EN

subsidiaries {liczba mnoga}

volume_up
subsidiaries (też: affiliates, branches)
volume_up
filie {niemęskoos.}
subsidiaries

Przykłady użycia - "subsidiaries" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI am thinking in this respect of subsidiaries and transfers of registered offices throughout Europe.
Myślę tu o spółkach zależnych i przenoszeniu zarejestrowanych siedzib w całej Europie.
EnglishThe problem is that these subsidiaries are separate legal entities.
Rzecz w tym, że spółki zależne to odrębne podmioty prawne.
EnglishSubsidiaries must also go through the legal registration procedures in their host country.
Spółki zależne muszą również przejść przez procedurę rejestracji prawnej w kraju, w którym otwierają siedzibę.
EnglishThey can expand and restructure cross-border operations without having to set up networks of subsidiaries.
Mogą rozszerzać i restrukturyzować działalność transgraniczną bez konieczności tworzenia sieci spółek zależnych.
EnglishSystem of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (
Wspólny system opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (
EnglishThis applies to Hungary as well, for instance, where all the commercial banks are subsidiaries of foreign owned banks.
Dotyczy to także na przykład Węgier, gdzie wszystkie banki handlowe to spółki zależne banków z kapitałem zagranicznym.
EnglishThere are Member States hosting mother-company economies and Member States with economies of subsidiaries.
Część państw członkowskich opiera gospodarkę na działaniu firm macierzystych, a część państw członkowskich opiera gospodarkę na działaniu spółek zależnych.
EnglishIn the same spirit, parent companies with no material subsidiaries should no longer need to prepare consolidated accounts.
Podobnie spółki dominujące, które nie posiadają istotnych spółek zależnych, nie powinny już mieć obowiązku opracowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
EnglishThe creation of the 'European private company' allows SMEs to establish their subsidiaries using the same statute, regardless of where they have their head office.
Stworzenie "europejskiej spółki prywatnej” umożliwia MŚP zakładanie spółek zależnych wykorzystujących ten sam statut, niezależnie od tego, gdzie mają siedzibę.
English The Board of Governors may, acting unanimously, decide to establish subsidiaries or other entities, which shall have legal personality and financial autonomy.2.
    Rada Gubernatorów, stanowiąc jednomyślnie, może zdecydować o utworzeniu spółek zależnych lub innych podmiotów, które będą mieć osobowość prawną i niezależność finansową.2.
EnglishThat is why adopting the European company statute will also enable SMEs, by establishing their subsidiaries on the different European markets, to gain greater benefit from this market.
Dlatego też przyjęcie europejskiego statutu firmy umożliwi też MŚP uzyskiwanie większych korzyści dzięki ustanawianiu przedstawicielstw na różnych rynkach Europy.
EnglishIt is patently obvious that aid to the European subsidiaries of US companies can only be authorised where it is clear that the aid in question serves exclusively to retain European jobs.
Jest jasne, że pomoc europejskim oddziałom amerykańskich firm może być dopuszczalna tylko wtedy, gdy jest jasne, że służy jedynie utrzymaniu europejskich miejsc pracy.
EnglishAnd they are all the more unacceptable given that they often concern undertakings from industrialised countries, their subsidiaries and their supply chain, including European undertakings.
Są one tym bardziej niedopuszczalne, że często dotyczą przedsiębiorstw z krajów uprzemysłowionych, ich spółek zależnych oraz łańcuchów dostaw, w tym przedsiębiorstw europejskich.

Synonimy (angielski) dla "subsidiary":

subsidiary