienia, o których mowa była właśnie teraz.
EnglishIt is right that, once again, this Parliament shows its superior equanimity, respect and democratic maturity.
To słuszne, że raz jeszcze ten Parlament okazuje swój nadzwyczajny spokój, szacunek i demokratyczną dojrzałość.
EnglishAnd, anyway, despite the fact that they were far superior in adherence, and the quality of their tomato paste, Prego was struggling.
Mimo lepszego przylegania i jakości sosu, Prego walczyło o przetrwanie.
EnglishThe AXIS 232D+ Network Dome Camera delivers superior quality Motion JPEG and MPEG-4 video in all light conditions.
Sieciowa kamera kopułkowa AXIS 232D+ oferuje najwyższą jakość obrazu wideo w formatach Motion JPEG i MPEG-4.
EnglishThe superior efficacy was accompanied by an increase in major bleeding (see sections 4.4 and 4.8).
Większej skuteczności prasugrelu towarzyszyło zwiększenie częstości występowania ciężkich krwawień (patrz punkty 4. 4 i 4. 8).
EnglishRecharge in a flash with this portable headset that offers exceptional design and superior sound.
Ładowanie w okamgnieniu tego przenośnego zestawu słuchawkowego, który oferuje wyjątkową konstrukcję i doskonałą jakość dźwięku.
EnglishPersonally I think EU development policy might be superior to the trade and investment policy of the Union.
Osobiście uważam, że unijna polityka rozwoju mogłaby mieć pierwszeństwo wobec polityki handlowej i inwestycyjnej Unii.
Englishyears) in order to determine whether Losartan is superior to captopril in reducing all cause mortality.
1, 5 roku) w celu ustalenia, czy losartan w większym stopniu wpływa na zmniejszenie śmiertelności całkowitej niż kaptopryl.