"subtype" po polsku

EN

"subtype" - polskie tłumaczenie

PL
EN

subtype {rzeczownik}

volume_up
subtype
volume_up
podtyp {m.}
Active immunisation against avian influenza type A, subtype H5.
Czynne uodpornienie przeciwko grypie ptaków typu A, podtyp H5.
For active immunisation of chickens against avian influenza type A, subtype H5.
Do czynnego uodporniania kur przeciwko grypie ptaków typu A, podtyp H5.
For active immunisation of chickens and ducks against avian influenza type A, subtype H7N1.
Do czynnego uodporniania kur i kaczek przeciwko grypie ptaków typu A, podtyp H7N1.

Przykłady użycia - "subtype" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe M3 receptor is the major subtype that controls urinary bladder muscle contraction.
Receptor M3 jest głównym podtypem kontrolującym skurcze mięśni pęcherza moczowego.
EnglishFor active immunisation of chickens against avian influenza type A, subtype H5.
Do czynnego uodporniania kur przeciwko grypie ptaków typu A, podtyp H5.
EnglishFor active immunisation of chickens and ducks against avian influenza type A, subtype H7N1.
Do czynnego uodporniania kur i kaczek przeciwko grypie ptaków typu A, podtyp H7N1.
EnglishGlivec inhibits the growth of these cells in a certain subtype of these diseases.
Glivec hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.
EnglishThe vaccine stimulates active immunity against Avian Influenza virus type A, subtype H5.
Szczepionka pobudza czynną odporność przeciwko wirusowi grypy ptaków typu A, podtyp H5.
EnglishThe vaccine stimulates active immunity against Avian Influenza virus type A, subtype H7N1.
Szczepionka pobudza czynną odporność przeciwko wirusowi grypy ptaków typu A, podtyp H7N1.
EnglishTo stimulate active immunity in chickens and ducks against avian influenza virus, H5 subtype.
Pobudzenie u kur i kaczek czynnej odporności przeciwko wirusowi grypy ptaków, podtyp H5.
EnglishIn vitro studies have shown no inhibition of any subtype of cytochrome P450.
W badaniach in vitro nie stwierdzono hamującego wpływu na którykolwiek z podtypów cytochromu P450.
EnglishFor active immunisation of chickens and ducks against avian influenza virus type A, subtype H5.
Wywołanie u kur i kaczek czynnej odporności przeciwko wirusowi grypy ptaków, typ A, podtyp H5.
EnglishActive immunisation against avian influenza type A, subtype H7N1.
Czynne uodpornienie przeciwko grypie ptaków typu A, podtyp H7N1.
EnglishActive immunisation against H5N1 subtype of Influenza A virus.
Czynne uodpornienie przeciw podtypowi H5N1 wirusa grypy typu A.
EnglishActive immunisation against avian influenza type A, subtype H5.
Czynne uodpornienie przeciwko grypie ptaków typu A, podtyp H5.
EnglishIn vitro studies have shown no evidence that pioglitazone inhibits any subtype of cytochrome P450.
W badaniach in vitro nie stwierdzono, aby pioglitazon hamował którykolwiek z podtypów cytochromu P450.
EnglishIt acts selectively on the receptor subtype AT1, which is responsible for the known actions of angiotensin II.
Działa wybiórczo na odpowiedzialny za znane działanie angiotensyny II podtyp receptora AT1.
EnglishTelmisartan is an orally effective and specific angiotensin II receptor subtype 1 (AT1) antagonist.
Telmisartan jest skutecznym, doustnym, wybiórczym antagonistą receptora podtypu 1 dla angiotensyny II (AT1).
EnglishResistance mutations tend to be viral sub-type specific (including those found in H5N1 variants).
Mutacje powodujące oporność są zwykle specyficzne dla podtypu wirusa (również te znajdowane w wariantach H5N1).
EnglishIt acts selectively on the AT 1 receptor subtype, which is responsible for the known actions of angiotensin II.
Działa wybiórczo na podtyp receptora AT 1, który jest odpowiedzialny za znane działania angiotensyny II.
EnglishIrbesartan is a potent, orally active, selective angiotensin-II receptor (AT1 subtype) antagonist.
Irbesartan jest silnym, aktywnym po podaniu doustnym, selektywnym antagonistą receptorów angiotensyny II (podtyp AT1).
EnglishAtazanavir has activity against HIV-1 Group M subtype viruses A, B, C, D, AE, AG, F, G, and J isolates in cell culture.
Atazanawir jest aktywny wobec izolatów wirusa HIV- 1grupy M subtypów A, B, C, D, AE, AG, F, G, i J w hodowlach komórkowych.
EnglishIt has potent neutralising and fusion-inhibitory activity against both RSV subtype A and B strains.
Wykazuje silne działanie neutralizujące wirus i hamujące fuzję, w przypadku obydwu podtypów syncytialnego wirusa oddechowego, tzn. szczepów A i B.