"subsidies" po polsku

EN

"subsidies" - polskie tłumaczenie

PL
EN

subsidies {liczba mnoga}

volume_up
subsidies (też: grants)
The subsidies also enable diversity in farming and contribute to landscape conservation.
Subwencje umożliwiają również różnorodność upraw oraz przyczyniają się do zachowania krajobrazu.
No subsidies are paid to the European motor industry, nor has it asked for any.
Europejski przemysł samochodowy nie otrzymuje żadnych subwencji, ani też o żadne subwencje nie wystąpił.
It is not subsidies to a few companies.
To nie subwencje dla kilku przedsiębiorstw.

Przykłady użycia - "subsidies" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, rural areas cannot be kept alive through agricultural subsidies alone.
Obszarów wiejskich nie da się jednak utrzymać przy życiu samymi dotacjami rolnymi.
EnglishIt is therefore logical for the subsidies for this activity now to be phased out.
A zatem logicznym rozwiązaniem na teraz jest stopniowe likwidowanie tej działalności.
EnglishOf course, the situation is particularly bad when it comes to the regional subsidies.
Oczywiście sytuacja jest szczególnie zła w odniesieniu do dopłat regionalnych.
EnglishInstead of more centralism, we need to move the subsidies back to national level.
Zamiast większej centralizacji musimy przenieść dotacje z powrotem na szczebel krajowy.
EnglishHowever, this budget package leaves those subsidies virtually untouched.
A jednak ten pakiet budżetowy praktycznie w ogóle nie odnosi się do tych dopłat.
EnglishLast year we spent more than EUR 500 million on milk export subsidies.
W ubiegłym roku wydaliśmy ponad 500 milionów euro na subsydia wywozowe do mleka.
EnglishIn other words, we should stop paying subsidies and start paying for the services provided.
Innymi słowy, powinniśmy zaniechać dotacji i zacząć płacić za świadczone usługi.
EnglishThe sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
Nagłe wyeliminowanie subsydiów po 2013 roku miałoby katastrofalne skutki dla tych regionów.
English. - (SV) We say 'no' to more subsidies for political parties at EU level.
na piśmie. - (SV) Mówimy "nie” zwiększaniu dotacji dla partii politycznych na szczeblu UE.
EnglishWe envisage setting own resources at 15% and subsidies at 85% in the new Regulation.
W nowym rozporządzeniu przewidujemy, że środki własne powinny wynosić 15%, a subsydia 85%.
EnglishAll agricultural subsidies for tobacco should be abolished immediately.
Wszelkie dopłaty o produkcji tytoniu powinny zostać natychmiast przerwane.
EnglishTheir European dream, to quote the Commissioner, is that they will receive subsidies.
Ich europejskim marzeniem, cytując komisarza, jest otrzymanie dotacji.
EnglishAnyone who receives regional subsidies must also adhere to the rules.
Każdy, kto otrzymuje dotacje na rozwój regionalny, musi przestrzegać zasad.
EnglishWe cannot allow Romanian farmers to be harmed and punished by a drop in subsidies.
Nie można dopuścić do tego, aby rumuńscy rolnicy byli poszkodowani i karani obniżeniem dopłat.
EnglishThe current distribution of agricultural subsidies is, however, in conflict with this model.
Obecna dystrybucja subsydiów rolniczych jest jednak sprzeczna z tym modelem.
EnglishHowever, the answer to these problems does not lie in more regulation and more subsidies.
Jednak odpowiedź na te problemy nie leży w większej regulacji i większej ilości dotacji.
EnglishOn the contrary, the result will not be a patchwork of subsidies.
Wręcz przeciwnie, powstały w ten sposób mechanizm nie będzie mozaiką dotacji.
EnglishThere is no justification for tobacco subsidies linked to production.
Nie ma uzasadnienia dla związanych z produkcją dopłat w sektorze tytoniu.
EnglishThere are several arguments against such a rapid discontinuation of subsidies.
Jest kilka argumentów przeciwko tak szybkiej likwidacji dotacji.
EnglishMoreover, the jungle of subsidies and EU agencies offers plenty of potential for savings.
Ponadto gąszcz dotacji i agend unijnych daje duże pole do oszczędności.