"sulphur" po polsku

EN

"sulphur" - polskie tłumaczenie

PL
EN

sulphur {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
sulphur (też: sulfur)
Now, sulphur is not something I would readily choose to ingest.
A siarka nie jest czymś, co chciałbym świadomie skonsumować.
The active substance is sulphur hexafluoride in the form of microbubbles.
Co zawiera lek SonoVue Substancją czynną jest sześciofluorek siarki w postaci mikropęcherzyków.
ml of the reconstituted dispersion contains 8 microlitres sulphur hexafluoride microbubbles.
ml przygotowanej zawiesiny zawiera 8µl sześciofluorku siarki w postaci mikropęcherzyków.

Przykłady użycia - "sulphur" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishml of the reconstituted dispersion contains 8 microlitres sulphur hexafluoride microbubbles.
ml przygotowanej zawiesiny zawiera 8µl sześciofluorku siarki w postaci mikropęcherzyków.
EnglishThe active substance is sulphur hexafluoride in the form of microbubbles.
Co zawiera lek SonoVue Substancją czynną jest sześciofluorek siarki w postaci mikropęcherzyków.
EnglishThere is still considerable room for improvement with regard to nitrogen oxides and sulphur emissions.
Niemniej jednak jest jeszcze wiele do zrobienia w przypadku emisji tlenków azotu i siarki.
EnglishAfter all, for example, my own body contains a certain amount of sulphur.
Nawet mój własny organizm zawiera pewne ilości siarki.
EnglishThe other is connected with cutting the sulphur dioxide emissions from shipping though emissions trading.
Inny jest związany z obniżaniem emisji dwutlenku siarki z żeglugi poprzez handel emisjami.
English2,000 tons of fuel oil spilled into the sea and the ships that sank were carrying over 7 tons of sulphur.
2.000 ton ropy wylało się do morza, a statki, które zatonęły przewoziły ponad 7 ton siarki.
EnglishNow, sulphur is not something I would readily choose to ingest.
A siarka nie jest czymś, co chciałbym świadomie skonsumować.
EnglishSonoVue 8 microlitres/ ml powder and solvent for dispersion for injection sulphur hexafluoride
SonoVue, 8µl/ ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań sześciofluorek siarki
EnglishOne ml contains 8µl of sulphur hexafluoride microbubbles
ml zawiera 8µl sześciofluorku siarki w postaci mikropęcherzyków
EnglishMr Fleckenstein raised the problem of the sulphur emissions.
Poseł Fleckenstein zwrócił uwagę na problem emisji siarki.
EnglishOxides of nitrogen and sulphur are some of the primary issues in industrial environmental pollution.
Jednym z głównych problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego przez przemysł są tlenki azotu i siarki.
EnglishIt is not possible to comment on every issue, but I would like to mention briefly the sulphur emission control areas.
Nie da się omówić wszystkich zagadnień, lecz chciałbym krótko wspomnieć o obszarach kontroli emisji siarki.
EnglishSonoVue sulphur hexafluoride microbubbles 8 microlitres/ ml Powder and solvent for dispersion for injection
SonoVue sześciofluorek siarki w postaci mikropęcherzyków 8 mikrolitrów/ ml Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań
Englishmg of dry, lyophilised powder in an atmosphere of sulphur hexafluoride in a colourless Type I glass vial, with elastomeric closure.
mg suchego liofilizowanego proszku w atmosferze sześciofluorku siarki w bezbarwnej szklanej fiolce typu I z zamknięciem z elastomeru.
EnglishSonoVue should not be administered to patients with known hypersensitivity to sulphur hexafluoride or to any of the components of SonoVue.
Produktu SonoVue nie należy podawać pacjentom z nadwrażliwością na sześciofluorek siarki lub na pozostałe składniki produktu SonoVue.
EnglishThat is therefore the line that I believe the EU should take on this issue - namely, encouraging the use of low-sulphur heavy fuel oil.
A zatem stanowiskiem, jakie powinna zajmować UE w tej sprawie, jest zachęcanie do korzystania z niskosiarkowego ciężkiego oleju napędowego.
EnglishWhen made up into a solution, 1 ml of SonoVue contains 8 microlitres of sulphur hexafluoride gas as ‘ microbubbles ’ in suspension in a liquid.
Po przygotowaniu roztworu 1 ml preparatu SonoVue zawiera 8 mikrolitrów sześciofluorku siarki w postaci mikropęcherzyków w zawiesinie płynnej.
EnglishMore than 80 % of the administered sulphur hexafluoride was recovered in exhaled air within 2 minutes after injection and almost 100 % after 15 minutes.
Ponad 80 % podanego sześciofluorku siarki znajdowano w wydychanym powietrzu w ciągu 2 minut po iniekcji i prawie 100 % po 15 minutach.
EnglishSonoVue should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to sulphur hexafluoride or any of the other ingredients.
Preparatu SonoVue nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na sześciofluorek siarki lub jakikolwiek inny składnik preparatu.
EnglishA low sulphur content out at sea is not deemed to be an environmental problem, because the main aim has been to reduce urban pollution.
Niska zawartość siarki na pełnym morzu nie jest uznawana za kwestię środowiskową, ponieważ głównym celem było zmniejszenie zanieczyszczeń na obszarach miejskich.

Synonimy (angielski) dla "sulphur":

sulphur
sulphurous
sulphuric acid