"substantially" po polsku

EN

"substantially" - polskie tłumaczenie

EN substantially
volume_up
{przysłówek}

substantially (też: really, relevantly, in fact)
volume_up
istotnie {przysł.}
It is not known whether the free fraction in the maternal and fetal compartments differs substantially.
Nie wiadomo, czy wolna frakcja różni się istotnie w przedziałach farmakokinetycznych matek i płodów.
Posaconazole may substantially increase plasma levels of HMG-CoA reductase inhibitors that are metabolised by CYP3A4.
Pozakonazol może istotnie zwiększać stężenie inhibitorów reduktazy HMG- CoA w osoczu, metabolizowanych przez CYP3A4.
The alternative resolutions tabled substantially modified the Report, and did not meet the consistent position we have held for 5 years now.
Przedstawione alternatywne rezolucje istotnie zmieniają sprawozdanie i nie pokrywają się ze spójnym stanowiskiem, przy którym obstawaliśmy przez pięć lat.
substantially (też: largely, to a great extent, majorly)
We were certainly somewhat divided on this subject during the initial phases, but in our final positions, we were substantially in agreement.
Choć na początku nasze zdania były z pewnością rozbieżne, wszyscy w dużym stopniu zgadzamy się z końcowymi wnioskami.

Synonimy (angielski) dla "substantially":

substantially
substantial

Przykłady użycia - "substantially" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf it was up to the Member States, this figure would be substantially lower.
Gdyby to zależało od państw członkowskich, ta kwota byłaby zdecydowanie mniejsza.
EnglishI think it would be wrong not to recognise that Africa has changed substantially.
Myślę, że błędem byłoby niedostrzeżenie, że Afryka zasadniczo się zmieniła.
EnglishConcerning the written press, the competences of the EU are substantially more limited.
Kompetencje Unii Europejskiej w przypadku prasy są znacznie bardziej ograniczone.
EnglishThe 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
Zwiększenie budżetu UE o 5 % nie zwiększy go znacznie ponad 1 % DNB Unii.
EnglishIt’s common for webmasters to use substantially similar content on multiple domains.
Webmasterzy często umieszczają bardzo podobne materiały w kilku domenach.
EnglishSo, substantially larger than we even thought we would go initially.
Więcej, niż na początku planowaliśmy. ~~~ Więcej, niż na początku planowaliśmy.
EnglishIt invests substantially in research and development, and is growing fast.
Inwestuje on znaczne kwoty w badania i rozwój i sam szybko się rozwija.
EnglishThese levels are substantially above the recommended maximal clinical dose.
Poziomy te znacznie przewyższają maksymalną zalecaną dawkę stosowaną w praktyce klinicznej.
EnglishWith regard to price developments, annual HICP inflation has declined substantially since July.
W kwestii procesów cenowych, od lipca roczna inflacja HICP znacznie się obniżyła.
EnglishRenal impairment Lenalidomide is substantially excreted by the kidney.
Zaburzenia czynności nerek Lenalidomid jest wydalany głównie przez nerki.
EnglishIt has also substantially reduced the volume of CAP legislation.
Pozwoliła też znacząco ograniczyć objętość aktów prawodawczych dotyczących WPR.
EnglishAccording to the reports, the checks are more frequent and substantially more thorough.
Według doniesień kontrole są częstrze i na ogół bardziej szczegółowe.
EnglishThese are all things that could still substantially influence this outcome.
Wszystkie powyższe kwestie mogą znacznie wpłynąć na ten rezultat.
EnglishThe new administration has raised the ambitions of the United States substantially in this area.
Nowa administracja znacząco zwiększyła ambicje Stanów Zjednoczonych w tej dziedzinie.
EnglishI therefore urge both the Council and the Commission to raise their game substantially and quickly.
Dlatego też nakłaniam Radę i Komisję do podjęcia szybkich i istotnych działań.
EnglishMacedonia has substantially reduced the number of Roma who are without personal documents.
Macedonia znacznie zmniejszyła liczbę Romów bez dowodów osobistych.
EnglishIn the current economic climate the value of concluding Doha has gone up very substantially.
W obecnej sytuacji gospodarczej potrzeba realizacji postanowień dauhańskich znacząco wzrosła.
EnglishSuch connections should also substantially increase investment in science from the business sector.
Takie połączenia powinny także znacząco zwiększyć inwestycje sektora prywatnego w naukę.
EnglishIt is also necessary to change to a new pen if the insulin requirement changes substantially.
Puste wstrzykiwacze nie nadają się do dalszego użytku i należy je usunąć, zachowując odpowiednie
EnglishAnd in fact at this age it is substantially controlling its own self-development.
Mózg w tym wieku sam kontroluje swój własny rozwój.