"to succumb" po polsku

EN

"to succumb" - polskie tłumaczenie

EN

to succumb {czasownik}

volume_up
1. ogólne
It would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.
Łatwo byłoby ulec pokusie niepodejmowania prób okiełznania szarej strefy.
I am convinced, however, that we must not succumb to this temptation.
Jestem wszakże przekonana, że nie wolno nam ulec tej pokusie.
Nie możemy ulec pokusie narzekania.
We are Europeans who stand for real values and will not succumb to threats from anyone.
Jesteśmy Europejczykami, którzy bronią prawdziwych wartości i nie będziemy ulegać niczyim groźbom.
However, we will not win if we succumb to sentiments and emotions.
Jednakże nie uda się nam wygrać, jeżeli będziemy ulegać uprzedzeniom i emocjom.
Tej pokusie nie należy ulegać.

Przykłady użycia - "to succumb" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, we will not win if we succumb to sentiments and emotions.
Jednakże nie uda się nam wygrać, jeżeli będziemy ulegać uprzedzeniom i emocjom.
EnglishIt is crucial, too, that Russia does not succumb to the temptations of protectionism.
Kluczowe znaczenie ma także to, by Rosja nie poddawała się pokusom stosowania protekcjonizmu.
EnglishWe are Europeans who stand for real values and will not succumb to threats from anyone.
Jesteśmy Europejczykami, którzy bronią prawdziwych wartości i nie będziemy ulegać niczyim groźbom.
EnglishIt would be easy to succumb to the temptation of not trying to keep the informal economy in check.
Łatwo byłoby ulec pokusie niepodejmowania prób okiełznania szarej strefy.
EnglishI am convinced, however, that we must not succumb to this temptation.
Jestem wszakże przekonana, że nie wolno nam ulec tej pokusie.
EnglishBut the rest, who succumb into it, go through everyday torture.
Ale reszta, która się poddaje, codziennie przechodzi tortury.
EnglishWe should not therefore succumb to the illusion that winding down coal mines is a sort of political end in itself.
Dlatego nie powinniśmy ulegać iluzji, że likwidacja kopalń jest jakimś celem politycznym samym w sobie.
EnglishAnd then after that, you succumb to the rigors of time.
EnglishLet us demonstrate our credibility now and let us not succumb to the anti-immigrant rhetoric of extreme right and xenophobic parties.
Dowiedźmy naszej wiarygodności i nie ulegajmy antyimigracyjnej retoryce skrajnej prawicy i ksenofobicznych partii.
EnglishNever succumb to the gorgon's stare.
EnglishWe must not succumb to complaining.
EnglishWe must not succumb to that temptation.
EnglishHowever, the Council would be well advised not to succumb to the temptation to accept Members being sent here from a national parliament.
Jednakże dobrze byłoby, by Rada nie uległa pokusie zatwierdzania posłów przysyłanych do Parlamentu Europejskiego z parlamentu krajowego.
EnglishAt the same time, the political elite are facing a difficult test: whether or not to succumb to the lure of populism that always offers easy solutions.
Jednocześnie elity polityczne czeka trudny test: ulec czy też nie ulec pokusie populizmu, który zawsze oferuje łatwe rozwiązania.
EnglishI was more favourably inclined towards Mr Markov's earlier report, but I trust he will not succumb to pressure and will stand by his views.
Bardziej popierałem wcześniejsze sprawozdanie Helmutha Markova, ale sądzę, że nie ulegnie presji i nadal będzie prezentował swój sposób myślenia.
EnglishWe did not succumb to this temptation, as the relatively brief and highly technical text, which carefully avoids flowery wording, indicates at first glance.
Nie ulegliśmy tej pokusie, czego już na pierwszy rzut oka dowodzi dość zwięzły i bardzo techniczny tekst, w którym konsekwentnie unikaliśmy barwnych sformułowań.
EnglishI would like to mention that my home country, Poland, has set an example from the very beginning of how not to succumb to panic and how to demand a guarantee of the vaccines' safety.
Pragnę nadmienić, iż kraj mojego pochodzenia - Polska - od początku stanowił przykład, jak nie ulec panice i żądać gwarancji bezpieczeństwa szczepionek.
EnglishI appeal to all those who value the freedom to worship in accordance with one's personal spiritual needs not to succumb to the manipulative definitions of the so-called 'Second Synod'.
Zwracam się do wszystkich, którzy cenią sobie wolność wyznania zgodnie z własnymi potrzebami duchowymi o niesugerowanie się pokrętnymi definicjami tzw. "Drugiego Synodu”.
EnglishThe President of the Council has given us a report, and Mr Van Rompuy, if I allow myself to succumb to its spell then I can really only come to the conclusion that everything is hunky dory.
Przewodniczący Rady przedstawił nam sprawozdanie; jeżeli poddałbym się czarowi słów przewodniczącego Van Rompuya, mógłbym tylko dojść do wniosku, że wszystko idzie świetnie.