EN

suitable {przymiotnik}

volume_up
However, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
Niezbędne jest jednak stosowne finansowanie, aby priorytety unijne były wiarygodne.
It is essential that a suitable framework is established to reduce exposure to chemicals.
Należy koniecznie ustanowić stosowne ramy w celu zredukowania stopnia narażenia na chemikalia.
It is therefore necessary to identify suitable budget headings for making these transfers.
W związku z tym konieczne jest określenie stosownych pozycji budżetowych, aby umożliwić te przesunięcia.
suitable (też: convenient, handy, opportune)
A switch to a suitable alternative treatment should be carried out in advance of a planned pregnancy.
Przed planowaną ciążą należy zmienić leczenie na inne dogodne leczenie zastępcze.
The EU and Member States can contribute to this by helping to create appropriate conditions and suitable prerequisites for competition.
Unia Europejska i państwa członkowskie mogą wspierać ten proces, stwarzając odpowiednie warunki i dogodne podstawy dla konkurencji.
Innovative measures and suitable financial instruments should be used to improve their competitiveness, access to information and participation in research programmes.
Poprzez innowacyjne rozwiązania oraz dogodne instrumenty finansowe należy wzmacniać ich konkurencyjność, dostęp do informacji czy udział w programach badawczych.
suitable (też: decent, neat, proper, salubrious, solid)
suitable
suitable (też: equitable, fair, proper)
The model provided for now is quite suitable for resuming the vast majority of flights.
Dotychczas stosowany model jest dość odpowiedni dla przywrócenia znacznej większości lotów.
It is suitable for people with coeliac disease.
Lek jest odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiakią).
Efavirenz film-coated tablets are not suitable for children weighing less than 40 kg.
Efawirenz w postaci tabletek powlekanych nie jest odpowiedni dla dzieci o masie ciała poniżej 40 kg.

Przykłady użycia - "suitable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor use in insulin pumps, which are suitable for insulins containing 100 IU/ ml.
Do stosowania w pompach przeznaczonych dla insulin o stężeniu 100 j. m. / ml.
EnglishHowever, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
Niezbędne jest jednak stosowne finansowanie, aby priorytety unijne były wiarygodne.
EnglishIn some cases, Seretide may not be suitable to be taken with other medicines.
W niektórych przypadkach lek Seretide nie powinien być stosowany z innymi lekami.
EnglishCefuroxime axetil tablets are not suitable for use in children under the age of 5.
Nie powinno stosować się aksetylu cefuroksymu u dzieci w wieku poniżej 5 lat.
EnglishIt goes without saying that creating a suitable infrastructure must be a priority.
To oczywiste, że stworzenie stosownej infrastruktury to kwestia priorytetowa.
EnglishIn some cases, Viani may not be suitable to be taken with other medicines.
W niektórych przypadkach lek Viani nie powinien być stosowany z innymi lekami.
EnglishI hope that the European Union will find a suitable formula to resolve this problem.
Mam nadzieję, że Unia Europejska znajdzie właściwą formułę, by rozwiązać ten problem.
EnglishFor prevention purposes, suitable education and wide-ranging information are required.
Do celów prewencji niezbędna jest odpowiednia edukacja i szeroka informacja.
EnglishThis concerns 50 prisoners: those declared to be suitable for release.
Dotyczy to 50. więźniów: tych, o których powiedziano, że mogą zostać zwolnieni.
EnglishA vial is suitable for single use only; unused portions must be discarded.
Fiolka jest przeznaczona do jednorazowego użytku; niezużytą zawartość należy wyrzucić.
EnglishTake an appropriate sterile syringe (minimum 50 ml) and attach a suitable needle.
Wziąć jałową strzykawkę o odpowiedniej wielkości (minimum 50 ml) i założyć odpowiednią igłę.
EnglishEurope must guarantee a suitable livelihood for rural communities.
Europa musi zagwarantować odpowiednie środki utrzymania społecznościom wiejskim.
EnglishThe lack of suitable fishing grounds is a threat to food security.
Brak odpowiednich źródeł połowów stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności.
EnglishHowever, an agency format is not suitable for Europol and will not bring any benefits.
Forma agencji nie jest jednak odpowiednia dla Europolu i nie przyniesie żadnych korzyści.
EnglishThe following are reasons why this product may not be suitable for you.
Poniżej wymieniono powody, dla których nie należy przyjmować leku EVISTA.
EnglishInsuman Infusat must only be used in insulin pumps suitable for this insulin.
Insuman Infusat należy stosować tylko w pompach insulinowych przeznaczonych dla tej insuliny.
EnglishThe following are reasons why this product may not be suitable for you.
Poni ej wymieniono powody, dla których nie nale y przyjmowa leku OPTRUMA.
EnglishThe tablets should be swallowed together with some water or other suitable liquid.
Tabletki należy połknąć i popić wodą lub innym odpowiednim płynem.
EnglishOnce a ship ceases to be suitable for use, we must stop thinking of it as a ship.
W momencie, gdy statek przestaje spełniać swoją rolę, musimy przestać myśleć o nim jak o statku.
EnglishOn the other hand, I believe that suitable control is required over the use of these funds.
Z drugiej strony konieczna jest odpowiednia kontrola nad wykorzystaniem tych funduszy.

Synonimy (angielski) dla "suitable":

suitable
suitability
suitably