"substrate" po polsku

EN

"substrate" - polskie tłumaczenie

volume_up
substrate [chem.] {rzecz.}
EN

substrate [chem.] {rzeczownik}

volume_up
substrate
volume_up
substrat {m.}
Lamivudine-TP acts as a substrate for the HBV viral polymerase.
Trójfosforan lamiwudyny działa jako substrat dla wirusowej polimerazy HBV.
Mycophenolic acid (UDP-glucuronyl transferase substrate):
Kwas mykofenolowy (substrat UDP- glukuronylotransferazy):
Concomitant use of dasatinib and a CYP3A4 substrate may increase exposure to the CYP3A4 substrate.
Jednoczesne stosowanie dazatynibu i substratów CYP3A4 może zwiększyć ekspozycję na substrat CYP3A4.

Przykłady użycia - "substrate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishErlotinib is a substrate for the P-glycoprotein active substance transporter.
Erlotynib jest substratem dla glikoproteiny- P transportującej substancję czynną.
EnglishTipranavir is a substrate, an inducer and an inhibitor of cytochrome P450 CYP3A.
Typranawir jest substratem, induktorem i inhibitorem cytochromu P450 CYP3A.
EnglishAprepitant is a substrate, a moderate inhibitor, and an inducer of CYP3A4.
Aprepitant jest substratem, umiarkowanie silnym inhibitorem i induktorem CYP3A4.
EnglishTopotecan is a substrate for both ABCB1 (P-glycoprotein) and ABCG2 (BCRP).
Topotekan jest substratem zarówno dla ABCB1 (P- glikoproteina) jak i ABCG2 (BCRP).
EnglishPreclinical data have demonstrated that trabectedin is a substrate to P-gp.
Badania przedkliniczne wykazały, że trabektedyna jest substratem dla P- gp.
EnglishIn vitro studies show that tipranavir is a substrate and also an inhibitor of Pgp.
Badania in vitro wykazują, że typranawir jest substratem, a także słabym inhibitorem Pgp
EnglishSirolimus is a substrate for both cytochrome P450 IIIA4 (CYP3A4) and P-glycoprotein.
Syrolimus jest substratem zarówno cytochromu P450 IIIA4 (CYP3A4), jak i glikoproteiny P.
EnglishPreclinical data have demonstrated that trabectedin is a substrate to P-gp.
Badania niekliniczne wykazały, że trabektedyna jest substratem dla P- gp.
EnglishItraconazole, like ketoconazole, is a potent inhibitor as well as substrate of CYP3A4.
Itrakonazol, podobnie jak ketokonazol, jest silnym inhibitorem i substratem dla CYP3A4.
EnglishIn vitro studies have shown that saquinavir is a substrate for P-glycoprotein (P-gp).
W badaniach in vitro wykazano, że sakwinawir jest substratem dla glikoproteiny P (P- gp).
EnglishThe blood concentrations of cyclosporine A (a CYP3A4 substrate) decreased by approximately 50%.
Stężenie cyklosporyny A (substratu CYP3A4) we krwi zmniejszyło się o około 50 %.
EnglishNo clinical interaction study was performed with a substrate of CYP 2C8.
Nie przeprowadzano klinicznego badania interakcji z substratem CYP 2C8.
EnglishIn vitro, retapamulin was shown to be a P-glycoprotein (Pgp) substrate and inhibitor.
In vitro, wykazano, że retapamulina, że jest substratem i inhibitorem glikoproteiny P (Pgp).
EnglishIn vitro studies have shown that degarelix is not a substrate for the human CYP450 system.
Badania in vitro wykazały, że degareliks nie jest substratem układu enzymatycznego CYP450.
EnglishAprepitant (125 mg/ 80 mg) is a substrate, a moderate inhibitor, and an inducer of CYP3A4.
Aprepitant (125 mg/ 80 mg) jest substratem, umiarkowanym inhibitorem oraz induktorem CYP3A4.
EnglishMetabolism: entecavir is not a substrate, inhibitor or inducer of the CYP450 enzyme system.
Metabolizm: entekawir nie jest substratem, inhibitorem ani induktorem układu enzymu CYP450.
EnglishMaraviroc is a substrate for the efflux transporter P-glycoprotein.
Marawirok jest substratem transportera pompy lekowej, P- glikoproteiny.
EnglishBecause it's heterogeneous, and that's the perfect substrate for evolution within the cancer.
Ponieważ nowotwory są niejednorodne, a to idealna podstawa dla ewolucji samego nowotworu.
EnglishLamivudine-TP acts as a substrate for the HBV viral polymerase.
Trójfosforan lamiwudyny działa jako substrat dla wirusowej polimerazy HBV.
EnglishAprepitant is a substrate and a dose-dependent inhibitor of CYP3A4.
Aprepitant jest substratem oraz zależnym od dawki inhibitorem CYP3A4.

Synonimy (angielski) dla "substrate":

substrate
English