"to subsidise" po polsku

EN

"to subsidise" - polskie tłumaczenie

EN

to subsidise {czasownik}

volume_up
1. ogólne
As consumers, we do not want to subsidise the price of conflict.
Jako konsumenci nie chcemy dopłacać do ceny konfliktu.
2. Brytyjski angielski
to subsidise
In future, we will not be able to subsidise everyone with European money.
W przyszłości nie będziemy w stanie subwencjonować wszystkich przy użyciu środków europejskich.
The oil price is high and likely to remain high, yet the cost of energy to consumers is going to be higher still in order to subsidise renewables.
Cena ropy jest wysoka i prawdopodobnie pozostanie wysoka, ale koszt energii dla konsumentów zostanie podwyższony jeszcze bardziej, aby umożliwić subwencjonowanie energii odnawialnej.

Przykłady użycia - "to subsidise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf we want to combat smoking, then we should not subsidise tobacco cultivation.
Jeżeli chcemy zwalczać palenie, to nie powinniśmy subsydiować upraw tytoniu.
EnglishWe still have areas where we subsidise activity which is environmentally harmful.
Wciąż istnieją obszary, w których dotujemy działalność szkodliwą dla środowiska naturalnego.
EnglishWe can have a ban on dangerous substances and subsidise green technology.
Możemy zakazać substancji niebezpiecznych i dotować technologie zielone.
EnglishIn future, we will not be able to subsidise everyone with European money.
W przyszłości nie będziemy w stanie subwencjonować wszystkich przy użyciu środków europejskich.
EnglishThis would allow the Member States to decide for themselves which areas they want to subsidise.
Pozwoliłoby to państwom członkowskim zadecydować samodzielnie, jakie obszary pragną dotować.
EnglishWe cannot continue to subsidise tobacco growing in the EU.
Nie możemy dłużej wspierać finansowo uprawy tytoniu w Unii Europejskiej.
EnglishWe must not subsidise old technologies that are on their way out.
Nie możemy dotować starych technologii, które wychodzą z użycia.
EnglishIs it appropriate for the European Union to use public funds to subsidise pressure groups?
Czy właściwe jest wykorzystywanie przez Unię Europejską funduszy publicznych na wspieranie grup nacisku?
EnglishWe cannot allow a situation in which taxpayers are forced to subsidise criminal activity.
Nie możemy pozwolić na sytuację, w której podatnicy zmuszani są do finansowania działalności przestępczej.
EnglishIt is like taking money from a committed non-smoker and using it to subsidise tobacco cultivation.
To tak, jakby wziąć pieniądze od osoby, która nie pali i przeznaczyć je na dotowanie upraw tytoniu.
EnglishAs consumers, we do not want to subsidise the price of conflict.
Jako konsumenci nie chcemy dopłacać do ceny konfliktu.
EnglishIn addition, we subsidise wine producers and tobacco growing.
Ponadto wspieramy producentów wina i uprawy tytoniu.
EnglishAviation fuel is exempt from tax, and local and regional authorities often subsidise airports in Europe.
Paliwo lotnicze jest zwolnione z podatku, a władze lokalne i regionalne często dotują lotniska w Europie.
EnglishEuropean taxpayers are forced to subsidise unprofitable fishing fleets by millions of euros each year.
Podatnicy europejscy zmuszani są do subsydiowania nieopłacalnych flot rybackich milionami euro każdego roku.
EnglishShould the European Union continue to subsidise industrial sectors that are destined eventually to disappear from Europe?
Czy Unia Europejska powinna nadal dotować sektory przemysłu, które w końcu mają zniknąć z Europy?
EnglishThat is why it is right to subsidise and support regions that find themselves below the general economic standard.
Dlatego słuszne jest subsydiowanie i wspieranie regionów, które nie osiągnęły ogólnych standardów gospodarczych.
EnglishWhy do we not just subsidise everyone?
Dlaczego nie udzielimy po prostu subsydiów każdemu?
EnglishIf you want to subsidise projects to fight the crisis, you should find areas where the budget can be reduced.
Jeżeli chcecie finansować projekty w celu walki z kryzysem, powinniście znaleźć dziedziny, w których można ten budżet zmniejszyć.
EnglishUKIP also objects to being forced to subsidise farms in other parts of Europe, which compete with our own farmers.
UKIP sprzeciwia się także przymusowemu wspieraniu gospodarstw rolnych w innych częściach Europy, które konkurują z naszymi rolnikami.
EnglishStates therefore subsidise coal mining, or purchase the electricity produced at a higher price than the price paid by the end user.
Dlatego państwa dotują górnictwo węglowe lub kupują energię wyprodukowaną za wyższą cenę niż cena płacona przez użytkownika końcowego.