"suffrage" po polsku

EN

"suffrage" - polskie tłumaczenie

EN

suffrage {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "suffrage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBaroness Ashton has never put herself in a position where she has to face universal suffrage.
Baronessa Ashton nigdy nie miała do czynienia z uniwersalnym prawem wyborczym.
EnglishThe first elections to the European Parliament by direct universal suffrage are held.
Pierwsze powszechne wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego.
EnglishIt is thanks to direct universal suffrage that we can rightfully speak on behalf of all Europeans.
Mamy prawo do przemawiania w imieniu wszystkich Europejczyków dzięki powszechnym wyborom bezpośrednim.
EnglishThe President, elected for a five-year term by universal suffrage, has limited powers.
W Portugalii prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na pięć lat, a sprawowana przez niego władza jest ograniczona.
EnglishThe instruments concerning the election of the European Parliament by direct universal suffrage are signed.
Podpisanie aktów dotyczących przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich.
English Members of the European Parliament shall be elected by direct universal suffrage in a free and secret ballot.
    Członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym.
EnglishThe Members of the European Parliament are elected by universal suffrage and, as such, represent the European public.
Posłowie PE wybierani są w drodze powszechnego prawa wyborczego i jako tacy reprezentują europejską opinię publiczną.
EnglishThe main chamber of parliament is the lower house, the House of Commons, which has 646 members elected by universal suffrage.
Naczelną izbą parlamentu jest izba niższa, czyli izba gmin, której 646 deputowanych pochodzi z wyborów powszechnych.
EnglishThe President is the Head of the Government, and is elected by the people of Taiwan via universal suffrage for a four-year term.
Prezydent jest szefem rządu i jest wybierany przez Tajwańczyków w wyborach powszechnych na czteroletnią kadencję.
EnglishSince 1979, members of the European Parliament (MEPs) have been directly elected, by universal suffrage, every five years.
Od 1979 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani na pięcioletnią kadencję w powszechnych wyborach bezpośrednich.
EnglishConsider your responsibilities rather than seeking to challenge universal suffrage in Ireland, or anywhere else.
Należałoby rozważyć raczej kwestię państwa odpowiedzialności, nie zaś kwestionować wynik powszechnych wyborów w Irlandii, czy gdziekolwiek indziej.
EnglishIt agrees on the number and distribution of seats in the Parliament that is to be elected by direct universal suffrage in 1979.
Członkowie Rady uzgadniają liczbę i podział mandatów w Parlamencie, który ma zostać wybrany w powszechnych wyborach bezpośrednich w 1979 r.
EnglishDemocracy is strengthened by extending the powers of the European Parliament, the only institution elected by direct universal suffrage.
Demokracja jest wzmocniona poprzez rozszerzenie kompetencji Parlamentu Europejskiego, jedynej instytucji wybieranej w wyborach powszechnych.
EnglishSince 1979, MEPs have been elected by direct universal suffrage by European citizens, and not appointed by national assemblies.
Posłowie do PE od roku 1979 byli wybierani w powszechnych wyborach bezpośrednich przez europejskich obywateli, a nie nominowani przez zgromadzenia narodowe.
EnglishThe European Council asks the Foreign Affairs Council for a report on the election of the European Parliament by direct universal suffrage.
Rada zwraca się do Rady Spraw Zagranicznych o przygotowanie sprawozdania na temat powszechnych wyborów bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego.
English The members of the European Parliament shall be elected for a term of five years by direct universal suffrage in a free and secret ballot.4.
    Członkowie Parlamentu Europejskiego są wybierani na pięcioletnią kadencję w powszechnych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym.4.
EnglishIt concerns the appointment, by the national parliaments, of MEPs who, under the 1976 Act, must be elected by direct universal suffrage.
Dotyczy ona nominacji, przez parlamenty krajowe, posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy na mocy Aktu z 1976 roku muszą być wybrani w bezpośrednich wyborach powszechnych.
EnglishSo I appreciate, after all those years, what a consequential step it has been to build the only multinational parliament in the world elected by universal suffrage.
Dlatego po tylu latach doceniam ważny krok, jakim było utworzenie jedynego na świecie parlamentu wielonarodowego, wybranego w wyborach powszechnych.
EnglishAccording to the Treaty, Members of the European Parliament 'shall be elected for a term of five years by direct universal suffrage in a free and secret ballot'.
Zgodnie z traktatem posłowie do Parlamentu Europejskiego "są wybierani na pięcioletnią kadencję w powszechnych wyborach bezpośrednich, w głosowaniu wolnym i tajnym”.
EnglishAll of this is in violation of the Treaties themselves, and in violation of the Act of 1976, which provides for the election of MEPs by direct universal suffrage.
Takie postępowanie stanowi naruszenie postanowień traktatu oraz naruszenie aktu z 1976 roku, który przewiduje wybór posłów do PE w powszechnych wyborach bezpośrednich.

Synonimy (angielski) dla "suffrage":

suffrage