EN

substitute {rzeczownik}

volume_up
Potassium sparing diuretics, potassium supplements or potassium-containing salt substitutes:
Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas:
Potassium sparing diuretics, potassium supplements or potassium-containing salt substitutes:
Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas:
Potassium sparing diuretics, potassium supplements or potassium-containing salt substitutes:
EMEA 2005 Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas:
(PL) Mr President, as a substitute member of the Committee on Fisheries present in the Chamber, I would like to say a few words about the report we are discussing.
Jako zastępca członka Komisji Rybołówstwa obecny na sali chciałbym się w dwóch zdaniach odnieść do tego sprawozdania.
Madam President, there are two points I would like to put to the High Representative or her substitute in relation to the current situation in Sudan.
Pani Przewodnicząca! Są dwie sprawy, które chciałbym przedstawić wysokiej przedstawiciel lub jej zastępcy w związku z obecną sytuacją w Sudanie.
Ladies and gentlemen, as substitute for Mr Rivellini I can say that as regards the seven proposals we should motion for a resolution by Parliament as laid down in the proposal.
Jako zastępca pana posła Rivelliniego mogę stwierdzić, że w odniesieniu do tych siedmiu wniosków powinniśmy poprzeć zaproponowane w nich rezolucje Parlamentu.
Mr President, ladies and gentlemen, the rapporteur for the Committee on Development, Mr Mitchell, has asked me to substitute him because he could not be present today.
Sprawozdawca w imieniu Komisji Rozwoju, pan poseł Mitchell, poprosił mnie o zastępstwo, ponieważ nie mógł dziś przybyć.
substitute (też: surrogate)
This substitute cost nine dollars a pound, whereas real heparin, the real ingredient, cost 900 dollars a pound.
Substytut kosztuje 9 dolarów za 450 gram, podczas gdy prawdziwa heparyna kosztuje 900 dolarów za 450 gram.
Worse, some of the suppliers realized that they could substitute a product which mimicked heparin in tests.
Co gorsza, niektórzy dostawcy znaleźli substytut, który przypominał heparynę w testach.
In order to contain this phenomenon, fine-cut tobacco must be able to act as a substitute for cigarettes.
W celu ograniczenia tego zjawiska drobno krojony tytoń musi służyć jako substytut papierosów.
substitute

Przykłady użycia - "substitute" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe committee noted that Cystadane is not a substitute for other treatments.
Komitet zwrócił uwagę na to, że preparat Cystadane nie zastępuje innych metod leczenia.
EnglishImmunisation with this vaccine does not substitute for routine tetanus immunisation.
Zaszczepienie szczepionką Menitorix nie zastępuje rutynowego szczepienia przeciwko tężcowi.
EnglishBasically, we substitute, in our lives, access to the things we want.
Przede wszystkim, tworzymy w naszym życiu dostęp do rzeczy, których chcemy.
EnglishThese include the morphine-substitute methadone and oral contraceptives.
Należą do nich: preparat zastępczy morfiny - metadon oraz doustne środki antykoncepcyjne.
EnglishI volunteered to substitute for Stavros in this very important debate.
Zgłosiłem się na ochotnika do zastąpienia Stavrosa w trakcie tej bardzo istotnej debaty.
EnglishThe dose of 60 ml (one vial) may be given alone or dissolved in milk or milk substitute.
Dawkę 60 ml (jedną fiolkę) można podawać osobno lub rozpuścić w mleku lub substytucie mleka.
EnglishPatients established on triple oral therapy: when appropriate, AVANDAMET may substitute
Pacjenci, u których już stosowana jest trzylekowa terapia doustna: w razie potrzeby preparatem
EnglishThis fund is an unwelcome substitute for help by Member States.
Fundusz ten jest niechcianym substytutem pomocy przekazywanej przez państwa członkowskie.
EnglishBut you see, when you're using a computer, you can just substitute.
Ale jeśli użyjemy do tego komputera możemy dokonać prostej zamiany.
EnglishEU support cannot be a substitute for efforts by the private sector.
Wsparcie unijne nie może zastępować wysiłków sektora prywatnego.
EnglishGeneral Xiliarx is not a substitute for insulin in insulin-requiring patients.
Ogólne Preparat Xiliarx nie jest środkiem zastępującym insulinę u pacjentów wymagających podawania insuliny.
EnglishGeneral Galvus is not a substitute for insulin in insulin-requiring patients.
Ogólne Preparat Galvus nie jest środkiem zastępującym insulinę u pacjentów wymagających podawania insuliny.
EnglishGeneral Jalra is not a substitute for insulin in insulin-requiring patients.
Ogólne Preparat Jalra nie jest środkiem zastępującym insulinę u pacjentów wymagających podawania insuliny.
EnglishIn truth we moved away from Urban without a practical substitute in place.
W rzeczywistości odstąpiliśmy od programu Urban, nie wprowadzając żadnego innego prawdziwego rozwiązania.
EnglishTo Mr Schulz I would say: turning up the volume is no substitute for knowing the facts.
Panu posłowi Schultzowi powiedziałbym tak: podkręcenie fonii nie może zastępować wiedzy na temat faktów.
EnglishWorse, some of the suppliers realized that they could substitute a product which mimicked heparin in tests.
Co gorsza, niektórzy dostawcy znaleźli substytut, który przypominał heparynę w testach.
EnglishHumalog is a substitute for your own insulin and is used to control glucose in the long term.
Humalog jest substytutem naturalnej insuliny stosowanym do długotrwałego wyrównywania poziomu glukozy.
EnglishThese are all good suggestions to get the ball rolling, but they are no substitute for an overall solution.
To wszystko są dobre pomysły na początek, ale nie zastąpią one całościowego rozwiązania.
EnglishDo not substitute three 1 mg blisters for one 3 mg blister.
Nie należy zastępować jednego blistra 3 mg trzema blistrami 1 mg.
EnglishIn her view, films are not a substitute for textbooks, much less for human interaction.
Jej zdaniem filmy nie mogą zastąpić podręczników i na pewno nie są alternatywą dla interakcji międzyludzkiej.