"substantive law" po polsku

EN

"substantive law" - polskie tłumaczenie

EN

substantive law {rzeczownik}

volume_up
1. Prawo

Przykłady użycia - "substantive law" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe acquis communautaire is about substantive law and we are not changing that.
Acquis communautaire dotyczy prawa materialnego i tego nie zmieniamy.
EnglishI would point out, however, that the report will not deal with substantive consumer law.
Jednakże chciałbym zwrócić uwagę, że sprawozdanie nie będzie odnosić się do treści prawa konsumentów.
EnglishWe want Portugal to be a State governed by substantive law!
Chcemy, aby Portugalia była państwem pod rządami prawa materialnego!
EnglishGenerally speaking, the main problem here in the European Union is the lack of harmonisation of substantive law.
Ogólnie mówiąc, głównym problemem w tej dziedzinie w Unii Europejskiej jest brak harmonizacji prawa materialnego.
EnglishThe differences in the substantive law of the Member States, under the vital heading of justice, remain.
Pozostają natomiast różnice w zakresie prawa rzeczowego państw członkowskich w tak istotnej dziedzinie, jaką jest wymiar sprawiedliwości.
EnglishThis is not about substantive law.
EnglishIt will not include provisions modifying substantive intellectual property law such as the creation of new rights, the scope of protection or duration.
Nie znajdą się w niej przepisy zmieniające istotne elementy prawa własności intelektualnej, np. tworzenie nowych praw, zakres ochrony lub czas obowiązywania.
EnglishIt implies that we have here one of the rare cases in which we are harmonising substantive criminal law - quite clearly beyond the field of the environment.
Chodzi o to, że najwyraźniej mamy tu do czynienia z jednym z tych rzadkich przypadków, w których ujednolicamy materialne prawo karne poza kontekstem środowiskowym.
EnglishI think that this is quite simply, as Mr Brok said, a case of applying the treaties, both old and new: Article 3.3, Article 6.1 and the Charter of Fundamental Rights, which is now substantive law.
Myślę, że to jest po prostu, jak powiedział poseł Brok, sprawa zastosowania przepisów traktatowych, zarówno starego jak i nowego zapisu art. 3.3, art.
EnglishI am delighted that there has been a compromise with the Council, and that this text is sufficiently emphatic while making it possible to retain the key provisions of substantive criminal law.
Cieszy mnie kompromis z Radą oraz dostateczna wyrazistość tego tekstu, który jednocześnie umożliwia utrzymanie w mocy podstawowych przepisów prawa karnego.
EnglishWhilst substantive criminal law is and should remain a matter for Member States, it is equally clear that environmental protection is something which can best be coordinated at the EU level.
Podczas gdy materialne prawo karne jest i powinno pozostać sprawą państw członkowskich, jest równie jasne, że ochrona środowiska jest czymś, co można koordynować najlepiej na szczeblu UE.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "substantive law"

substantive przymiotnik
substantive rzeczownik
law rzeczownik
within the law
to lay down the law
labour law rzeczownik
Polish
by law
Polish
natural law rzeczownik
rule of law rzeczownik
to break the law czasownik
valid in law przymiotnik