"subunit" po polsku

EN

"subunit" - polskie tłumaczenie

EN

subunit {rzeczownik}

volume_up
1. Biochemia
Macrolides interfere with protein synthesis by reversibly binding to the 50S ribosome subunit.
Makrolidy zakłócają syntezę białek poprzez odwracalne wiązanie się z podjednostką 50S rybosomu.
Macrolides inhibit bacterial protein biosynthesis by binding to the 50S ribosomal subunit and by preventing peptide chain elongation.
Makrolidy hamują biosyntezę białek bakteryjnych poprzez wiązanie z podjednostką rybosomalną 50S i uniemożliwianie wydłużania łańcucha polipeptydów.
In blood, IGF-1 is bound to six IGF binding proteins (IGFBPs), with ~80 % bound as a complex with IGFBP-3 and an acid-labile subunit.
We krwi IGF- 1 jest wiązana przez sześć białek wiążących IGF (IGFBPs), gdzie ~80 % tworzy kompleks z IGFBP- 3 i podjednostką kwasowrażliwą.

Przykłady użycia - "subunit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPorcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen: at least 4.5 log2 ELISA units*
Antygen podjednostkowy cirkowirusa świń typ 2 ORF2: nie mniej niż 4, 5 log2 jednostek ELISA *
EnglishPorcilis Pesti contains Classical Swine Fever Virus -E2 subunit antigen. isa
Preparat Porcilis Pesti zawiera podjednostkę E2 antygenu wirusa klasycznego pomoru świń. ris
EnglishMacrolides interfere with protein synthesis by reversibly binding to the 50S ribosome subunit.
Makrolidy zakłócają syntezę białek poprzez odwracalne wiązanie się z podjednostką 50S rybosomu.
EnglishElisa Units Classical Swine Fever Virus-E2 subunit antigen Liquid paraffin as adjuvant:
jednostek Elisa antygenów podjednostkowych E2 wirusa klasycznego pomoru świń Parafina płynna jako adiuwant:
EnglishClassical Swine Fever Virus (CSFV) -E2 subunit antigen:
Antygeny podjednostkowe wirusa klasycznego pomoru świń (CSFV) - E2:
EnglishPCV2 ORF2 subunit antigen: ≥ 4.5 log2 ELISA units
Antygen podjednostkowy PCV2 ORF2: ≥ 4, 5 log2 jednostek ELISA
EnglishThe binding site for gabapentin has been identified as the alpha2-delta subunit of voltage-gated calcium channels.
Miejsce wiązania gabapentyny zostało zidentyfikowane w obrębie podjednostki alfa2- delta kanałów wapniowych bramkowanych napięciem.
EnglishReduced susceptibility to echinocandins has been associated with mutations in the Fks1 gene coding for a major subunit of glucan synthase.
Zmniejszona wrażliwość na echinokandyny wiązała się z mutacjami w genie Fks1 kodującym główną podjednostkę syntazy glikanu.
EnglishSaturation of the Tac subunit of the IL-2 receptor was similar to that observed in adult patients receiving the same dose regimen.
Wysycenie podjednostki Tac receptora dla IL- 2 było podobne do obserwowanego u osób dorosłych otrzymujących lek w tej samej dawce. nia
EnglishIn blood, IGF-1 is bound to six IGF binding proteins (IGFBPs), with ~80 % bound as a complex with IGFBP-3 and an acid-labile subunit.
We krwi IGF- 1 jest wiązana przez sześć białek wiążących IGF (IGFBPs), gdzie ~80 % tworzy kompleks z IGFBP- 3 i podjednostką kwasowrażliwą.
EnglishMacrolides inhibit bacterial protein biosynthesis by binding to the 50S ribosomal subunit and by preventing peptide chain elongation.
Makrolidy hamują biosyntezę białek bakteryjnych poprzez wiązanie z podjednostką rybosomalną 50S i uniemożliwianie wydłużania łańcucha polipeptydów.
EnglishPorcine Circovirus type 2 ORF2 subunit antigen: at least 4.5 log2 ELISA units as determined in the in vivo potency test in chickens Adjuvants:
Antygen podjednostkowy cirkowirusa świń typ 2 ORF2: nie mniej niż 4, 5 log2 jednostek ELISA jak ustalono w teście potencji in vivo u kurcząt
EnglishMechanism of action The vaccine contains killed whole V. cholerae O1 bacteria and the recombinant non-toxic B-subunit of the cholera toxin (CTB).
Mechanizm działania Szczepionka zawiera całe zabite bakterie V. cholerae O1 i rekombinant nietoksycznej podjednostki B toksyny cholery (CTB).
EnglishTelithromycin interacts with the translation at the 23S ribosomal RNA level and some data also indicate that assembly of the 30S subunit may be impaired.
ob Telitromycyna wchodzi w interakcje z translacją na poziomie rybosomów 23S RNA, a niektóre dane wskazują także, że tworzenie cząstki 30S również może nie zachodzić prawidłowo.
EnglishThe affinity of telithromycin for the 50S bacterial subunit of ribosome is 10 fold higher than that of erythromycin A when the strain is susceptible to erythromycin A.
U szczepów bakterii wrażliwych na erytromycynę A powinowactwo telitromycyny do podjednostki 50S rybosomu bakteryjnego jest 10- krotnie większe niż powinowactwo erytromycyny A.

Synonimy (angielski) dla "subunit":

subunit