"subsidiarity" po polsku

EN

"subsidiarity" - polskie tłumaczenie

EN

subsidiarity {rzeczownik}

volume_up
1. Polityka
subsidiarity
volume_up
subsydiarność {f.}
Member State subsidiarity and less bureaucracy are the slogans of the moment, which we keep repeating when we speak with members of the public.
Subsydiarność państw członkowskich i ograniczenie biurokracji to aktualnie obowiązujące hasła, które powtarzamy, gdy rozmawiamy ze społeczeństwem.
I am glad to see that there will be subsidiarity on this issue and the Member States will decide the best way to implement the principle of a deregulated market.
Cieszę się, widząc, że w tej kwestii będzie subsydiarność oraz że państwa członkowskie będą decydować o najlepszym sposobie wdrożenia zasady deregulacji rynku.
(ES) Mr President, I would like to congratulate the Commissioner for his political courage in dealing with this issue and suggesting that subsidiarity is an opportunity.
Chciałabym pogratulować komisarzowi odwagi politycznej, jaką wykazuje w tej kwestii, a także zasugerować, że subsydiarność jest szansą.

Przykłady użycia - "subsidiarity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThat said, we respect very much the subsidiarity principle in the European Union.
To powiedziawszy, zdecydowanie szanujemy zasadę pomocniczości w Unii Europejskiej.
EnglishThe Commission suggests that subsidiarity should be maintained in this area.
Komisja proponuje, by zasada pomocniczości została w tej dziedzinie utrzymana.
EnglishThe deletion was approved, in keeping with the subsidiarity principle in this matter.
Skreślenie zostało zatwierdzone, zgodnie z zasadą pomocniczości w tej dziedzinie.
EnglishThe role of the national parliaments will be enhanced on matters of subsidiarity.
Rola parlamentów krajowych w kwestiach dotyczących pomocniczości zostanie zwiększona.
EnglishIn this case, it was the right decision to apply the principle of subsidiarity.
W tym przypadku słuszną decyzją jest odwołanie się do zasady pomocniczości.
EnglishIn my opinion, the current wording would infringe the principle of subsidiarity.
Uważam, że punkty te w obecnym brzmieniu naruszają zasadę pomocniczości.
EnglishPrinciple of subsidiarity and universality of social public services in the EU (debate)
Zasada pomocniczości i powszechność publicznych świadczeń socjalnych w UE (debata)
EnglishI agree with the points made about subsidiarity by Mr Kelam and Mr Nassauer.
Zgadzam się też z uwagami posłów Kelama i Nassauera na temat pomocniczości.
EnglishThe principle of subsidiarity should undoubtedly continue to be applied in this case.
W tym przypadku, niewątpliwie nadal powinna mieć zastosowanie zasada subsydiarności.
EnglishThat is why I think it would be more effective to apply the principle of subsidiarity.
Dlatego też uważam, że bardziej skuteczne byłoby zastosowanie zasady pomocniczości.
EnglishSolidarity and subsidiarity are the basic principles of the European social model.
Solidarność i pomocniczość stanowią podstawowe zasady europejskiego modelu społecznego.
EnglishThe text complies completely with the principle of subsidiarity, and it is also fair.
Tekst jest całkowicie zgodny z zasadą pomocniczości, jest też sprawiedliwy.
EnglishThat is realistic and affordable and observes the principle of subsidiarity.
Jest to realistyczne i niekosztowne i jest zgodne z zasadą pomocniczości.
EnglishThere is no objective analysis of what is required by the subsidiarity principle.
Nie istnieje obiektywna analiza, co jest potrzebne z punktu widzenia zasady pomocniczości.
EnglishBetter legislation, subsidiarity and proportionality and smart regulation (
Lepsze stanowienie prawa, pomocniczość i proporcjonalność oraz inteligentne regulacje (
EnglishProtocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności
EnglishBut you have stressed that you want to observe the principle of subsidiarity.
Pan komisarz podkreślił, że chce stosować się do zasady subsydiarności.
EnglishSecondly, the proposal already contains a high degree of subsidiarity and flexibility.
Po drugie, wniosek w znacznym stopniu uwzględnia zasadę pomocniczości i elastyczności.
EnglishDemocracy, subsidiarity and civil courage work.”
Moglibyśmy wykrzyknąć "Hura dla demokracji, pomocniczości i odwagi cywilnej!”.
EnglishAt the same time, the report takes proper account of the subsidiarity principle.
Jednocześnie zasada pomocniczości została uwzględniona w tym sprawozdaniu w należyty sposób.

Synonimy (angielski) dla "subsidiarity":

subsidiarity