EN

superficial {przymiotnik}

volume_up
superficial (też: brittle, lightweight, shallow)
Superficial basal cell carcinoma in adults:
Powierzchowny rak podstawnokomórkowy u dorosłych
Very common: superficial oedemac, fatigue, pyrexia Common: pain, asthenia, chest pain a
Bardzo często: obrzęk powierzchowny, zmęczenie, gorączka Często: ból, osłabienie, ból w klatce piersiowej a
The proposed text remains vague and superficial and once again typifies the Commission's policy.
Proponowany tekst jest zbyt ogólnikowy i powierzchowny - jest to kolejny przykład polityki typowej dla Komisji.
superficial (też: surface)
Patients with atopic dermatitis are predisposed to superficial skin infections.
Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry wykazują skłonność do powierzchniowych zakażeń skóry.
Short term treatment of the following superficial skin infections:
Krótkotrwałe leczenie następujących powierzchniowych zakażeń skórnych:
Superficial vein thrombophlebitis occurred in a frequency of 1 % in the raloxifene group and 0.6 % in the placebo group.
Zakrzepowe zapalenie ył powierzchniowych wyst powało z cz sto ci 1 % w grupie otrzymuj cej raloksyfen i 0, 6 % w grupie placebo.
superficial (też: earthbound, shallow)
I'm not interested at all in blobism or any of that superficial rubbish that you see coming out as design.
Nie interesuje mnie cały ten blobizm ani inne płytkie gnioty projektanckie.
I am strongly in favour of investing in financial education and I have also approved the report, but I cannot agree with superficial campaigns and general principles.
Zdecydowanie popieram inwestycje w edukację finansową i przedmiotowe sprawozdanie poparłam, jednak nie mogę wyrazić zgody na płytkie kampanie oraz zasady ogólne.

Przykłady użycia - "superficial" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSuperficial vein thrombophlebitis occurred in a frequency of less than 1 %.
Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych występowało z częstością mniejszą niż 1 %.
EnglishPatients with atopic dermatitis are predisposed to superficial skin infections.
Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry wykazują skłonność do powierzchniowych zakażeń skóry.
EnglishSuperficial bleeding, normally from punctures or damaged blood vessels
krwawienia powierzchowne z miejsc wkłucia lub uszkodzonych naczyń krwionośnych
EnglishI doubt that the markets and our citizens would believe in speedy but superficial solutions.
Wątpię, aby rynki i obywatele uwierzyli w szybkie, lecz powierzchowne rozwiązania.
EnglishDermal infections (pyoderma – superficial and deep, wounds, abscesses) caused by susceptible
Zakażenia skóry (pioderma - powierzchowna i głęboka, rany, ropnie) wywoływane przez
EnglishIt is used for short-term treatment of superficial skin infections.
Jest on stosowany w krótkotrwałym leczeniu powierzchownych zakażeń skóry.
EnglishSuperficial pyoderma may require treatment for up to a maximum of 21 days.
Przypadki powierzchownego, ropnego zapalenia skóry wymagają podawania leku przez okres do 21 dni.
EnglishShort term treatment of the following superficial skin infections:
Krótkotrwałe leczenie następujących powierzchniowych zakażeń skórnych:
English(including cellulitis and impetigo), superficial fungal infections (including skin, nail and foot) Me
stawów, zakażenia ran, zakażenia skóry (w tym zapalenie tkanki łącznej i liszajec), z
EnglishThe type of haemorrhage is predominantly superficial at the injection site.
Zwykle jest to krwawienie powierzchowne w miejscu wkłucia.
EnglishThese guys confined their surgery to fairly superficial injuries.
Ci faceci ograniczają swoje operacje do stosunkowo płytkich urazów.
EnglishSmall superficial basal cell carcinomas (sBCCs) in adults.
powierzchownych ognisk raka podstawnokomórkowego (ang. superficial basal cell carcinoma -
EnglishI'm not interested at all in blobism or any of that superficial rubbish that you see coming out as design.
Nie interesuje mnie cały ten blobizm ani inne płytkie gnioty projektanckie.
EnglishVery common: superficial oedemac, fatigue, pyrexia Common: pain, asthenia, chest pain a
Bardzo często: obrzęk powierzchowny, zmęczenie, gorączka Często: ból, osłabienie, ból w klatce piersiowej a
Englishsuperficial punctate keratitis, lagophthalmos, eye irritation, photophobia, lacrimation
powierzchowne punkcikowate zapalenie rogówki, niedomykalność powieki, podrażnienie oka, światłowstręt, łzawienie
EnglishThe mixture created by a superficial reproduction of ideas taken from culture leads to impoverishment.
Mieszanka tworzona poprzez powierzchowne czerpanie z kultury i powielanie jej prowadzi do zubożenia.
EnglishSuperficial oedemas were a common finding in all studies and were described primarily as periorbital or lower limb oedemas.
We wszystkich badaniach często obserwowano powierzchowne obrzęki opisywane głównie
EnglishThe proposed text remains vague and superficial and once again typifies the Commission's policy.
Proponowany tekst jest zbyt ogólnikowy i powierzchowny - jest to kolejny przykład polityki typowej dla Komisji.
EnglishI find this solution to be pointless and superficial.
Uważam to rozwiązanie za pozbawione sensu i powierzchowne.
EnglishSuperficial oedema Pleural Effusion Generalised oedema Congestive heart failure/ cardiac dysfunction
Obrzęk powierzchowny Wysięk opłucnowy Obrzęk uogólniony Zastoinowa niewydolność serca/ zaburzenia czynności serca

Synonimy (angielski) dla "superficial":

superficial
English
superficiality