EN

to suffer [suffered|suffered] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
The people of Pakistan have already suffered enough and must not suffer further.
Ludność Pakistanu wycierpiała już wiele i nie musi dłużej cierpieć.
Untold millions must suffer so that your euro-dream can continue.
Nieprzebrane miliony muszą cierpieć, by wasz euro-sen trwał.
It's because we don't think rocks can suffer.
Ponieważ wierzymy, że skały mogą cierpieć.
to suffer (też: to endure, to incur)
And so we give in to temptation, all the while knowing come morning, we'll have to suffer the consequences.
Ulegamy pokusie, wiedząc że wraz z nadchodzącym porankiem, będziemy musieli ponieść konsekwencje.
North Sudan, on the other hand, will suffer some losses.
Z kolei Sudan Północny poniesie pewne straty.
Czy wiadoma firma poniesie konsekwencje?
The SMEs have suffered significantly from the effects of the liberalisation of the market.
Małe i średnie przedsiębiorstwa bardzo boleśnie odczuły skutki liberalizacji rynku.
What message for the hundreds of millions of people who are suffering as a result of cutbacks in public provision, in healthcare, in education?
Co powiedzą setkom milionów boleśnie odczuwających cięcia w usługach publicznych, służbie zdrowia, oświacie?
Thousands of Polish shipyard workers are still suffering the painful consequences of the Commission's antisocial policy for their communities.
Społeczne konsekwencje antysocjalnej polityki Komisji do dziś boleśnie dotykają tysiące polskich stoczniowców.
to suffer
How much pain are we ready to suffer, how many days in hospital, to save EUR 1 000 by buying a less technologically advanced vehicle?
Ile jesteśmy skłonni wycierpieć bólu, spędzić dni w szpitalu za zaoszczędzony 1 000 euro na kupnie mniej zaawansowanego technologicznie samochodu?
2. "sth"
to suffer (też: to sustain)
volume_up
doznać {czas. dk} (czegoś)
Individuals suffer needless pain and death owing to limited medical services and treatment.
Ludzie doznają niepotrzebnego cierpienia i umierają z uwagi na ograniczone usługi medyczne i leczenie.
Nevertheless, the Turko-Kurdish peace process has suffered a severe set back.
Jednakże turecko-kurdyjski proces pokojowy doznał dotkliwej porażki.
More than 20 people suffered serious injuries and were taken to hospital.
Ponad 20 osób doznało ciężkich obrażeń i znalazło się w szpitalu.
to suffer (też: to sustain)
It is the first to suffer the increase in droughts and natural disasters.
To przede wszystkim rolnictwo doznaje uszczerbku na skutek coraz częstszych susz i innych klęsk żywiołowych.
Individuals suffer needless pain and death owing to limited medical services and treatment.
Ludzie doznają niepotrzebnego cierpienia i umierają z uwagi na ograniczone usługi medyczne i leczenie.
Half of all European women have experienced violence, and over one million suffer it on a daily basis.
Co druga Europejka doświadczyła przemocy, ponad milion doznaje jej codziennie.

Przykłady użycia - "to suffer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAgenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.
Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.
Englishif you suffer from kidney problems, including if you have had a kidney transplant.
jeśli pacjent choruje na choroby nerek, włącznie z przebytym przeszczepem nerki.
EnglishIt would be a great shame if this document had to suffer from this problem.
Byłoby wielkim wstydem, gdyby ten dokument miał ucierpieć z powodu tego problemu.
EnglishOne in four people suffer from mental health problems at least once in their life.
Jedna czwarta ludności przynajmniej raz w życiu boryka się z problemami psychicznymi.
EnglishWe already know that the most vulnerable groups will probably suffer the most.
Wiemy już, że prawdopodobnie najbardziej ucierpią na tym najbardziej bezbronne grupy.
EnglishIf I talk about migraine, 40 percent of the population suffer episodic headaches.
Jeśli wspomnieć migrenę, to 40 procent społeczeństwa cierpi na epizodyczne bóle głowy.
Englishif you suffer from myasthenia gravis, a rare disease which causes muscle weakness.
jeśli u pacjenta występuje miastenia, rzadka choroba, która powoduje osłabienie mięśni
EnglishIf you suffer from an infection, this will be treated before treatment with LITAK.
Jeśli u pacjenta występuje zakażenie, należy je leczyć przed zastosowaniem leku LITAK.
EnglishIf you suffer from Parkinson's disease, you may experience the following side effects:
U pacjentów z chorobą Parkinsona, mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
EnglishWill the proclaimed new strategy suffer a similar fate to its predecessor?
Czy tę ogłoszoną nową strategię spotka los podobny do losu jej poprzedniczki?
EnglishHe will not suffer thy foot to be moved: He that keepeth thee will not slumber.
Nie dopuści, aby się zachwiać miała noga twoja; nie drzemieć stróż twój.
EnglishWe let taxpayers suffer, but protect the banks, asset managers and speculators.
Pozwalamy, aby podatnicy cierpieli, a chronimy banki, zarządców majątków i spekulatorów.
EnglishThey should not have to suffer because of the irresponsibility of just some importers.
Nie powinni oni ponosić konsekwencji braku odpowiedzialności niektórych importerów.
EnglishPatients who suffer from these effects must avoid driving and operating machinery.
Pacjenci odczuwający takie działania muszą unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
EnglishIf you suffer from continued drowsiness, then you should consult your doctor.
W przypadku utrzymującej się senności należy skonsultować się z lekarzem.
EnglishTelevision has shown us that women still suffer miscarriages 25 years after the disaster.
W telewizji poinformowano nas, że 25 lat po wypadku nadal dochodzi do poronień.
Englishif you suffer from any problem which affects your immune system (e. g.
w przypadku współistnienia chorób zmniejszających odporność organizmu takiich jak
EnglishIn Malaysia, over 10 000 people suffer from this form of corporal punishment every year.
W Malezji ponad 10 tys. osób każdego roku cierpi z powodu tej kary cielesnej.
EnglishHere I have a bunch of other examples, all suffer from the last mile problem.
Mam tutaj masę innych przykładów, wszystkie mają syndrom ostatniej mili.
EnglishAnd there will be many more of them yet who suffer from the lack of trust among consumers.
A będzie o wiele więcej tych, którzy cierpią z powodu braku zaufania konsumentów.

"suffered a groin injury" - polskie tłumaczenie

suffered a groin injury
Polish
  • doznał urazu pachwiny
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"suffered grievously" - polskie tłumaczenie

suffered grievously
Polish
  • cierpiał z żalem
  • poniósł poważne cierpienie
Więcej chevron_right

"suffer great" - polskie tłumaczenie

suffer great
Polish
  • wielkie cierpieć
  • cierpieć bardzo
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "sufferer":

sufferer
suffering
sufferance