EN

to suffer from {czasownik}

volume_up
to suffer from
Today, one third of children have an allergy and, if we do not do something about it, in time half the European population will suffer from this illness.
Obecnie, jedna trzecia dzieci ma alergię i jeśli nie będziemy przeciwdziałać, to z czasem połowa europejskiej populacji będzie cierpieć na tą chorobę.
They may suffer from deep sadness, feelings of worthlessness, loss of interest in favourite activities, sleep disturbances, feeling of being slowed down, feelings of anxiety, changes in weight.
Mogą odczuwać głęboki smutek, poczucie bezwartościowości, utratę zainteresowania ulubionymi zajęciami, jak również cierpieć na zaburzenia snu, poczucie spowolnienia, lęk, wahania wagi.

Przykłady użycia - "to suffer from" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAgenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.
Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.
Englishif you suffer from kidney problems, including if you have had a kidney transplant.
jeśli pacjent choruje na choroby nerek, włącznie z przebytym przeszczepem nerki.
EnglishIt would be a great shame if this document had to suffer from this problem.
Byłoby wielkim wstydem, gdyby ten dokument miał ucierpieć z powodu tego problemu.
EnglishOne in four people suffer from mental health problems at least once in their life.
Jedna czwarta ludności przynajmniej raz w życiu boryka się z problemami psychicznymi.
Englishif you suffer from myasthenia gravis, a rare disease which causes muscle weakness.
jeśli u pacjenta występuje miastenia, rzadka choroba, która powoduje osłabienie mięśni
EnglishIf you suffer from an infection, this will be treated before treatment with LITAK.
Jeśli u pacjenta występuje zakażenie, należy je leczyć przed zastosowaniem leku LITAK.
EnglishIf you suffer from Parkinson's disease, you may experience the following side effects:
U pacjentów z chorobą Parkinsona, mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
EnglishPatients who suffer from these effects must avoid driving and operating machinery.
Pacjenci odczuwający takie działania muszą unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
EnglishIf you suffer from continued drowsiness, then you should consult your doctor.
W przypadku utrzymującej się senności należy skonsultować się z lekarzem.
Englishif you suffer from any problem which affects your immune system (e. g.
w przypadku współistnienia chorób zmniejszających odporność organizmu takiich jak
EnglishIn Malaysia, over 10 000 people suffer from this form of corporal punishment every year.
W Malezji ponad 10 tys. osób każdego roku cierpi z powodu tej kary cielesnej.
EnglishHere I have a bunch of other examples, all suffer from the last mile problem.
Mam tutaj masę innych przykładów, wszystkie mają syndrom ostatniej mili.
EnglishAnd there will be many more of them yet who suffer from the lack of trust among consumers.
A będzie o wiele więcej tych, którzy cierpią z powodu braku zaufania konsumentów.
Englishif you currently suffer from severe depression and/or suicidal thoughts (see ‘Take special
jeśli u pacjenta występuje obecnie ostra depresja i (lub) myśli samobójcze (patrz:
Englishif you suffer from any autoimmune disease (where the body is ‘ attacked’ by its own
jeśli u pacjenta obecna jest choroba autoimmunologiczna (w której organizm jest atakowany
EnglishMigrants and refugees in Egypt still suffer from many protection gaps.
Migranci i uchodźcy w Egipcie nadal cierpią z powodu wielu luk bezpieczeństwa.
EnglishThis increase in heart rate can cause the chest pain in people who suffer from angina.
U osób z dławicą piersiową przyśpieszenie pracy serca wywołuje ból w klatce piersiowej.
EnglishIf you suffer from severe inflammation of the veins or blood clotting in the veins (active
jeśli u pacjentki występuje ciężkie zapalenie żył lub zakrzepy żylne (czynny zespół
EnglishThis can occur more often if you suffer from disorders of your facial nerves.
Może się to pojawić częściej u pacjentów z chorobami nerwu twarzowego.
English37 million people worldwide are blind, and 127 million more suffer from impaired vision.
37 milionów ludzi na całym świecie jest niewidomych, a kolejne 127 milionów niedowidzi.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to suffer from"

from przyimek
to recover from czasownik
to depart from czasownik
to come from czasownik
to expel from czasownik
away from przyimek
Polish
to profit from czasownik
to benefit from czasownik
to borrow from czasownik
to differ from czasownik
to inherit from czasownik