EN

suddenly {przysłówek}

volume_up
But suddenly when it comes down to becoming a reality, something suddenly changes.
Ale kiedy przyjdzie co do czego, coś się nagle zmienia.
The Columbia blows up, suddenly there are a lot of searches on Columbia.
W Kolumbii robi się gorąco, nagle ludzie zaczynają szukać informacji.
And I was suddenly a post-modernist, and I began a career as -- in my own business.
Nagle stałam się postmodernistką i rozpoczęłam samodzielną karierę.
suddenly (też: barely, hardly, merely, unexpectedly)
Well it means if you them together you suddenly have circuits -- circuits that the most creative, tiny, little hands can build on their own.
Znaczy to, że jeśli je połączysz, raptem uzyskujesz obwody, obwody, które mogą być budowane nawet przez niewielkie rączki.
suddenly (też: out of the blue)
suddenly
Ni stąd, ni zowąd coś się pojawia.

Przykłady użycia - "suddenly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishmoment, when we suddenly understand oil in a different context.
Będą mieli moment olśnienia, gdy nagle zrozumieją ropę w innym kontekście!
EnglishThen, with the crises, you suddenly realised that it did not work like that.
Nagle, gdy nadszedł kryzys, zdał sobie pan sprawę, że to nie tak działa.
EnglishBut when the protection of banking data is at issue, the good suddenly turns into the evil.
Kiedy jednak mówimy o ochronie danych bankowych, wtedy nagle dobro staje się złem.
EnglishAnd suddenly looking round about, they saw no one any more, save Jesus only with themselves.
A wnet obejrzawszy się, nikogo więcej nie widzieli, tylko Jezusa samego z sobą.
EnglishSo how can the solution to the budget problems suddenly be to restrict flexibility?
Jak więc ograniczenie elastyczności może nagle stać się rozwiązaniem problemów budżetowych?
EnglishWe must not expect positive results to appear suddenly over the next three to four months.
Nie możemy oczekiwać pozytywnych rezultatów już w ciągu trzech lub czterech miesięcy.
EnglishAnd now, suddenly, the citizens are asking why we do not have any economic governance.
I nagle, dziś, obywatele pytają, dlaczego nie istnieje ład gospodarczy.
EnglishI'm about to snap like a brittle twig, when suddenly someone taps me on the shoulder.
Mało brakowało, abym wybuchnęła, kiedy nagle ktoś dotyka mnie w ramię.
EnglishBut what happened that year was the wind suddenly and unexpectedly picked up.
Tu widać, jak gwałtowny wiatr, porywa śnieg wysoko znad wierzchołka.
EnglishAnd you'll suddenly discover what it would be like to be unable to speak your own language.
I nagle odkryjecie jakby to było gdybyście nie mogli mówić własnym językiem.
EnglishMS: And just like that, one by one, all of these companies suddenly disappeared.
MS: I ot tak, jedna za drugą, wszystkie te firmy nagle zniknęły.
EnglishAnd I was suddenly a post-modernist, and I began a career as -- in my own business.
Nagle stałam się postmodernistką i rozpoczęłam samodzielną karierę.
EnglishTrade unions might be forgiven for thinking that they are suddenly living on Animal Farm.
Związkom zawodowym można wybaczyć skojarzenie, jakoby nagle żyły na folwarku zwierzęcym.
EnglishThat they may shoot in secret places at the perfect: Suddenly do they shoot at him, and fear not.
Którzy zaostrzyli język swój jako miecz, nałożyli strzałę swoję, słowo jadowite,
EnglishCould this be possible, that suddenly our media landscape will become a feminist landscape?
Czy to możliwe, że nagle nasz krajobraz medialny stanie się krajobrazem feministycznym?
EnglishWeakness or very marked numbness suddenly affecting one side or one part of the body
Osłabienie lub nasilone uczucie zdrętwienia, pojawiające się nagle po jednej stronie lub jednej
EnglishThe Columbia blows up, suddenly there are a lot of searches on Columbia.
W Kolumbii robi się gorąco, nagle ludzie zaczynają szukać informacji.
EnglishWell, what's happening is that we've suddenly found a new species.
Ale teraz znaleźliśmy nowy gatunek. ~~~ Ale teraz znaleźliśmy nowy gatunek.
EnglishAgain, what it tells us is suddenly we start thinking about both sides of the equation.
Powtórzę - nagle zaczynamy widzieć i myśleć o obu stronach równania.
EnglishThe system suddenly, very surprisingly, loses 30 to 40 percent of its summer ice cover.
Że system nagle, ku zaskoczeniu wszystkich, utraci 30 do 40 procent letniej pokrywy lodowej.